• Index
  •  » Ustawy
  •  » NOWELIZACJA USTAWY o policji 11 lipca 2017

#1 2017-07-11

Sebastian Kucharski
Prezes Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny
Imię i nazwisko postaci:
Partia: Partia Rozwoju Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: Kucharski INC. Stanowisko-Szef,programista
Reputacja :  [+ 9/ -1 ]

NOWELIZACJA USTAWY o policji 11 lipca 2017

http://i.imgur.com/QzcXLyL.jpg

                                                                              nowelizacja ustawy o policji


NOWELIZACJA USTAWY z dnia 12.07.2017 r.
o policji

Skutki prawne - Ustawa o policji z 12 stycznia 2017 traci ważność na rzecz tej nowelizacji


Rozdział 1
Przepisy Ogólne


Art.1
Policja ma za zadanie pilnować porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochraniać jej obywateli.

Art. 2.
Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 3
Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Art. 4;
W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego komendanta, pełni jeden z jego zastępców na okres nie dłuższy niż  miesiąc.

Art. 5.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta,  na okres nie dłuższy niż 2 miesięce, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępce .

Rozdział 2
Rangi i Wydziały Policji:

1. Krajowe kierownictwo policji
-Komendant Główny Policji
-Zastępca Komendanta Głównego Policji

2.Wydział Śledczy
-Inspektor naczelny
-Inspektor
-Podinspektor

3. Służby Terenowe :
-Komendant Hrabstwa
-Komendant Policji
-Oficer Policji
-PolicjantArt. 1
Wydział śledczy zajmuje się prowadzeniem dochodzeń kryminalnych:
a) Inspektor Naczelny przydziela sprawy poszczególnym inspektorom i koordynuje ich działania
b) W każdym śledztwie bierze udział 1 Inspektor, 1 podinspektor oraz służby terenowe.
c) W bardziej zawiłych sprawach możliwa jest pomoc dodatkowych inspektorów i podinspektorów. W takich przypadkach Inspektor Naczelny wyznacza inspektora, który będzie prowadził śledztwo

Art. 2
Służby terenowe pełnią funkcje porządkową oraz współpracują z Wydziałem Śledczym podczas przeprowadzania spraw kryminalnych:
a) Na czele służb terenowych każdego miasta stoi Komendant Policji
b) Komendant Policji podlega bezpośrednio Komendantowi Hrabstwa
c) Komendantem Hrabstwa jest Komendant Policji miasta będącego stolicą hrabstwa
d) Do zadań Komendanta Hrabstwa należy pilnowanie porządku na terenach pozamiejskich
e) Komendant Hrabstwa podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji
f) Oficer Policji kieruje poczynaniami policjantów podczas dochodzenia.
g) Oficer Policji ma obowiązek wypełniać polecenia kierującym śledztwem Inspektorów

Rozdział 3:
Aresztowania
Inspektor Prowadzący Śledztwo za zgodą Inspektora Naczelnego ma prawo aresztować podejrzanego na niedużej niż 24h:
a) KGP może (za zgodą Sądu Najwyższego) przedłużyć ten okres do 72h.
b) Jeśli podejrzany pełni urząd Senatora, przed jego aresztowaniem Sąd Najwyższy musi uchylić jego immunitet. O uchylenie immunitetu wnosi Komendant Główny Policji do wyżej wspomnianej instytucji na prośbę Inspektora Prowadzęcego Śledztwo.

Rozdział 4
Powoływanie Policjantów:

Art. 1.
Komendanta Głównego Policji powołuje się na wniosek Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych Senat Republiki Suderlandu

Art. 2.
Zastępca Komendanta Głównego Policji i Inspektor Naczelny mianowani są na wniosek KGP przez Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych.
Art. 3
a)Komendant Hrabstwa jest wybierany przez KGP w porozumieniu z Gubernatorem Hrabstwa.
b)Komendant Hrabstwa mianowany jest przez KGP
Art. 4
a)Komendant Policji wybierany jest przez Komendanta Hrabstwa w porozumieniu z Burmistrzem
b)Komendant Policji mianowany jest przez KGP
Art. 3.
Pozostali funkcjonariusze policji mianowani i powoływani przez szefów poszczególnych wydziałów.

Rozdział 5
Postanowienia Końcowe

Nowelizacje wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Prezydenta Republiki Suderlandu


Sebastian Kucharski - Sędzią Sądu Najwyższego i Administrator Kontrolny Doktor Hab. Informatyki

Offline

 
  • Index
  •  » Ustawy
  •  » NOWELIZACJA USTAWY o policji 11 lipca 2017

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo