#1 2016-10-22

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

KONSTYTUCJA REPUBLIKI SUDERLANDU

KONSTYTUCJA
REPUBLIKI SUDERLANDU

z dnia 22 października 2016 r.,
wyrażająca wolę Narodu Suderlandu.


Rozdział I
REPUBLIKA SUDERLANDU


Art. 1 [zasady naczelne]
1. Republika Suderlandu jest demokratycznym państwem prawa.
2. Republika Suderlandu jest państwem jednolitym.

Art. 2 [suweren]
1. Władza zwierzchnia w Republice Suderlandu należy do obywateli.
2. Obywatele sprawują władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 3 [ustrój gospodarczy]
Podstawę ustroju gospodarczego Republiki Suderlandu stanowi społeczna gospodarka rynkowa.

Art. 4 [cele państwa]
Do zadań Republiki Suderlandu należy:
     1) stanie na straży swoich obywateli i przestrzeganie ich praw;
     2) zapewnianie rozwoju gospodarczego i wspieranie gospodarki;
     3) troszczenie się o własne dziedzictwo kulturowe i stwarzanie warunków do jego udostępniania;
     4) obrony własnych granic, niepodległości i suwerenności.

Art. 5 [symbole państwa]
1. Godłem Republiki Suderlandu jest czarny gryf widziany z profilu i zwrócony w lewą stronę.
2. Barwami Republiki Suderlandu są kolory czerwony, biały i żółty.
3. Stolicą Republiki Suderlandu jest Deliland.
4. Oficjalną nazwą Republiki jest Suderland.
5. Drugą nazwą pozostającą w obiegu jest Południolandia.

Rozdział II
OBYWATELE


Art. 6 [obywatelstwo]
1. Mieszkaniec Republiki Suderlandu może otrzymać obywatelstwo gdy:
     1) zamieszkuje w kraju dłużej niż 1 tydzień;
     2) zna podstawy historii, ustroju politycznego i gospodarczego Republiki Suderlandu;
     3) nie jest karany lub nie jest ścigany przez prawo w Suderlandzie;
2. Obywatelstwo nadaje Prezydent.
3. Jedynym sposobem na utratę obywatelstwa jest:
     1) dobrowolne zrzeczenie się przez zainteresowanego;
     2) skazanie za pomocą prawomocnego wyroku sądowego.
4. Ochronę obywatelstwa sprawuje Sąd Najwyższy.

Art. 7 [prawa i wolności]
Obywatel Republiki Suderlandu ma prawo do:
     1) życia, obywatelstwa, szczęścia i wolności osobistej;
     2) wolności wyznania, sumienia, myśli i poglądów;
     3) informacji, równości wobec prawa, uczciwego procesu, tajemnicy korespondencji i swobody przemieszczania się;
     4) biernego i czynnego prawa wyborczego, zrzeszania się i skarg na organy państwa;
     5) słusznych warunków pracy i wynagrodzenia;
     6) świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, ochrony zdrowia i wypoczynku;
     7) uczestnictwa w życiu kulturalnym, edukacji, swobody badań, wolności sztuki i osiagnięć cywylizacyjnych;

Art. 8 [obowiązki]
Do obowiązków obywatela Republiki Suderlandu należy:
     1) przestrzeganie prawa i ponoszenie świadczeń i ciężarów na rzecz państwa;
     2) wierność Ojczyźnie i jej obrona;
     3) praca na korzyść i dobro Ojczyzny.

Art. 9 [pełnia praw obywatelskich]
1. Warunkiem posiadania pełni praw obywatelskich jest nieposiadanie obywatelstwa w żadnym innymi wirtualnym państwie.
2. Jako pełnię praw obywatelskich rozumie się prawo kandydowania do organu przedstawicielskiego.
3. Wszystkie pozostałe przepisy są ważne w stosunku do osoby nie spełniającej warunku wymienionego w ust. 1.

Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA


Art. 10 [hierarchia aktów prawnych]
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Republiki Suderlandu są: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy oraz rozporządzenia.
2. Warunkiem wejścia w życie aktów prawnych jest ich właściwe ogłoszenie.

Art. 11 [umowy międzynarodowe]
Ratyfikacja lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w referendum ogólnokrajowym, jeśli umowa dotyczy:
     1) układów politycznych lub wojskowych;
     2) praw i obowiązków obywateli;
     3) członkostwa Republiki Suderlandu w organizacjach międzynarodowych;
     4) znacznego obciążenia skarbu państwa;
     5) spraw uregulowanych w ustawach lub w których Konstytucja wymaga uregulowania;
     6) przekazania części kompetencji organów państwowych na rzecz organizacji międzynarodowej.

Art. 12 [proces legislacyjny: inicjatywa ustawodawcza]
1. Inicjatywa ustawodawcza należy do:
     1) senatorów;
     2) członków Rządu;
     3) grupy przynajmniej 3 obywateli.
2. Projekty ustaw składa się do Marszałka Senatu.

Art. 13 [proces legislacyjny: etap parlamentarny]
1. Projekty ustaw rozpatruje Senat.
2. Prawo do wnoszenia poprawek w czasie rozpatrywania projektu przysługuje wnioskodawcy i senatorom.
3. Senat uchwala projekty zwykłą większością przy obecności conajmniej połowy ustawowej liczby senatorów w czasie do 7 dni.

Art. 14 [proces legislacyjny: etap postparlamentarny]
1. Uchwalony przez Senat projekt podpisuje i ogłasza Prezydent w ciągu 3 dni.
2. Jeśli Prezydent ma wątpliwości moze zwrócić się do Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności projektu z Konstytucją albo przekazać projekt do ponownego rozpatrzenia przez Senat.
3. Senat może ponownie uchwalić projekt bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.
4. Jeśli Prezydent zdecyduje się na jedno z rozwiązań wymienionych w ust. 2, czas przeznaczony na podpisanie i ogłoszenie projektu zostaje zatrzymany, a jego wznowienie następuje niezwłocznie po wydaniu orzeczenia lub podjęcia uchwały.

Art. 15 [rozporządzenia]
1. Rozporządzenia wydawane są przez organy państwa, na podstawie upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy.
2. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania.
3. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art. 16 [wojna i pokój]
1. O wejściu w stan wojny z innym państwem lub zawarciu pokoju decyduje Senat.
2. Jeśli decyzja o wejściu w stan wojny nie jest odpowiedzią na obcą agresję, wymagana jest zgoda wyrażona w referendum ogólnokrajowym.
3. Senat podejmuje decyzję większością 3/4 głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 17 [referendum ogólnokrajowe]
1. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w przypadkach wymienionych w Konstytucji zarządza Prezydent.
2. Referendum ogłasza się na 2 dni wolne od pracy.
3. W referendum może wziąć udział każdy obywatel Republiki Suderlandu.
4. Wynik referendum jest wiążący.

Rozdział IV
SENAT


Art. 18 [zadania]
Do kompetencji Senatu należy:
     1) reprezentowanie woli Narodu;
     2) władza ustawodawcza;
     3) kontrola nad Rządem;
     4) ustalanie linii politycznej państwa.

Art. 19 [skład]
1. Senat składa się z 7 senatorów.
2. Kadencja Senatu trwa 3 miesiące.
3. Wybory do Senatu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne.

Art. 20 [tryb pracy]
1. Senat obraduje w trybie sesyjnym.
2. Sesje otwiera i zamyka Marszałek Senatu.
3. Sesje powinny być zwoływane, gdy:
     1) napłynie wystarczająca liczba projektów;
     2) pojawi się projekt szczególnie ważny;
     3) sytuacja państwa tego wymaga.
4. Jeżeli Marszałek Senatu zaniedbuje swój obowiązek zwołania sesji, Sąd Najwyższy może go ponaglić.
5. Jeżeli ponaglenie nie daje skutków, Sąd Najwyższy może zorganizować po 3 dniach od ostatniego ponaglenia referendum ogólnokrajowe nad odwołaniem Marszałka Senatu.
6. Sesje są jawne, chyba że dobro Państwa wymaga ich utajnienia.
7. Jawność sesji realizuje się w szczególności przez:
     1) umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu w charakterze obserwatora każdemu zainteresowanemu;
     2) publikowanie raportów z posiedzeń.

Art. 21 [inauguracja]
1. Pierwszą sesję zwołuje Prezydent nie później niż 3 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów.
2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu senatorowie składają przed Prezydentem następujące ślubowanie:
"Ja, wybrany z woli Ludu na senatora uroczyście przyrzekam przestrzegać Prawa Republiki Suderlandu, nie działać na szkodę Ojczyzny, ani Narodu, wszystkie swe siły wykorzystać do odbudowy dawnej świetlności Republiki.”
3. Na pierwszym posiedzeniu senatorowie wybierają ze swojego grona Marszałka Senatu i Wicemarszałka Senatu bezwzględną większością.

Art. 22 [wybory]
1. Nowe wybory zarządza Prezydent nie później niż na 10 dni przed upływem kadencji i wyznacza je na dwa wolne dni od pracy.
2. Kandydat na senatora musi spełniać następujące warunki:
     1) posiadać pełne obywatelstwo Republiki Suderlandu;
     2) znać historię, kulturę i ustrój Republiki Suderlandu;
     3) cieszyć się dobrą opinią;
     4) odznaczać się należytą aktywnością i zaangażowaniem.
3. Senat może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 3/4 głosów.

Art. 23 [Marszałek]
Marszałek Senatu kieruje pracami Senatu.

Art. 24 [Wicemarszałek]
W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Marszałka Senatu, zastępuje go Wicemarszałek Senatu.

Art. 25 [status senatorów]
1. Senatorowie nie są związani instrukcjami wyborców.
2. Senatorowie kierują się dobrem Państwa i Narodu.
3. Senatorów nie można odwołać inaczej jak prawomocnym wyrokiem sądowym.
4. Senatorzy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność, wchodzącą w zakres sprawowania przez nich mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.
5. Za swoją działalność senatorowie odpowiadają wyłącznie przed Senatem.
6. Senatorowie nie mogą prowadzić działalności, jeśli nie można jej połączyć ze sprawowanym urzędem.

Art. 26 [opróżnienie urzędu]
1. Jeśli urząd senatora zostanie opróżniony, zajmuje go kolejny kandydat z listy.
2. Jeśli urząd Marszałka Senatu zostanie opróżniony, powtarza się procedurę wyboru Marszałka Senatu.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do Wicemarszałka Senatu.

Art. 27 [program działania]
1. Senat uchwala program działania dla Komitetu Wykonawczego.
2. Program działania powinien wskazywać cele, do których osiągnięcia są zobowiązani członkowie Komitetu Wykonawczego.
3. Program działania może również zawierać proponowane sposoby osiągnięcia celów.
4. Program działania opracowywany jest na pierwszej sesji nowego Senatu i powinien obejmować czas trwania całej kadencji.
5. Program działania powinien zostać zatwierdzony przez Senat bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.
6. Sesja nie może zostać zamknięta dopóki program działania nie zostanie uchwalony.
7. Program działania może zostać znowelizowany za zgodą Senatu wyrażoną głosami 3/4 ustawowej liczby senatorów.

Rozdział V
KOMITET WYKONAWCZY


Art. 28 [zadania]
Do zadań Komitetu Wykonawczego należy:
     1) wykonywania poleceń Senatu;
     2) kierowanie administracją państwową.

Art. 29 [skład]
Komitet Wykonawczy składa się z Kierowników Resortów.

Art. 30 [powoływanie Kierowników Resortów]
1. Kierowników Resortów powołuje Senat większością bezwzględną.
2. Senat wybiera pomiędzy zgłoszonymi kandydatami na stanowisko.
3. Kandydatów zgłaszają przedstawiciele partii wchodzących w skład Senatu.

Art. 31 [zadania]
1. Kierownicy Resortów administrują powierzonymi im działami administracji państwowej.
2. Kierownicy Resortów postępują według programu działania.
3. Kierownicy Resortów są rozliczani z wykonania programu działania.

Art. 32 [odwołanie]
Senat może uchwalić wotum nieufności wobec członka Komitetu Wykonawczego bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 33 [status członków Komitetu Wykonawczego]
1. Członkowie Komitetu Wykonawczego nie mogą prowadzić działalności, jeśli nie można jej połączyć ze sprawowanym urzędem.
2. Członkowie Komitetu Wykonawczego muszą posiadać obywatelstwo Królestwa Południolandii.

Rozdział VI
SĄDOWNICTWO


Art. 34 [ustrój sądownictwa]
Nadzór nad sądownictwem krajowym sprawuje Sąd Najwyższy.

Art. 35 [zadania]
Do kompetencji Sądu Najwyższego należy:
     1) badanie zgodności aktów prawnych z Konstytucją;
     2) rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami państwowymi;
     3) kasacja w drugiej instancji wyroków, przy których doszło do uchybień prawnych lub sąd źle ustosunkował się do przedstawionych dowodów;
     4) badanie prawidłowego przebiegu wyborów i referendów;
     5) rozpatrywanie skarg na organy państwowe i odpowiednie ich pouczanie;
     6) stanie na straży prawa i ustroju.

Art. 36 [skład]
1. Sąd Najwyższy składa się z 3 sędziów.
2. Kadencja sędziego trwa 6 miesięcy.
3. Co 2 miesiące następuje wymiana 1 sędziego.
4. Jeden z sędziów zawsze pochodzi z nominacji Prezydenta, dwóch pozostałych wybiera Senat.
5. Senat wybiera sędziów bezwzględną większością przy obecności 3/4 Senatorów.

Art. 37 [tryb pracy]
1. Sąd Najwyższy podejmuje uchwały co do orzeczeń większością głosów.
2. Sąd Najwyższy obraduje na tajnych naradach.
3. Sąd Najwyższy ogłasza publicznie swoje orzeczenia zaopatrując je w pełne wyjaśnienie zawierające:
     1) zajęte stanowisko;
     2) kompletną argumentację;
     3) głosy sprzeciwu (jeśli takie się pojawiły);
4) stanowisko mniejszości (patrz ust. 3).

Art. 38 [Prezes]
1. Funkcję Prezesa Sądu Najwyższego pełni członek Sądu Najwyższego, którego obecna kadencja najszybciej dobiega końca.
2. Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami organu.

Art. 39 [skargi]
1. Każdy obywatel może zaskarżyć do Sądu Najwyższego:
     1) łamanie jego praw przez państwo;
     2) łamanie konstytucji przez organy państwa i inne akty prawne;
     3) wybory lub referendum, do których istnieje podejrzenie, że zaistniały nieprawidłowości.
2. Sąd Najwyższy powinien odpowiedzieć na skargę w ciągu 3 dni.
3. Z uwagi na zawiłość sprawy, Sąd Najwyższy może w odpowiedzi poinformować o przedłużeniu czasu na ostateczne orzeczenie do 7 dni.

Art. 40 [status sędziego]
1. Sędziowie nie mogą pełnić żadnej innej funkcji państwowej.
2. Sędziowie są apolityczni, niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
3. Sędziowie z wyjątkiem członków Sądu Najwyższego mogą być usunięci jedynie za zgodą Sądu Najwyższego.
4. Członkowie Sądu Najwyższego są nieusuwalni w trakcie trwania kadencji.
5. Sędziowie nie mogą prowadzić innej działalności, jeśli nie można jej połączyć ze sprawowanym urzędem.
6. Sędziowie muszą posiadać pełne obywatelstwo Republiki Suderlandu i charakteryzować się dobrą znajomością prawa.

Art. 41 [sądownictwo urzędników państwowych]
1. Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z pełnionym urzędem odpowiedzialność konstytucyjną przed Sądem Najwyższym ponoszą:
     1) senatorowie;
     2) członkowie Komitetu Wykonawczego;
     3) Prezydent.
2. Do katalogu kar orzekanych na podstawie ust.1 należą:
     1) udzielenie publicznej nagany.
     2) odebranie tytułów i odznaczeń;
     3) pozbawienie stanowiska.

Art. 42 [sądownictwo powszechne]
Ustrój sądownictwa niższej instancji ureguluje ustawa.

Rozdział VII
PREZYDENT


Art. 43 [zadania]
Do zadań Prezydenta należy:
     1) reprezentowanie Państwa;
     2) dbanie o Jego dobre imię i honor;
     3) inicjowanie życia publicznego i społecznego w państwie;
     4) rozciąganie patronatu nad inicjatywy mieszkańców;
     5) troszczenie się o Lud.

Art. 44 [wybory]
1. Prezydent wybierany jest na 4-miesięczną kadencję.
2. Wyboru Prezydenta dokonuje Senat wśród zgłoszonych kandydatów większością bezwzględną ustawowej liczby senatorów.
3. Kandydata na Prezydenta zgłasza grupa 3 obywateli.
4. Kandydat musi spełniać następujące warunki:
     1) posiadać obywatelstwo Republiki Suderlandu;
     2) znać historię, kulturę i ustrój Republiki Suderlandu;
     3) cieszyć się dobrą opinią;
     4) nie być nigdy karanym przez prawo Republiki Suderlandu;
     5) odznaczać się należytą aktywnością i zaangażowaniem.

Art. 45 [status Prezydenta]
1. Prezydent nie może pełnić żadnej innej funkcji państwowej.
2. Prezydent nie może prowadzić działalności, jeśli nie można jej połączyć ze sprawowanym urzędem.

Rozdział VIII
INFRASTRUKTURA PAŃSTWA


Art. 46 [definicja]
Pod pojęciem infrastruktury państwa rozumie się całą przestrzeń internetową na której zlokalizowane są struktury państwa, a w szczególności:
     1) portale;
     2) fora;
     3) banki.

Art. 47 [własność]
Infrastruktura państwa jest dobrem wspólnym, należnym do wszystkich Obywateli.

Art. 48 [gwarancje]
1. Każdy użytkownik może liczyć na gwarancję nietykalności jego konta i prywatnych danych tam zamieszczonych.
2. Konto obywatela jest nieusuwalne.

Art. 49 [wytyczne]
1. Powinno dążyć się do umieszczania poszczególnych sewisów związanych z infrastrukturą państwa na odmiennych portalach.
2. Powinno dążyć się do przyznawania uprawnień administratorskich na każdym portalu innym osobom.

Art. 50 [administracja]
1. Administrację nad infrastrukturą państwa powinno powieżać się najbardziej zaufanym i kompetentnym od stronych technicznej obywatelom państwa, a w szczególności:
     1) Prezydentowi;
     2) sędziom Sądu Najwyższego.
2. Administrowanie można również powierzyć członkom Komitetu Wykonawczego, jeśli cele danej podstrony są ewidetnie związane z ich kompetencjami.
3. Raczej powinno unikać się nadawania uprawnień administratorskich senatorom.
4. Administrowanie portalem polega na wcielaniu w życie postanowień organów posiadających odpowiednie kompetencje do tego.
5. W rozumieniu powyższych ustępów, uprawienia administratorskie to pełnia praw zarządzania danym portalem.

Art. 51 [multikonta]
Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.

Rozdział IX
STANY NADZWYCZAJNE


Art. 52 [stan klęski: przesłanki]
1. Stan klęski wprowadzany jest na wypadek awarii infrastruktury państwa, a w szczególności:
     1) strony internetowej;
     2) bazy danych;
     3) serwera.
2. Stan klęski może być wprowadzony na całym obszarze lub w obrębie zepsutego podzespołu.
3. Stan klęski nie może trwać dłużej niż 7 dni.
4. W wyjątkowych sytuacjach stan klęski może zostać wprowadzony z datą wsteczną do 48 godzin.
5. Stan klęski ogłasza Marszałek Senatu lub Prezydent możliwymi środkami komunikacji.

Art. 53 [stan klęski: skutki]
1. Na czas trwania stanu klęski wszystkie terminy ulegają zatrzymaniu do czasu jego odwołania.
2. W trakcie trwania stanu klęski organy państwowe zaprzestają działania.
3. Jednakże podjętych już decyzji przez organy państwowe nie dotyczy art. //wyżej// ust. 4.
4. Wszystkie możliwe siły państwowe powinny skupić się na jak najszybszej likwidacji usterki.
5. Jeśli na skutek usterki naruszone zostaną dobra obywateli państwo zobowiązane jest do udzielenia im rekompensaty.
6. Jeśli po 7 dniach usterka nie zostanie naprawiona Sąd Najwyższy może wyrazić jednomyślnie zgodę na jednokrotne przedłużenie stanu klęski o kolejne 7 dni.
7. W trakcie stanu klęski nie można zmieniać prawa, ani obecnych stosunków panujących w państwie.
8. Na czas trwania stanu klęski zawieszone zostają prawa obywatelskie wymienione w art.// ust. 5,6 i 7.

Art. 54 [stan wyjątkowy: przesłanki]
1. Stan wojenny wprowadza się na skutek zaistnienia poważnego zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego, które grozi destabilizacją państwa.
2. Stan wojenny wprowadza i publicznie ogłasza Sąd Najwyższy.
3. Stan wojenny nie może trwać dłużej niż 7 dni.

Art. 55 [stan wyjątkowy: skutki]
1. W trakcie trwania stanu wojennego zawieszone zostają wszystkie prawa obywatelskie z wyjątkiem prawa do życia i obywatelstwa.
2. Na czas stanu wojennego działalność Senatu zostaje zawieszona.
3. W trakcie trwania stanu wojennego Marszałek Senatu przejmuje kompetencje Senatu i może wydawać dekrety z mocą ustawy, które po odwołaniu stanu wojennego mogą zostać unieważnione przez Senat za pomocą bezwzględnej większości głosów ustawowej liczby senatorów.
4. W trakcie stanu wojennego nie można zmienić Konstytucji.
5. Stan wojenny może być jednorazowo przedłużony na 7 kolejnych dni za pomocą jednomyślnej uchwały Sądu Najwyższego.
6. W trakcie stanu wojennego Marszałek Senatu wyznacza głównodowodzącego siłami zbrojnymi.

Art. 56 [stan epidemii: przesłanki]
1. Stan epidemii wprowadzany jest na wypadek uniemożliwienia pracy organu państwa z powodu spadku aktywności jego członków.
2. Stan epidemii ogłasza się wyłącznie w odniesieniu do organu spełniającego warunek zawarty w ust. 1.
3. Stan epidemii ogłasza jednomyślną uchwałą Sąd Najwyższy.
4. W przypadku, gdy ust. 1 odnosi się do organu kompetentnego do ogłoszenia stanu epidemii, ogłasza go kolejno: Prezydent, Marszałek Senatu, Wicemarszałek Senatu, obywatel.
5. Stan epidemii trwa do czasu przeprowadzenia działań wymienionych w art. //niżej//.

Art. 57 [stan epidemii: skutki]
1. Po ogłoszeniu stanu epidemii organ ogłaszający może odwołać ze stanowiska wszystkich nieaktywnych od tygodnia urzędników.
2. Ust. 1 nie dotyczy urzędników, którzy zgłosili swoją nieobecność lub złożyli w jej trakcie oświadczenie o przeciwnościach niezależnych od nich. W takim przypadku termin maksymalnej nieaktywności wynosi 2 tygodnie.
3. Nieaktywność powinna zostać stwierdzona rzetelnie na podstawie działalności przynoszącej rozwój państwa.

Rozdział X
ZMIANA KONSTYTUCJI


Art. 58 [inicjatywa]
1. Inicjatywę w sprawie zmiany Konstytucji posiadają:
     1) grupa 7 obywateli;
     2) grupa 3 senatorów;
     3) Sąd Najwyższy.
2. Projekt nowej konstytucji składa się do Marszałka Senatu.
3. Marszałek Senatu poddaje projekt pod głosowanie na najbliższej sesji.

Art. 59 [zatwierdzenie projektu]
1. Projekt nowej konstytucji musi uzyskać poparcie większości 3/4 ustawowej liczby senatorów.
2. Po uzyskaniu poparcia, Prezydent ogłasza referendum ogólnokrajowe.

Art. 60 [okresowa rewizja]
1. Po 30 dniach od wejścia w życie Konstytucji może nastąpić jej okresowa rewizja.
2. Okresowa rewizja nie może zmieniać rozdziałów I-II oraz VIII-X.
3. Okresowa rewizja odbywa się według skróconego procesu legislacyjnego.
4. Po pierwszej okresowej rewizji każda kolejna ma miejsce co pół roku.
5. Pod uwagę bierze się dzień, w którym można zgłosić projekt.
6. Projekt zgłoszony w dniu rewizji jest przedstawiany na najbliższej sesji.
7. Projekt zgłoszony w innym dniu, nie jest uznawany jako projekt rewizji.

Art. 61 [skrócony proces legislacyjny]
1. Skrócony proces legislacyjny dotyczy wyłącznie okresowej rewizji.
2. Inicjatywą w dniu rewizji dysponują:
     1) senator;
     2) Sąd Najwyższy;
4. Projekt rewizji zatwierdzany jest większością 3/4 ustawowej liczby senatorów.

Rozdział XI
PRZEPISY KOŃCOWE I DOSTOSOWUJĄCE


Art. 62 [przejęcie kompetencji]
1. Organy nowej Konstytucji przejmują wszystkie kompetencje odpowiadającym im organom starej konstytucji wymienione w aktach prawnych uchwalonych przed ogłoszeniem nowej Konstytucji.
2. Ust. 1 nie stosuje się do przepisów niezgodnych z nową Konstytucją.

Art. 63 [sędziowie Sądu Najwyższego]
1. Pierwsza kadencja pierwszego sędziego wybieranego przez Senat trwa 2 miesiące.
2. Pierwsza Kadencja drugiego sędziego wybieranego przez Króla trwa 4 miesiące.
3. Pierwsza Kadencja trzeciego sędziego wybieranego przez Senat trwa 6 miesięcy.

Art. 64 [obowiązywanie Konstytucji]
Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wyników wyborów do organów państwowych.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo