#1 2016-09-22

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Komisja Gospodarki -ustawy

http://pl.pokerbreak.net/wp-content/uploads/2014/07/ustawa.png

 

#2 2016-09-22

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Komisja Gospodarki -ustawy

Ustawa o Reformie Rolnej

USTAWA z dnia 27 czerwca 2016 r.
o reformie rolnej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustrój rolny Połudiolandii oparty będzie na silnym, zdrowym i zdolnym do wydatnej produkcji gospodarstwa różnego typu i wielkości, stanowiącą prywatną własność ich posiadaczy.

    Art. 2. Przeprowadzenie nowego ustroju rolnego obejmie:
1) likwidacje wielkich folwarków należących do rodzin szlacheckich,
2) powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb;
3) tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki;
4) odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu;
5) nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 3. 1. Na cele reformy przeznaczone zostaną:
1) folwarki należące do arystokracji, których wielkość przekracza 500 hektarów;
2) Nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów;
5) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr królewskich;
6) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr publicznych.
    2. Z wyjątkiem:
1) Nieruchomości ziemskich należących do duchowieństwa, poniżej 3 ha;
2) Nieruchomości ziemskich należących do szlachty, poniżej 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskich należące do miast stołecznych;
4) Nieruchomości ziemskich należące do ludności rolniczej poniżej 20 ha w przypadku uprawy zbóż i 15 ha w przypadku uprawy pozostałych roślin hodowlanych.

Rozdział 2
Likwidacje wielkich folwarków należących do rodziny szlacheckich

    Art. 4. Do likwidacji zostaną oddane wszystkie nieruchomości ziemskie mają wielkość powyżej 500 ha.

    Art. 5. 1. Wszystkie własności ziemskie powyżej 500 ha, zostaną przekazane dla Komisji Rolnej.
    2. Komisja Rolna na podstawie wniosków rozdzieli ziemie dla ludności rolniczej i miejskiej.

    Art. 6. 1. Folwarki mające mniej niż 500 ha, zostaną poddane kontroli Komisji Rolniczej, która zbada ich rentowność.
    2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest nierentowna, wówczas folwark zostanie przekazany dla Skarbu Państwa.
    3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest rentowna, wówczas folwark zostanie przy własności właściciela, a własność ziemska zostanie obłożona kontrybucją, którą wysokość ustala art. 22.

    Art. 7. 1. Nieprzewidziane są żadne odszkodowanie, a w szczególności w postaci:
1) zwrotu kosztów utrzymanie folwarków;
2) beneficjantów;
3) zwrotu podatków;
4) nowych nieruchomości.
    2. Jeżeli na obiekcie, znajdować się będzie nieruchomość budynkowa, wówczas Komisja Rolnicza wypłaci odszkodowanie dla poprzednich właścicieli w wysokości 20% wartości domu.
    3. Pozostałe 80% zostanie przekazane dla Skarbu Państwa, który będzie decydować czy środki zostaną przekazane dla innych nieruchomości rolniczych.
   
    Art. 8. 1. Poprzedni właściciele będą mieli miesiąc na wyprowadzenie się lub przeniesienie się z nieruchomości.
    2. Jeżeli właściciele nie opuszczą w wyznaczonym terminie nieruchomości zostaną ukarani zgodnie z Kodeksem Karnym.

Rozdział 3
Powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb

    Art. 9. 1. Wszystkie karłowate gospodarstwa zostaną powiększone do rozmiarów, które zapewnią stabilną sytuacje gospodarczą.
    2. Do karłowatych gospodarstw należą wszystkie nieruchomości ziemskie poniżej 5 ha.
    3. Wszystkie gospodarstwa zostaną powiększone według roślin uprawianych lub hodowli zwierząt na danej nieruchomości.

    Art. 10. 1. Do roślin uprawnych zaliczają się:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny zbożowe;
5) rośliny strączkowe;
6) rośliny okopowe;
7) rośliny pastewne;
8) rośliny miododajne;
9) rośliny sadownicze;
10) rośliny warzywne;
11) rośliny garbnikodajne;
12) rośliny kauczukodajne;
13) rośliny ozdobne;
14) rośliny zielarskie;
15) rośliny lecznicze;
16) rośliny przyprawowe;
17) rośliny olejkodajne;
18) używki.
    2. Gospodarstwa posiadające daną uprawę zostaną powiększone do:
1) Roślin oleistych do 30 ha;
2) Roślin włóknistych do 40 ha;
3) Roślin cukrodajnych do 30 ha;
4) Roślin zbożowych do 20 ha;
5) Roślin strączkowych do 15 ha;
6) Roślin okopowych do 15 ha;
7) Roślin pastewnych do 10 ha;
8) Roślin miododajnych do 10 ha;
9) Roślin sadowniczych do 50 ha;
10) Roślin warzywnych do 40 ha;
11) Roślin garbnikodajnych do 100 ha;
12) Roślin kauczukodajnych do 200 ha;
13) Roślin ozdobnych do 10 ha;
14) Roślin zielarskich do 10 ha;
15) Roślin leczniczych do 20 ha;
16) Roślin przyprawowych do 15 ha;
17) Roślin olejkodajnych do 10 ha;
18) Używek do 50 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj upraw będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii, przekaże  lub odbierze ziemie.

    Art. 11. 1. Do zwierząt hodowlanych zaliczają się:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe;
   b) trzoda Chlewna;
   c) owce;
   d) kozy;
   e) konie;
   f) muły;
   g) króliki domowe;
   h) renifery;
   i) osioły;
   j) drób;
   k) pszczoły;
   l) zwierzęta futerkowe;
   m) wielbłądy;
   m) lamy;
   o) słonie;
   p) ptactwo;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy;
   b) koty;
   c) myszy;
   d) szczury;
   e) ryby;
   f) chomiki;
   g) papugi;
   h) świnki morskie;
   i) kanarki;
   j) jeże hodowlane.
    2. Gospodarstwa posiadające daną hodowlę zostaną powiększone do:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe do 200 ha;
   b) trzoda Chlewna do 50 ha;
   c) owce do 50 ha;
   d) kozy do 40 ha;
   e) konie do 200 ha;
   f) muły do 100 ha;
   g) króliki domowe do 50 ha;
   h) renifery do 200 ha;
   i) osły do 100 ha;
   j) drób do 20 ha;
   k) pszczoły do 10 ha;
   l) zwierzęta futerkowe do 30 ha;
   m) wielbłądy do 200 ha;
   n) lamy do 200 ha;
   o) słonie do 1000 ha;
   p) ptactwo do 200 ha;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy do 20 ha;
   b) koty do 15 ha;
   c) myszy do 10 ha;
   d) szczury do 10 ha;
   e) ryby do 30 ha;
   f) chomiki do 10 ha;
   g) papugi do 10 ha;
   h) świnki morskie do 10 ha;
   i) kanarki do 10 ha;
   j) jeże hodowlane do 10 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj hodowli będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii przekażę lub odbierze ziemie.

    Art. 12. 1. Jeżeli na nieruchomości będą uprawiane rośliny jak i hodowane zwierzęta, wówczas Komisja Rolnicza ustali na podstawi wniosku właściciela, jakie mu przysługują ziemie.
    2. Próby oszukania Państwa, poprzez zaniżanie wielkości nieruchomości będzie podlegać pod Kodeks Karny.

Rozdział 4
Tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki

    Art. 13. 1. Założone zostaną wielkie plantacje, o których mowa w art. 2 ust. 3, w których będzie pracować ludność rolnicza.
    2. Plantacja powstaje, wówczas kiedy na terenie obejmującym 100000 ha zapisze się 20 właścicieli ziemskich.
    3. Nie ma możliwości założenia plantacji, która miała by mniej niż 10000 ha i mniej niż 20 chętnych właścicieli.
    Art. 14. 1. Do rośliny uprawianych w plantacją należą:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny miododajne;
5) rośliny sadownicze;
6) rośliny warzywne;
7) rośliny okopowe;
8) używki.
    2. Do zwierząt hodowlanych w plantacji należą:
1) konie;
2) muły;
3) zwierzęta futerkowe;
4) wielbłądy;
5) lamy;
6) słonie;
7) renifery.
    3. Jeżeli plantacja będzie uprawiała lub hodowała coś spoza listy zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

    Art. 15. 1. Członek plantacji otrzymuje swoją strefę, o którą dba.
    2. Prezes Plantacji zostaje wybierany w demokratycznych wyborach większością 2/3 głosów.
    3. Każda plantacja otrzymuje darmową pomoc od Skarbu Państwa w zależności od wielkości.
    4. Okres pomocy obejmuje od lat 2 do lat 10.
    5. Każda plantacja posiada ulgi podatkowe, które zależą do wielkości.
    6. Ulgi są od 15% do 40%.
    7. Każdy członek plantacji otrzymuje darmową pomoc lekarską i darmową edukacje na poziomie szkoły średniej.
    8. Jeżeli Komisja Rolna stwierdzi, że plantacja jest nierentowna lub fałszuje ewidencje, zostanie zlikwidowana, a osoby winne, zostaną pociągnięte od odpowiedzialności karnej.

Rozdział 5
Odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu

    Art. 16. Zostaną odebrane wszystkie ziemie należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu.

    Art. 17. Do tych ziemi zaliczają się:
1) nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
2) nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów.

    Art. 18. Lustracja ziem wymienionych w art. 17 dotyczy wszystkich nadań od 1 stycznia 1300 do dziś.

    Art. 19. Za uchylenie się od oddania ziemi, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 20. 1. Ziemie te zostaną oddane dla Komisji Rolnej, która zbada:
1) wysokość strat poniesionych od czasów nielegalnej sprzedaży;
2) ingerencji nielegalnych właścicieli w środowisko;
3) wysokość inwestycji nielegalnych właścicieli;
4) okres posiadania nieruchomości.
    2. Komisja Rolna po stwierdzeniu nieprawidłowości w nadaniu lub sprzedaży ziemi, odda ziemie dla Skarbu Państwa, który zadecyduje co z nią zrobić.
    3. Wszystkie osoby, którę jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 6
Nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 21. 1. Zostaną nałożone nowe kontrybucje dla nieruchomości rolnych.
    2. Kontrybucja dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych.
    3. Za uchylenie się od kontrybucji, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 22 1. Wysokości kontrybucji zależy od:
1) wielkości nieruchomości rolnej;
2) uprawy lub hodowli roślin;
3) stanu społecznego.
    2. Kontrybucja od wielkości nieruchomości rolnej wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 8% rocznych dochodów;
2) ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 12% rocznych dochodów;
3) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 12% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 15% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 15% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 20% rocznych dochodów;
7) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 18% rocznych dochodów;
8) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 24% rocznych dochodów;
9) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 200 ha, 22% rocznych dochodów;
10) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 200 ha, 30% rocznych dochodów.
    3. Kontrybucja od wielkości plantacji, wliczając w to ulgi, wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 5% rocznych dochodów;
2) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 8% rocznych dochodów;
3) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 8% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 10% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 50000 ha, 12% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 50000 ha, 15% rocznych dochodów;
    4. Wszystkie osoby, które jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 7
Przepisy końcowe     

   Art. 23. 1. W skład Komisji Rolnej wejdą przedstawiciele następujących komisji senackich:
1) od spraw wewnętrznych;
2) od skarbu państwa;
3) od gospodarki. 
   2. Każda z w/w komisji wybierze ze swojego grona jednego przedstawiciela na drodze głosowania.

   Art. 24. Wszelkie nowelizacje ustawy dopuszczone są rok po jej zatwierdzeniu przez organy wiążące.

Ostatnio edytowany przez zjawa666 (2016-09-25 )

 

#3 2016-09-22

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Komisja Gospodarki -ustawy

Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r.

Rozdział 1
Informacje porządkowe

     Art. 1. KAHD zajmuje się obliczaniem przychodów południolandzkich firm z handlu detalicznego.

     Art. 2. 1. KAHD jest własnością państwa.
2. KAHD podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Królewskim Rejestrem Działalności.
Rozdział 2
Członkostwo

     Art. 3. 1. KAHD liczy 3 członków.
2. Jeden z członków KAHD pełni funkcje przewodniczącego, do których należy m.in. kierowanie pracami organu.

     Art. 4. KAHD nie może mieć w składzie 2 przedstawicieli tej samej firmy bądź podmiotów im podległym.

     Art. 5. 1. Członków KAHD wybiera minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
2. Ten sam minister wskazuje członka, który pełni funkcje przewodniczącego.

     Art. 6. 1. Członkowie KAHD wybierani są na 6 miesięczne kadencje
2. Liczba kadencji członków KAHD może być nieograniczona.

     Art. 7. Jeśli minister właściwy do spraw gospodarki i finansów bądź Kanclerz uzna, iż jeden z członków KAHD nie wywiązuje się odpowiednio z obowiązków może dać sprawę do senatu, gdzie przegłosowany zostanie jego następca bądź jego dalsza kadencja.

     Art. 8. 1. Członkiem KAHD nie może być:
1) Król
2) Kanclerz
2. Poza osobami wspomnianymi w ust. 1, członkiem KAHD może być każdy obywatel Południolandii.
Rozdział 3
Zadania członków

     Art. 9. 1. KAHD sporządza cotygodniowy raport każdej zarejestrowanej firmie prywatnej.
2. Wzór raportu ustala minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
3. Na podstawie raportu KAHD minister właściwy do spraw gospodarki i finansów wypłaca wynagrodzenia symbolizujące zarobki firmy.

     Art. 10. Członek KAHD musi być rzetelnym i uczciwym, nie zaniżać, ani nie zawyżać nikomu przychodów.

     Art. 11. Pensje członków KAHD podlegają Dekretowi o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe

     Art. 12. Rejestracji KAHD w Królewskim Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel rządu.

     Art. 13. KAHD rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją.

Ostatnio edytowany przez zjawa666 (2016-09-24 )

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo