#1 2016-10-12

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Komisja Skarbu Państwa-ustawy

Deliland,
12.09.2016 r.

                                                                   DEKRET       
                                                      z dnia 12 września 2016 r.       
                                o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych

     Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Niniejszy dekret ustala płace dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na korzyść państwa.

     Art. 2. Do grona wyżej wymienionych pracowników zaliczą się zarówno urzędników państwowych jak i przedstawicieli społeczeństwa wybranych w legalnych wyborach.

     Art. 3. 1. Dekret ustala płace w sposób wyłączny i kompleksowy.
2. Inne akty prawne nie mogą przyznawać dodatkowych wynagrodzeń w szerokim tego słowa znaczeniu.

     Art. 4. 1. Wynagrodzenia wypłaca się co tydzień, w niedzielę.
2. W przypadku odwołania ze stanowiska lub dobrowolnej rezygnacji, należy wypłacić odprawę w wysokości normalnego wynagrodzenia za bieżący tydzień.

     Art. 5. Wymogiem otrzymania wynagrodzenia jest posiadanie konta dla osoby fizycznej w Banku Państwowym Południolandii.

     Art. 6. Wypłacaniem wynagrodzeń zajmuje się minister właściwy do spraw finansów.

     Art. 7. Wynagrodzenia wypłaca się z funduszy państwowych.

Rozdział 2
Wynagrodzenia

     Art. 8. 1. Każdemu członkowi Rządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) Koron Królewskich za każde pełnione stanowisko.
2. Jako stanowisko rozumie się bycie ministrem lub kanclerzem.

     Art. 9. 1. Każdemu senatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6 000 (sześciu tysięcy) Koron Królewskich.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest aktywne uczestnictwo w sesjach senatu.
3. Jako nieaktywnego uznaje się senatora, który nie udzielał się w przynajmniej 3 ostatnich sesjach.
4. Stwierdzić nieaktywność może Marszałek Senatu po porozumieniu się z ministrem właściwym do spraw finansów.

     Art. 10. Będącemu na służbie Namiestnikowi miasta przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 (czterech tysięcy) Koron Królewskich.

     Art. 11. 1. Każdemu aktywnemu członkowi samorządu miejskiego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 (czterech tysięcy) Koron Królewskich.
2. Przepisy regulujące aktywność członków samorządu miejskiego wymienione są w dekrecie o organizacji miast i wsi.

     Art. 12. Każdy urzędnik niewymieniony w powyższych przepisach, a pożyteczny i powołany przez organ do tego upoważniony może otrzymać wynagrodzenie w wysokości:
1) do 2 000 (dwóch tysięcy) Koron Królewskich, jeśli takie wynagrodzenie nadaje mu na drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów;
2) do 1 000 (jednego tysiąca) Koron Królewskich, jeśli takie wynagrodzenie nadaje mu na drodze rozporządzenia organ powołujący ten urząd.

Rozdział 3
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 13. Pozbawia się mocy obowiązującej wszystkie wcześniejsze przepisy przyznające lub określające wysokość wynagrodzeń dla pracowników państwowych.

     Art. 14. 1. Wszystkie wynagrodzenia nieprzyznane w wyniku nieposiadania konta bankowego ulegają przepadnięciu.
2. Przepadnięciu ulegają również wynagrodzenia, które mogłyby zostać przyznane przed wejście w życie niniejszego dekretu.

                                                            Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo