#1 2016-09-13

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie

Deliland,
13-09-2016r.
                                                                                                                   DEKRET
                                             Kanclerza Królestwa Suderlandu o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Suderlandu.

 My, Kanclerz Królestwa Suderlandu, Sekretarz Królewski na podstawie władzy nam nadanej przez zm. Króla Krzysztofa I oraz art. 21. ust. 1. Konstytucji Królestwa Suderlandu, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:

 Art. 1. Władze naczelne Królestwa Suderlandu funkcjonować będą według poniżej wytłuszczonych przepisów.

 Art. 2. Kanclerz, jako władza zwierzchnia, wydawać będzie dekrety i reskrypty. Wszelkie ustawy wydawane będą według przepisów Konstytucji.

 Art. 3. Dekrety, nie mając charakteru ustaw, będzie musiała przyjąć bądź odrzucić Rada Regencyjna większością głosów.

 Art. 4. Wszelkie zarządzenia Rady Regencyjnej, nie mające charakteru norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów.

 Art. 5. Zarówno dekrety, jak i reskrypty zaopatrzone być winny w podpisy Kanclerza i Marszałka Senatu i zaopatrzone w odcisk pieczęci koronnej. Dekrety i reskrypty Kanclerza są ważne, skoro są zaopatrzone podpisami co najmniej dwóch członków Rady Regencyjnej.

 Art. 6. Rada Regencyjna sprawuje rządy przez Kanclerza, Zastępce Kanclerza oraz poszczególnych Ministrów.

 Art. 7. Kanclerz jest naczelnikiem rządu Państwa Suderlandu i reprezentuje ten rząd na wewnątrz i na zewnątrz; kontrasygnuje wszelkie dekrety i reskrypty Rady Regencyjnej, ogłasza je i czuwa nad ich wykonaniem; przechowuje pieczęć koronną; zwołuje posiedzenia Rady Ministrów i na nich przewodniczy, kieruje jej pracami i czuwa nad wykonaniem jej uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Ministrów, przedstawia Radzie Regencyjnej dekrety, składa Radzie Regencyjnej sprawozdania z działalności rządu; przedstawi Radzie Regencyjnej do zatwierdzenia przyjęty przez Radę Ministrów projekt zwołania Zgromadzenia Narodowego, a po zgromadzeniu się Zgromadzenia Narodowego przedstawi jej ogólne sprawozdanie z działalności rządu od czasu jego powstania.

 Art. 8. Rada Regencyjna, na wniosek Kanclerza, zamianuje z pośród Ministrów Wicekanclerza, który zastępować będzie Kanclerza we wszystkich jego czynnościach w razie, gdyby Kanclerz z jakichkolwiek powodów czynnym być nie mógł.

 Art. 9. Rada Ministrów jest naczelnym organem zbiorowym, stanowiącym Rząd Państwa Suderlandu. Zwołuje ją Kanclerz bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie poszczególnych Ministrów. Żądaniu zwołania Rady, zgłoszonemu przez Ministra, Kanclerz zadość uczyni.

 Art. 10. Rada Ministrów składa się z Kanclerza oraz wszystkich Ministrów. W razie nieobecności Ministra, właściwy zastępca Ministra, a jeżeli takiego w danem Ministerstwie niema, jeden z dawnych senatorów, przez Ministra naznaczony, zastępuje go z głosem stanowczym tylko w sprawach dotyczących tegoż Ministerstwa. Minister lub jego zastępca może też powołać do udziału w posiedzeniu dla omówienia poszczególnej sprawy innych urzędników swego Ministerstwa. Urzędnicy ci głosu stanowczego na posiedzeniu Rady Ministrów nie mają. Kanclerz lub Rada Ministrów mogą zawezwać na posiedzenie osoby postronne, jeżeli uznają potrzebę złożenia przez nich wobec Rady wyjaśnień.

 Art. 11. Na Radzie Ministrów przewodniczy Kanclerz, a w jego zastępstwie Wicekanclerz. Posiedzenie Rady jest prawomocne, gdy uczestniczy w niem większość Ministrów. Wszelkie kwestje decydowane będą prostą większością głosów obecnych; w razie równości zdań, głos przewodniczącego przeważa. Protokół prowadzi obecny na posiedzeniu Marszałek Senatu lub też delegowany do tych funkcji przez Kanclerza urzędnik.

 Art. 12. Rada Ministrów rozpoznawać będzie opracowane przez Kanclerza lub poszczególnych Ministrów projekty ustaw, dekretów i reskryptów, które po przyjęciu przez Radę Ministrów będą przedkładane Radzie Regencyjnej.

 Art. 13. Rada Ministrów uchwalać będzie rozporządzenia wykonawcze do dekretów Rady Regencyjnej, a także regulaminy tak samej Rady Ministrów, jak i poszczególnych Ministerstw.

 Art. 14. Budżet Państwa przed przedstawieniem go Radzie Regencyjnej i Zgromadzeniu Narodowemu, gdy ta powołana zostanie, uchwalony będzie przez Radę Ministrów na wniosek Ministra odpowiedniego do spraw Finansów.

 Art. 15. Sposób przejmowania władzy przez dane Ministerstwo, organizacja i zakres kompetencji tegoż Ministerstwa ulegają zatwierdzeniu Rady Ministrów na wniosek odnośnego Ministra.

 Art. 16. Rada Ministrów ustala program rządowy oraz ogólne zasady polityki rządowej.

 Art. 17. Rada Ministrów rozpoznaje sprawozdania poszczególnych Ministrów i uzgadnia ich działalność.

 Art. 18. Wszelkie sprawy, wychodzące poza zakres kompetencji poszczególnych Ministrów, lub też dotyczące kilku Ministerstw, rozstrzygane będą przez Radę Ministrów.

 Art. 19. Poszczególni Ministrowie w przekazanych im zakresach służby publicznej stanowią naczelną władzę rządzącą. Oprócz działalności ściśle rządzącej oraz opracowywania projektów ustawodawczych, Ministrowie opracowują też organizację władz w swoim zakresie. W razie jeżeli Minister z jakichkolwiek bądź powodów czynnym być nie może, zastępuje go we wszystkich jego funkcjach naznaczony przez danego Ministra dawny Senator.

 Art. 20. Pod zwierzchnictwem Kanclerza wydawana będzie gazeta rządowa. Minister odpowiedni do spraw sprawiedliwości będzie publikował ustawy i dekrety w miejscu odpowiednim na forum. Ustawy i dekrety zatwierdzone przez Radę Regencyjną będą obowiązujące z chwilą ogłoszenia ich na forum, o ile w samym dekrecie inna data nie będzie przewidziana.
 Reskrypty oraz postanowienia Rady Ministrów i Kanclerza ogłaszane będą w gazecie rządowej i stają się obowiązującemi od chwili ogłoszenia lub daty w postanowieniu wskazanej.

 Art. 21. Poszczególni Ministrowie mogą wydawać dzienniki urzędowe celem ogłaszania w nich wewnętrznych zarządzeń swoich, dotyczących danego Ministerstwa, oraz przedrukowywania dekretów, reskryptów i postanowień do danego Ministerstwa się odnoszących.

 Art. 22. Rada Regencyjna mianuje wyższych urzędników, a mianowicie: Ministrów i zastępców Ministrów. Mianowania zastępców Ministrów mają miejsce na wniosek właściwego Ministra, uchwalony na Radzie Ministrów i przedstawiony Radzie Regencyjnej przez Kanclerza, pozostałe mianowania — na wniosek Kanclerza.

 Art. 23. Mianowanie urzędników Ministerstwa należy do właściwych Ministrów.

 Art. 24. W zakresie sądownictwa Rada Regencyjna mianuje urzędników, z wyjątkiem sędziów śledczych i sędziów pokoju, których mianowanie należy do Ministra Sprawiedliwości bądź Kanclerza.

 Art. 25. Urzędy państwowe noszą tytuł królewsko-suderlandzkich i działają w imieniu Korony Suderlandu.

 Art. 26. W skład Rady Regencyjnej wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, Marszałek Senatu oraz Ministrowie.

Art. 27. Rada Regencyjna przejmuje uprawnienia Senatu, któryż z wiadomych względów zostaje rozwiązany.

Podpisano:

Kanclerz Królestwa Suderlandu,
Józef Sowiński,

Sekretarz Królewski,
Mortes von Razorin.

Offline

 

#2 2016-09-16

Józef Sowiński
Obywatel
Imię i nazwisko postaci:
Partia: PRP
Tytuł Szlachecki: Kanclerz Królewski
nick na stronie głównej: Sowinski
Pracuje w:: Senior Rodu Gryfów
Reputacja :  [+ 34/ -55 ]

Re: Dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie

Deliland,
16 IX 2016r.
~   Zgodnie z decyzją senatu http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=279 dekret przestaje obowiązywać.  ~

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo