#26 2016-07-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Senatu 28.06.2016

[2016-06-30 17:41:24] Zolcior Z: Przystępujemy do I czytania ostatniej ustawy
[2016-06-30 17:42:13] Zjawa666/Hubal: [30 czerwca 2016 17:36] Fryderyk Marks:

<<< Pan Wicemarszałek powinien balonem lataći gdzie ja tym polece
[2016-06-30 17:42:46] Zolcior Z: Senatorowie to nie miejsce na tego typu dyskusje
[2016-06-30 17:43:02] Zolcior Z: USTAWA
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o reformie rolnej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustrój rolny Połudiolandii oparty będzie na silnym, zdrowym i zdolnym do wydatnej produkcji gospodarstwa różnego typu i wielkości, stanowiącą prywatną własność ich posiadaczy.

    Art. 2. Przeprowadzenie nowego ustroju rolnego obejmie:
1) likwidacje wielkich folwarków należących do rodzin szlacheckich,
2) powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb;
3) tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki;
4) odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu;
5) nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 3. 1. Na cele reformy przeznaczone zostaną:
1) folwarki należące do arystokracji, których wielkość przekracza 500 hektarów;
2) Nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów;
5) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr królewskich;
6) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr publicznych.
    2. Z wyjątkiem:
1) Nieruchomości ziemskich należących do duchowieństwa, poniżej 3 ha;
2) Nieruchomości ziemskich należących do szlachty, poniżej 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskich należące do miast stołecznych;
4) Nieruchomości ziemskich należące do ludności rolniczej poniżej 20 ha w przypadku uprawy zbóż i 15 ha w przypadku uprawy pozostałych roślin hodowlanych.

Rozdział 2
Likwidacje wielkich folwarków należących do rodziny szlacheckich

    Art. 4. Do likwidacji zostaną oddane wszystkie nieruchomości ziemskie mają wielkość powyżej 500 ha.

    Art. 5. 1. Wszystkie własności ziemskie powyżej 500 ha, zostaną przekazane dla Komisji Rolnej.
    2. Komisja Rolna na podstawie wniosków rozdzieli ziemie dla ludności rolniczej i miejskiej.

    Art. 6. 1. Folwarki mające mniej niż 500 ha, zostaną poddane kontroli Komisji Rolniczej, która zbada ich rentowność.
    2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest nierentowna, wówczas folwark zostanie przekazany dla Skarbu Państwa.
    3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest rentowna, wówczas folwark zostanie przy własności właściciela, a własność ziemska zostanie obłożona kontrybucją, którą wysokość ustala art. 22.

    Art. 7. 1. Nieprzewidziane są żadne odszkodowanie, a w szczególności w postaci:
1) zwrotu kosztów utrzymanie folwarków;
2) beneficjantów;
3) zwrotu podatków;
4) nowych nieruchomości.
    2. Jeżeli na obiekcie, znajdować się będzie nieruchomość budynkowa, wówczas Komisja Rolnicza wypłaci odszkodowanie dla poprzednich właścicieli w wysokości 20% wartości domu.
    3. Pozostałe 80% zostanie przekazane dla Skarbu Państwa, który będzie decydować czy środki zostaną przekazane dla innych nieruchomości rolniczych.
   
    Art. 8. 1. Poprzedni właściciele będą mieli miesiąc na wyprowadzenie się lub przeniesienie się z nieruchomości.
    2. Jeżeli właściciele nie opuszczą w wyznaczonym terminie nieruchomości zostaną ukarani zgodnie z Kodeksem Karnym.

Rozdział 3
Powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb

    Art. 9. 1. Wszystkie karłowate gospodarstwa zostaną powiększone do rozmiarów, które zapewnią stabilną sytuacje gospodarczą.
    2. Do karłowatych gospodarstw należą wszystkie nieruchomości ziemskie poniżej 5 ha.
    3. Wszystkie gospodarstwa zostaną powiększone według roślin uprawianych lub hodowli zwierząt na danej nieruchomości.

    Art. 10. 1. Do roślin uprawnych zaliczają się:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny zbożowe;
5) rośliny strączkowe;
6) rośliny okopowe;
7) rośliny pastewne;
8) rośliny miododajne;
9) rośliny sadownicze;
10) rośliny warzywne;
11) rośliny garbnikodajne;
12) rośliny kauczukodajne;
13) rośliny ozdobne;
14) rośliny zielarskie;
15) rośliny lecznicze;
16) rośliny przyprawowe;
17) rośliny olejkodajne;
18) używki.
    2. Gospodarstwa posiadające daną uprawę zostaną powiększone do:
1) Roślin oleistych do 30 ha;
2) Roślin włóknistych do 40 ha;
3) Roślin cukrodajnych do 30 ha;
4) Roślin zbożowych do 20 ha;
5) Roślin strączkowych do 15 ha;
6) Roślin okopowych do 15 ha;
7) Roślin pastewnych do 10 ha;
8) Roślin miododajnych do 10 ha;
9) Roślin sadowniczych do 50 ha;
10) Roślin warzywnych do 40 ha;
11) Roślin garbnikodajnych do 100 ha;
12) Roślin kauczukodajnych do 200 ha;
13) Roślin ozdobnych do 10 ha;
14) Roślin zielarskich do 10 ha;
15) Roślin leczniczych do 20 ha;
16) Roślin przyprawowych do 15 ha;
17) Roślin olejkodajnych do 10 ha;
18) Używek do 50 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj upraw będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii, przekaże  lub odbierze ziemie.

    Art. 11. 1. Do zwierząt hodowlanych zaliczają się:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe;
   b) trzoda Chlewna;
   c) owce;
   d) kozy;
   e) konie;
   f) muły;
   g) króliki domowe;
   h) renifery;
   i) osioły;
   j) drób;
   k) pszczoły;
   l) zwierzęta futerkowe;
   m) wielbłądy;
   m) lamy;
   o) słonie;
   p) ptactwo;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy;
   b) koty;
   c) myszy;
   d) szczury;
   e) ryby;
   f) chomiki;
   g) papugi;
   h) świnki morskie;
   i) kanarki;
   j) jeże hodowlane.
    2. Gospodarstwa posiadające daną hodowlę zostaną powiększone do:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe do 200 ha;
   b) trzoda Chlewna do 50 ha;
   c) owce do 50 ha;
   d) kozy do 40 ha;
   e) konie do 200 ha;
   f) muły do 100 ha;
   g) króliki domowe do 50 ha;
   h) renifery do 200 ha;
   i) osły do 100 ha;
   j) drób do 20 ha;
   k) pszczoły do 10 ha;
   l) zwierzęta futerkowe do 30 ha;
   m) wielbłądy do 200 ha;
   n) lamy do 200 ha;
   o) słonie do 1000 ha;
   p) ptactwo do 200 ha;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy do 20 ha;
   b) koty do 15 ha;
   c) myszy do 10 ha;
   d) szczury do 10 ha;
   e) ryby do 30 ha;
   f) chomiki do 10 ha;
   g) papugi do 10 ha;
   h) świnki morskie do 10 ha;
   i) kanarki do 10 ha;
   j) jeże hodowlane do 10 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj hodowli będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii przekażę lub odbierze ziemie.

    Art. 12. 1. Jeżeli na nieruchomości będą uprawiane rośliny jak i hodowane zwierzęta, wówczas Komisja Rolnicza ustali na podstawi wniosku właściciela, jakie mu przysługują ziemie.
    2. Próby oszukania Państwa, poprzez zaniżanie wielkości nieruchomości będzie podlegać pod Kodeks Karny.

Rozdział 4
Tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki

    Art. 13. 1. Założone zostaną wielkie plantacje, o których mowa w art. 2 ust. 3, w których będzie pracować ludność rolnicza.
    2. Plantacja powstaje, wówczas kiedy na terenie obejmującym 100000 ha zapisze się 20 właścicieli ziemskich.
    3. Nie ma możliwości założenia plantacji, która miała by mniej niż 10000 ha i mniej niż 20 chętnych właścicieli.
[2016-06-30 17:43:16] Zolcior Z: Art. 14. 1. Do rośliny uprawianych w plantacją należą:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny miododajne;
5) rośliny sadownicze;
6) rośliny warzywne;
7) rośliny okopowe;
8) używki.
    2. Do zwierząt hodowlanych w plantacji należą:
1) konie;
2) muły;
3) zwierzęta futerkowe;
4) wielbłądy;
5) lamy;
6) słonie;
7) renifery.
    3. Jeżeli plantacja będzie uprawiała lub hodowała coś spoza listy zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

    Art. 15. 1. Członek plantacji otrzymuje swoją strefę, o którą dba.
    2. Prezes Plantacji zostaje wybierany w demokratycznych wyborach większością 2/3 głosów.
    3. Każda plantacja otrzymuje darmową pomoc od Skarbu Państwa w zależności od wielkości.
    4. Okres pomocy obejmuje od lat 2 do lat 10.
    5. Każda plantacja posiada ulgi podatkowe, które zależą do wielkości.
    6. Ulgi są od 15% do 40%.
    7. Każdy członek plantacji otrzymuje darmową pomoc lekarską i darmową edukacje na poziomie szkoły średniej.
    8. Jeżeli Komisja Rolna stwierdzi, że plantacja jest nierentowna lub fałszuje ewidencje, zostanie zlikwidowana, a osoby winne, zostaną pociągnięte od odpowiedzialności karnej.

Rozdział 5
Odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu

    Art. 16. Zostaną odebrane wszystkie ziemie należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu.

    Art. 17. Do tych ziemi zaliczają się:
1) nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
2) nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów.

    Art. 18. Lustracja ziem wymienionych w art. 17 dotyczy wszystkich nadań od 1 stycznia 1300 do dziś.

    Art. 19. Za uchylenie się od oddania ziemi, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 20. 1. Ziemie te zostaną oddane dla Komisji Rolnej, która zbada:
1) wysokość strat poniesionych od czasów nielegalnej sprzedaży;
2) ingerencji nielegalnych właścicieli w środowisko;
3) wysokość inwestycji nielegalnych właścicieli;
4) okres posiadania nieruchomości.
    2. Komisja Rolna po stwierdzeniu nieprawidłowości w nadaniu lub sprzedaży ziemi, odda ziemie dla Skarbu Państwa, który zadecyduje co z nią zrobić.
    3. Wszystkie osoby, którę jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 6
Nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 21. 1. Zostaną nałożone nowe kontrybucje dla nieruchomości rolnych.
    2. Kontrybucja dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych.
    3. Za uchylenie się od kontrybucji, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 22 1. Wysokości kontrybucji zależy od:
1) wielkości nieruchomości rolnej;
2) uprawy lub hodowli roślin;
3) stanu społecznego.
    2. Kontrybucja od wielkości nieruchomości rolnej wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 8% rocznych dochodów;
2) ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 12% rocznych dochodów;
3) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 12% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 15% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 15% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 20% rocznych dochodów;
7) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 18% rocznych dochodów;
8) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 24% rocznych dochodów;
9) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 200 ha, 22% rocznych dochodów;
10) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 200 ha, 30% rocznych dochodów.
    3. Kontrybucja od wielkości plantacji, wliczając w to ulgi, wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 5% rocznych dochodów;
2) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 8% rocznych dochodów;
3) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 8% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 10% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 50000 ha, 12% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 50000 ha, 15% rocznych dochodów;
    4. Wszystkie osoby, które jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 7
Przepis końcowy

    Art. 23. 1. Wszelkie nowelizacje ustawy dopuszczone są rok po jej zatwierdzeniu przez organy wiążące.
[2016-06-30 17:44:48] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Jako, że jest to ustawa mojego autorstwa chciałbym zaznaczyć, że została napisana w celu poprawy naszego rolnictwa, które nadal jest w dużej mierze w czasach średniowiecza. Przy pisaniu ustawy pomagała obywatel Ryszard Maj, znany prawnik, znający bardzo dobrze prawo
[2016-06-30 17:46:12] Zolcior Z: Jedyne co brakuje mi w tej ustawie to skład Komisji Rolnej
[2016-06-30 17:46:57] Zolcior Z: kto jest w jej składzie, kto ją powołuje itp.
[2016-06-30 17:47:14] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: Dokładnie.
[2016-06-30 17:48:36] Zolcior Z: Trzeba przyznać, że jest to najbardziej rzetelna ustawa ze wszystkich, które dzisiaj zobaczyliśmy.
[2016-06-30 17:49:14] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Na to kładłem nacisk, żeby była czytelna dla wszystkich
[2016-06-30 17:50:16] Zjawa666/Hubal: [30 czerwca 2016 17:43] Zolcior Z:

<<<  i) osioły;
[2016-06-30 17:50:20] Zjawa666/Hubal: img/smilies/smile
[2016-06-30 17:50:42] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Tak w wiejskiej gwarze mówią na osły
[2016-06-30 17:51:26 | Edytowano 17:51:39] Zjawa666/Hubal: chmiel pod jaka rosline sie zalicza ?
[2016-06-30 17:52:13] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Sadownictwo
[2016-06-30 17:52:34] Zjawa666/Hubal: img/smilies/yikes
[2016-06-30 17:53:07] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Widze, że Pan Wicemarszałek nadaje się do Komisji Rolnej
[2016-06-30 17:53:51] Zjawa666/Hubal: ja browar zakladam to sie pytam tylko img/smilies/sad
[2016-06-30 17:55:05] Zolcior Z: Sądzę, że powinniśmy oddać tą ustawę do Komisji Senackiej w celu dodania podpunktu o Komisji Rolnej
[2016-06-30 17:55:22] Zolcior Z: i można będzie spokojnie uchwalić tą ustawę
[2016-06-30 17:56:23] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: zdecydowanie.
[2016-06-30 17:56:35] Zolcior Z: Jeśli nie ma dalszych uwag to przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy i przekazanie ją w ręce Komisji Senackiej.
[2016-06-30 17:56:43] Zolcior Z: Za
[2016-06-30 17:56:46] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Za
[2016-06-30 17:57:13] Zjawa666/Hubal: Za
[2016-06-30 17:58:02 | Usunięto 18:01:34] Zjawa666/Hubal: Wiadomość została usunięta
[2016-06-30 17:58:17] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: za
[2016-06-30 17:58:37] Zolcior Z: Wicemarszałku
To nie jest miejsce na tego typu dyskusje
[2016-06-30 17:58:44] Zolcior Z: Wniosek Przyjęty
[2016-06-30 17:59:50] Zolcior Z: Ustawa trafi do Komisji Senackiej, która do następnej Sesji przygotuje ustawę do II czytania


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#27 2016-07-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Senatu 28.06.2016

[2016-06-30 18:00:03] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Komisja senacka jak wygląda?
[2016-06-30 18:01:15] Zolcior Z: sądzę że KS powinna się składać po 1 przedstawicielu z każdej partii
[2016-06-30 18:01:58] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: + ktoś spoza, jako konsultant
[2016-06-30 18:02:12] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: I proponuje, żeby został nim Ryszard Maj
[2016-06-30 18:02:19] Zolcior Z: Popieram
[2016-06-30 18:03:42] Zolcior Z: oraz przedstawiciel Kolegium Marszałkowskiego ( Marszałek lub Wicemarszałek ) jako osoba przyglądająca się pracą Komisji ( jeśli żaden z nich nie jest jej częścią )
[2016-06-30 18:04:08] Zjawa666/Hubal: img/smilies/big_smile
[2016-06-30 18:05:12] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Do Komisji w sprawach rolnictywa proponuje Wicemarszałka, Siebie i Senatora von Razorina
[2016-06-30 18:05:26] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Bo powinny być różne komisje do różnych spraw
[2016-06-30 18:05:43] Zolcior Z: też tak sądze
[2016-06-30 18:06:11] Zolcior Z: Wicemarszałka, Siebie i Senatora von Razorinapo 1 z każdej partii
[2016-06-30 18:06:39] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: A to źle powiedziałem
[2016-06-30 18:06:43] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Przepraszam
[2016-06-30 18:07:24] Zolcior Z: Najpierw trzeba ustalić ogólnie jakie będą Komisje
[2016-06-30 18:07:39] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Proszę o wybaczenie, ale muszę opuść slae obrad, ale zaraz wrócę
[2016-06-30 18:07:52] Zolcior Z: potem będzie można bawić się w ich skład
[2016-06-30 18:07:54] Zolcior Z: ok
[2016-06-30 18:10:09 | Edytowano 18:10:38] Zolcior Z: Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Przykłady Komisji
[2016-06-30 18:12:00] Zolcior Z: Ja też muszę się na chwile oddalić
[2016-06-30 18:12:16] Zolcior Z: Wicemarszałku oddaje tobie głos
[2016-06-30 18:12:48] Zjawa666/Hubal: [30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
[2016-06-30 18:13:47 | Edytowano 18:13:53] Zjawa666/Hubal: to jak wszyscy poszli to kto zostal ?
[2016-06-30 18:15:58 | Edytowano 18:17:57] Zjawa666/Hubal: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)do tej komisji proponuje Michała Wiśniewskiego i Pavlosa
[2016-06-30 18:36:05] Zolcior Z: Już jestem
[2016-06-30 18:36:23] Zolcior Z: to są tylko propozycje
[2016-06-30 18:36:40] Zolcior Z: Obecność
[2016-06-30 18:36:41] Zolcior Z: .
[2016-06-30 18:36:48] Zjawa666/Hubal: .
[2016-06-30 18:37:01] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: .
[2016-06-30 18:42:10] Zolcior Z: Ogłaszam przerwę do pojawienia się potrzebnego Quorum (50%>)
[2016-06-30 18:57:53] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: .
[2016-06-30 18:59:03] Zolcior Z: Wznawiam Sesje
[2016-06-30 19:01:13] Zolcior Z: Sądzę, że powinniśmy wybrać spośród powyższych Komisji te, które będą nam niezbędne i wcielić je w życie
[2016-06-30 19:02:19] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: [30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja do Spraw Petycji (PET)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Obrony Narodowej (OBN)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
[2016-06-30 19:02:24] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Te proponuje
[2016-06-30 19:02:53] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: I oczywiście tak jak ustalaliśmy kto się nadaje i brać ekspertów spoza senatu
[2016-06-30 19:03:04] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: SUP, ODK, MNE, OBN, INT, KFS, STR, SZA, SPC, ASW, GOS, FPB, ENM, KOP
[2016-06-30 19:04:47] Zolcior Z: Mógłbym prosić Senatorze Rezrok o pełne nazwy Komisji
[2016-06-30 19:05:53] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: Oczywiście
[2016-06-30 19:06:54] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ja jeszcze proponuje Komisje Przemysłu Ciężkiego i Kopalnego (KPCiK)
[2016-06-30 19:10:47] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: [30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Skarbu Państwa (SUP)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)[30 czerwca 2016 18:10] Zolcior Z:

<<< Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
[2016-06-30 19:14:40] Zolcior Z: Zacznijmy od Komisji, które obydwaj Senatorowie ujęli w swoich listach
[2016-06-30 19:14:56] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
[2016-06-30 19:15:48] Zolcior Z: Rozpoczynam głosowanie nad utworzeniem podanych powyżej Komisji
[2016-06-30 19:16:53] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Za
[2016-06-30 19:17:45] Zolcior Z: Za
[2016-06-30 19:18:22] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: za
[2016-06-30 19:20:37] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Przepraszam, że przerywam w tej chwili
[2016-06-30 19:20:38] razo: Troche sporo tych komisji
[2016-06-30 19:21:02] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ale senat powinien zająć się samowolą obywatela Wespucciego, bo zaczyna działać samowolnie
[2016-06-30 19:22:51] Zjawa666/Hubal: jestem za chce mi wcisnac autobus img/smilies/sad
[2016-06-30 19:24:03] Zjawa666/Hubal: raczej chcial
[2016-06-30 19:24:28] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Teraz trzeba wybrać składy komisji
[2016-06-30 19:24:36 | Edytowano 19:25:04] Zolcior Z: Wniosek przyjęty
[2016-06-30 19:24:55] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ale Komisji o Rolnictwie nie ma, to ja przeprowadzimy reformę?
[2016-06-30 19:25:16] Zolcior Z: po kolei
[2016-06-30 19:25:29] Zolcior Z: teraz rozpatrzymy resztę propozycji Komisji
[2016-06-30 19:25:51] Zolcior Z: zaraz utworzę listę
[2016-06-30 19:33:32] Zolcior Z: poczekajcie
operując przy tworzeniu I listy w oparciu o skróty Senatora Rezroka, zostały pominięte jeszcze kilka innych komisji, które się powtórzyły
[2016-06-30 19:33:40 | Edytowano 19:36:21] Zolcior Z: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
[2016-06-30 19:34:39] Zolcior Z: Rozpoczynam głosowanie nad utworzeniem podanych powyżej Komisji
[2016-06-30 19:37:07] Zjawa666/Hubal: Za
[2016-06-30 19:37:23] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Za
[2016-06-30 19:37:33] Zolcior Z: Za
[2016-06-30 19:38:42] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: za
[2016-06-30 19:39:31] Zjawa666/Hubal: przeglosowane img/smilies/smile
[2016-06-30 19:40:01] Zolcior Z: Wniosek przyjęty
[2016-06-30 19:40:23] Zolcior Z: teraz komisje, które się nie powtórzyły
[2016-06-30 19:40:37 | Usunięto 19:40:39] Zolcior Z: Wiadomość została usunięta
[2016-06-30 19:41:23] Zolcior Z: Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
[2016-06-30 19:41:48] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ja popieram wszystkie
[2016-06-30 19:42:48] Zolcior Z: moim zdaniem niepotrzebna jest Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
(w Mikronacjach nie istnieje coś takiego)
[2016-06-30 19:43:16] Zolcior Z: resztę popieram
[2016-06-30 19:43:53] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: popieram wszystkie
[2016-06-30 19:45:04] Zjawa666/Hubal: [30 czerwca 2016 19:41] Zolcior Z:

<<< Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)popieram bez tej
[2016-06-30 19:46:09] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ja bym przyjął wszystkie a tą sporną to na następnej sesji przedstawił
[2016-06-30 19:46:36] Zolcior Z: MNE nie jest komisją niezbędną
[2016-06-30 19:46:55] Zolcior Z: dlatego można ją powołać przy następnej sesji
[2016-06-30 19:47:11] Zolcior Z: Reszta Komisji przyjęta
[2016-06-30 19:47:53] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Teraz trzeba wybrać składy
[2016-06-30 19:47:55] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
[2016-06-30 19:48:11] Zolcior Z: możemy je wybrać na dwa sposoby
[2016-06-30 19:48:31 | Edytowano 19:48:35] Zolcior Z: tutaj wszystkich ustalić
[2016-06-30 19:49:06] Zolcior Z: albo na osobno w partii po przedstawicielu i ekspertów tutaj
[2016-06-30 19:49:13] Zjawa666/Hubal: [30 czerwca 2016 19:47] Zolcior Z:

<<< Komisja Ochrony Środowiska
nie bez tej img/smilies/sad
[2016-06-30 19:49:42] Zolcior Z: szybsza będzie moim zdaniem ta pierwsza
[2016-06-30 19:49:47] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Jestem za 1 wersją
[2016-06-30 19:49:55] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Ale trzeba wtedy zmienić rodzaje komisji
[2016-06-30 19:50:54] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Że składają się nie z 3 członków partii, ale 3 członków rekomendowanych przez partie (nie koniecznie senator) + Konsultant i ktoś z Kolegium Marszałków, jeśli w 3 go nie ma
[2016-06-30 19:51:53 | Edytowano 19:52:31] Zolcior Z: takie rozumowanie bardziej nadaje się na 2 wersje
[2016-06-30 19:52:29] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: To tylko propozycja,. ja jestem za 1 wersją
[2016-06-30 19:52:51] Cesarz Wilhelm IV - Spadkobierca Tronu Cesarstwa Niemieckiego i Polski: Jak zostanie odrzucona to ta propozycja pasuje do 2 wersji
[2016-06-30 19:56:58] Zjawa666/Hubal: Jestem za wersja nr 1
[2016-06-30 20:07:52] Zolcior Z: ja się wstrzymuje
[2016-06-30 20:08:53 | Usunięto 20:09:29] Zolcior Z: Wiadomość została usunięta
[2016-06-30 20:38:23] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: wstrzymuję
[2016-06-30 20:39:25] Zolcior Z: Przyjmujemy wersje nr 1
[2016-06-30 20:40:26] Zolcior Z: Ogłaszam przerwę do czasu przybycia przedstawiciela PRP


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#28 2016-07-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Sesja Senatu 28.06.2016

[2016-07-01 19:28:32] Jenerał Sowiński PL GO COW: witam szanownych senatorów
[2016-07-01 19:30:04] Kusarigama: jarek wrocil img/smilies/smile (poolparty)
[2016-07-01 19:30:28] Jenerał Sowiński PL GO COW: nie do końca..
[2016-07-01 19:30:38] Kusarigama: ?
[2016-07-01 19:30:52] Jenerał Sowiński PL GO COW: nie do końca podoba mi się to co zaszło
[2016-07-01 19:31:42] Kusarigama: (wait) ja tylko jednego opierdzielilem (ok)
[2016-07-01 19:31:56] Zolcior Z: Wiele rzeczy się zadziało pod nieobecność Kanclerza
[2016-07-01 19:32:09] Zolcior Z: radzę rzucić okiem
[2016-07-01 19:32:27] Jenerał Sowiński PL GO COW: [1 lipca 2016 19:31] Zolcior Z:

<<<  nieobecność Kanclerzajaką nieobecność? spokojnie dostawałem odpowiednie odpisy
[2016-07-01 19:32:47] Kusarigama: na trzezwo (drunk)
[2016-07-01 19:33:29] Kusarigama: jarek co sie dzieje z moim browarem sie pytam i zastanawiam ?
[2016-07-01 20:12:10] Kusarigama: sprawdzam obecnosc
[2016-07-01 20:12:11] Kusarigama: .
[2016-07-01 20:12:25] Jenerał Sowiński PL GO COW: Kanclerz obecny na sali
[2016-07-01 20:12:39] Fryderyk Marks: Senator Marks obecny
[2016-07-01 20:12:55] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: Witajże kanclerzu, witajcie senatorowie, miło was dziś widzieć.
[2016-07-01 20:15:01] Kusarigama: chcialbym poprosic o ustalenie komisji w poszczegolnych partiach
[2016-07-01 20:22:51] Kusarigama: za przeciw ustalamy komisje jakies decyzje ?
[2016-07-01 20:23:48] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: niezbyt wielu jest nas tu obecnych
[2016-07-01 20:24:45] Fryderyk Marks: Proponuje, żeby do czasu pojawienia się większe liczby senatorów przerwać obrady, a w czasie tej przerwy poszczególnie partie wybiorą swoich przedstawicieli
[2016-07-01 20:30:03] Kusarigama: Przerywam tym czasowo  obrady do momentu gdy pojawi sie ponad polowa osob
[2016-07-01 21:23:32] Zolcior Z: Obecność
[2016-07-01 21:23:49] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: .
[2016-07-01 21:24:31] Kusarigama: .
[2016-07-03 12:59:05 | Edytowano 13:23:11] Zolcior Z: sprawdzam obecność
[2016-07-03 13:42:03] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: .
[2016-07-03 13:42:36] Fryderyk Marks: .
[2016-07-03 17:00:14] Zolcior Z: eh
jeszcze raz sprawdzam obecność
[2016-07-03 17:00:33] Jenerał Sowiński PL GO COW: .
[2016-07-03 17:06:34] Kusarigama: .
[2016-07-03 17:11:54] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: .
[2016-07-03 17:13:00] Zolcior Z: mamy Quroum
ale dla pewności poczekajmy na jeszcze jednego senatora
[2016-07-03 17:17:00] Henrich von Razorin: .
[2016-07-03 17:17:26] Zolcior Z: Wznawiam Sesje
[2016-07-03 17:19:09] Zolcior Z: Powracamy do punktu obrad na którym ostatnio zakończyliśmy nasze obrady czyli wyboru członków komisji w poszczególnych partiach
[2016-07-03 17:19:38] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
[2016-07-03 17:20:34] Zolcior Z: Zacznijmy od pierwszej pozycji na naszej liście
Komisji Skarbu Państwa (SUP)
[2016-07-03 17:21:18] Zolcior Z: Proszę przedstawiciela PRP o podanie ich przedstawiciela
[2016-07-03 17:21:19] Jenerał Sowiński PL GO COW: proszę o dopuszczenie do głosu
[2016-07-03 17:21:27] Jenerał Sowiński PL GO COW: dziękuje
[2016-07-03 17:21:34] Jenerał Sowiński PL GO COW: jest nim Jakub Jeleń
[2016-07-03 17:21:41] Zolcior Z: Dziękuje
[2016-07-03 17:22:32] Zolcior Z: Teraz proszę o to samo przedstawiciela BRLHiS
[2016-07-03 17:28:59] Zolcior Z: Czekając na BRLHiS, proszę SG o podanie swojego przedstawiciela
[2016-07-03 17:30:55 | Edytowano 17:37:24] Zolcior Z: Z rozkazu JKM Krzysztofa I jestem zmuszony do wstrzymania sesji do odwołania
[2016-07-15 19:55:07] Zolcior Z: Sprawdzam Obecność
[2016-07-15 19:55:20] Kusarigama: (drunk)
[2016-07-15 19:55:25] Jenerał Sowiński: .
[2016-07-15 19:56:50] Kusarigama: 3 mamy wiekszosc
[2016-07-15 19:57:19] Zolcior Z: 3 z 7
[2016-07-15 19:57:25] Zolcior Z: czekamy
[2016-07-15 19:57:26] Jenerał Sowiński: z 6*
[2016-07-15 19:57:37] Jenerał Sowiński:  razoraz opuścił nas
[2016-07-15 19:57:59] Zolcior Z: Racja
[2016-07-15 19:58:03] Kusarigama: a nas tu nie 9 jeszy czy 8
[2016-07-15 19:58:20] Jenerał Sowiński: 8- król
[2016-07-15 19:58:40] *** Zolcior Z wyprosił(a) Jaherys von Razorin z tej konwersacji. ***
[2016-07-15 19:58:41] Kusarigama: to 7
[2016-07-15 19:58:58] Kusarigama: 6
[2016-07-15 19:59:06] Jenerał Sowiński: czemu wyprosiłeś wojtka?
[2016-07-15 19:59:13] Kusarigama: to mamy polowe mozna glosowac
[2016-07-15 19:59:28] Jenerał Sowiński: [15 lipca 2016 19:57] Jenerał Sowiński:

<<<  razoraz opuścił nas
[2016-07-15 19:59:33] Jenerał Sowiński: nie Jeaherys
[2016-07-15 20:00:01] Zolcior Z: Na razie nie jest potrzebny
jako iż nie jest członkiem Senatu
[2016-07-15 20:00:14] *** Zolcior Z wyprosił(a) Henrich von Razorin z tej konwersacji. ***
[2016-07-15 20:00:31] *** Jenerał Sowiński dodał(a) Jaherys von Razorin ***
[2016-07-15 20:00:57] Zolcior Z: Wznawiam Sesje
[2016-07-15 20:01:02] Kusarigama: ja nie jestem najebany ale juz mi sie pojebalo o co chodzi
[2016-07-15 20:01:20] Zolcior Z: Proszę o ciszę
[2016-07-15 20:01:25] Kusarigama: ilu nas tu w koncu jest
[2016-07-15 20:03:19] Zolcior Z: Podczas przerwy związanej z obradami, Ugrupowania Polityczne miały dość czasu, żeby ustalić składy Komisji
[2016-07-15 20:03:35] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
[2016-07-15 20:04:51] Zolcior Z: Proszę SG o podanie ich przedstawiciela w SUP
[2016-07-15 20:04:57] Kusarigama: nom ustalamy kto gdzie jest kogo niema tego nie bedzie i gitara bo nigdy do tego nie dojdziemy
[2016-07-15 20:06:40] Jenerał Sowiński: Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Wypowiadam się w  roli prezesa PRP. Moim zdaniem komisje w tej ilości są nad wyraz wielkie jak na warunki królestwa Południolandii. Dlatego proszę o zmniejszenie ich ilości do :Komisja Gospodarki (GOS),Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) oraz do Komisja Skarbu Państwa (SUP)
[2016-07-15 20:08:18] Kusarigama: i ktora z tych komisji zajmie sie wojskiem albo sportem ?
[2016-07-15 20:09:43] Jenerał Sowiński: Jeśli chodzi o Komisję zajmującą się wojskiem bądź sportem odpowiedź jest prosta- do tego należy przygotować odpowiednie ustawy- ilość nas tutaj jest moim zdaniem wystarczająca aby to uczynić
[2016-07-15 20:12:10] Kusarigama: hmm w sumie zmniejszenie ilosci komisji przyspieszy ustalenia skladow a do reszty mozna ustalac komisje tymczasowe albo ustawy
[2016-07-15 20:18:51] Zolcior Z: Niestety Panie Kanclerzu obecne Komisje zostały przegłosowane przez Senat podczas trwania tej Sesji.
Co do tego, że Komisji z pierwszej listy jest za dużo nie mam co do tego wątpliwości
[2016-07-15 20:19:21] Zolcior Z: Ale te 3, które zostały przez Pana zasugerowane to moim zdaniem za mało
[2016-07-15 20:20:06] Kusarigama: to moze ugadajmy sie posrodku i ustalmy ze 6 najwazniejszych komisji
[2016-07-15 20:20:50] Zolcior Z: 6 będzie moim zdaniem idealnym kompromisem
[2016-07-15 20:22:03] Kusarigama: wiec ustalmy jakie 6 komisji wejdzie
[2016-07-15 20:22:07] Kusarigama: 3 mamy
[2016-07-15 20:22:28] Kusarigama: Komisja Gospodarki (GOS),Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) oraz do Komisja Skarbu Państwa (SUP)
[2016-07-15 20:22:55] Kusarigama: dodal bym cos z wojskowoscia
[2016-07-15 20:26:49] Zolcior Z: ale sądzę, że przed głosowaniem nad zmianą ilości Komisji chciałbym usłyszeć przedstawiciela BRLHiS, którego obecny pomysł na utworzenie obecnej ilości Komisji został przegłosowany
[2016-07-15 20:28:09] Zolcior Z: mam nadzieje, że przed głosowaniem, któryś z ich Senatorów dołączy do nas podczas trwania tejże Sesji
[2016-07-15 20:28:44] Zolcior Z: dodal bym cos z wojskowosciaKomisja Obrony Narodowej (OBN)
[2016-07-15 20:30:53] Kusarigama: [15 lipca 2016 20:03] Zolcior Z:

<<< Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)[15 lipca 2016 20:03] Zolcior Z:

<<< Komisja Infrastruktury (INF)
[2016-07-15 20:31:02] Kusarigama: i te 2 i jest komplet
[2016-07-15 20:54:58] Fryderyk Marks: BRLHiS uważa, że powinny powstać 3 główne komisje, które już zostały wymienone przez kanclerza, oraz zwykłe komisje, które zostały wcześniej przez nas zaproponowane
[2016-07-15 20:59:04] Zolcior Z: Na czym polegałaby różnica pomiędzy Głównymi Komisjami, a Zwykłymi ?
[2016-07-15 21:00:24] Fryderyk Marks: Zwykłe są mniej liczne i po zakończeniu zajmowania się jedną ze spraw, przekazują je do głównej komisji, która może dać jakieś poprawki lub przyjąć ją bez poprawek
[2016-07-15 21:01:44] Zolcior Z: Jak wyglądałby skład w KG, a jak w KZ ?
[2016-07-15 21:02:13] Fryderyk Marks: KZ 3 członków, a KG 5
[2016-07-15 21:02:55] Fryderyk Marks: Oczywiście w ich skład mogą wchodzić nie tylko senatorowie lub członkowie rządu, ale również eskperci rekomendowani przez partie
[2016-07-15 21:03:46] Zolcior Z: Poczekajmy na Quorum
[2016-07-15 21:04:06] Zolcior Z: bo z tego co widzę Kanclerz i Wicemarszałek nas opuścili
[2016-07-16 00:59:23] Kusarigama: jj
[2016-07-17 20:11:11] Zolcior Z: Sprawdzam obecność
[2016-07-17 20:13:53] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: .
[2016-07-17 20:28:53] Fryderyk Marks: .
[2016-07-17 20:29:17] Zolcior Z: Wznawiam Sesje
[2016-07-17 20:29:33] Zolcior Z: Zastanowiłem się nad waszym pomysłem
[2016-07-17 20:30:27] Zolcior Z: i przygotowałem wstępny grafik jak miałoby to wyglądać
[2016-07-17 20:31:03] Zolcior Z: Komisje Główne

Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Komisje Zwykłe

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) A
Komisja Obrony Narodowej (OBN) A
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) A
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) A
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC) A
Komisja do Spraw Petycji (PET) A
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS) A
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP) A
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) G
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS) G
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) G
Komisja Infrastruktury (INF) G
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) G
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) G
Komisja Finansów Publicznych (FPB) S

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) ?
[2016-07-17 20:31:59] Zolcior Z: do Komisji Głównych dodałem Spraw Wewnętrznych
bo zbyt wiele Komisji byłoby pod zarządem Komisji Gospodarki
[2016-07-17 20:32:20] Fryderyk Marks: Prawda
[2016-07-17 20:32:40] Fryderyk Marks: Aczkolwiek Samorząd Terytorialny powinien należeć też do Spraw Wewnętrznych
[2016-07-17 20:33:03] Zolcior Z: już poprawiam
[2016-07-17 20:34:32] Zolcior Z: Jedynie nie wiem co zrobić z PSR
[2016-07-17 20:35:52] Zolcior Z: ponieważ nie pasuje do żadnej z Komisji Głównych
[2016-07-17 20:51:18] Wojtek: No to może niech ta komisja będzie bezposrednio przed kanclerzem
[2016-07-17 20:52:34] Zolcior Z: Co ma Minister na myśli ?
[2016-07-17 20:54:39] Wojtek: Skoro pasuje do każdego resortu to w takim razie kto nie jest odpowiednikiem władzy królewskiej i ma kontrolę nad wszystkimi resotami?
[2016-07-17 20:59:05 | Edytowano 21:06:43] Zolcior Z: Wciąż nie rozumiem co ma Pan Minister na myśli
[2016-07-17 20:59:33 | Edytowano 21:06:33] Zolcior Z: Komisja Senacka ma podlegać Kanclerzowi ?!
[2016-07-17 21:00:22] Wojtek: Własciwie komisje powinny podlegać ministrom od danych resortów img/smilies/smile
[2016-07-17 21:04:34] Zolcior Z: Nie zgadzam się z tą opinią.
Komisje Senackie, jak sama nazwa wskazuje, to Komisje będące częścią Senatu, a nie danych ministerstw, czy rządu
[2016-07-17 21:05:21] Wojtek: Osobiscie myśę że to sprowadza zbyt wielką centralizację w państwie
[2016-07-17 21:15:19] Zolcior Z: Ja osobiście uważam, że wystarczy nam 5-7 Komisji Głównych
[2016-07-17 21:16:25] Zolcior Z: na obecnym etapie rozwoju politycznego naszego kraju tworzenie 20 Komisji to odrobinę za dużo
[2016-07-17 21:19:10] Jenerał Sowiński: Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo-
tworzenie nawet 10 komisji będzie ilością zbędną. Dlatego proszę o skrócenie je do 5 przy czym mogą w nich istnieć "Podkomisje". Wnoszę również by sporządzić listę potrzebnych ustaw i ogólnych założeń ich tak by każdy senator oraz partia mogły przygotować swoje projekty.
[2016-07-17 21:20:58] Wojtek: Uważam że senat powinien powoływać komisje gdy jest problem w państwie
[2016-07-17 21:21:31] Wojtek: Typu komisja do spraw imigrantów itp problemy
[2016-07-17 21:23:19] Jenerał Sowiński: Popieram wniosek pana minisra
[2016-07-17 21:23:25] Jenerał Sowiński: ministra*
[2016-07-17 21:23:57] kuba / malhit: [17 lipca 2016 21:23] Jenerał Sowiński:

<<< Popieram wniosek pana minisrajebłem xD
[2016-07-17 21:24:15] Wojtek: ;D
[2016-07-17 21:28:08] Zolcior Z: Jeśli koncepcja tworzenia Komisji Kryzysowych przeszłaby przez Senat trzeba będzie powtórzyć część głosowań, w których zapadł wniosek o przekazanie ich w ręce Komisji Senackich
[2016-07-17 21:29:06] Wojtek: Ogólnie mógłby mi ktoś przypomniec skład senatu?
[2016-07-17 21:31:24 | Edytowano 21:31:46] Zolcior Z: -Marszałek Eberhard von Razorin
-Wicemarszałek Kusarigama
-Kanclerz Jenerał Sowiński
-Minister Jakub Jeleń
-Senator Fryderyk Marks
-Senator Jutlnad Rezrok
(razoraz)
[2016-07-17 21:31:36] Jenerał Sowiński: Kusarigama*
[2016-07-17 21:32:51] Wojtek: A ilu senatorów jest aktywnych? :p
[2016-07-17 21:33:40] Zolcior Z: 4
[2016-07-17 21:33:55] Wojtek: Na 6 to i tak dużo
[2016-07-17 21:34:37] Zolcior Z: Ale to nie jest miejsce na szczegółowy raport Panie Ministrze
[2016-07-17 21:36:10 | Edytowano 21:36:34] Zolcior Z: Wychodzi na to, iż mamy obecnie 3 koncepcje na działanie Komisji Senackich
[2016-07-17 21:37:29 | Edytowano 21:38:15] Zolcior Z: - 4 Komisje Główne i 15 Komisji Zwykłych podlegającym Komisjom Głównym
[2016-07-17 21:37:49] Kusarigama: siema
[2016-07-17 21:37:50 | Edytowano 21:38:24] Zolcior Z: - Kilka Komisji Głównych
[2016-07-17 21:38:07] Zolcior Z: - Komisje Kryzysowe
[2016-07-17 21:40:11] Wojtek: Hej zjawa
[2016-07-17 21:41:30] Wojtek: Ograniczyłbym tylko do komisja głównych i kryzysowych
[2016-07-17 21:41:43] Kusarigama: siemka wojtek
[2016-07-17 21:45:19] Zolcior Z: taka byłaby moja koncepcja
[2016-07-17 21:46:38] Zolcior Z: stworzenie kilku prężnie działających Komisji Głównych
[2016-07-17 21:47:04] Zolcior Z: z możliwością powołania przez Senat Komisji Nadzwyczajnych
[2016-07-17 21:50:37] Kusarigama: jestem za
[2016-07-17 21:51:15] Zolcior Z: spokojnie Panie Wicemarszałku
[2016-07-17 21:52:36] Wojtek: To jest jeszcze koncepcja :p
[2016-07-17 21:52:53] Fryderyk Marks: Od koncepcji jest Kanclerz
[2016-07-17 21:53:53] Wojtek: Zolcior Z — Dziś 21:45
> taka byłaby moja koncepcja
Marszałek sam uznał to za koncepcję
[2016-07-17 21:54:36] Fryderyk Marks: Dualizm polityczny się robi
[2016-07-17 21:55:25] Zolcior Z: img/smilies/big_smile
[2016-07-17 22:45:35 | Usunięta przez Zolcior Z, 2016-07-18 11:55:03] Kusarigama: Wiadomość została usunięta
[2016-07-17 22:46:00] Fryderyk Marks: Panie Wicemarszałku
[2016-07-17 22:46:18 | Edytowano 22:46:27] Fryderyk Marks: Proszę nie reklamować jednej z sieci, mamy walczyć z monopolem
[2016-07-17 22:47:01] Kusarigama: no tak Browar Krolewski !!! jebac lecha !!
[2016-07-17 22:47:33] Kusarigama: ale jak cos to promocja w zabce jest
[2016-07-17 22:48:40] Fryderyk Marks: Panie Wicemarszałku, przypominam, że po zakończeniu sekcji wszystko co tu zostało powiedziane trafii do opinii publicznej
[2016-07-17 22:49:56 | Usunięta przez Zolcior Z, 2016-07-18 11:54:53] Kusarigama: Wiadomość została usunięta
[2016-07-17 22:50:48 | Usunięta przez Zolcior Z, 2016-07-18 11:54:55] Kusarigama: Wiadomość została usunięta
[2016-07-17 22:50:58 | Usunięta przez Zolcior Z, 2016-07-18 11:55:07] Kusarigama: Wiadomość została usunięta
[2016-07-17 22:54:52 | Usunięta przez Zolcior Z, 2016-07-18 11:55:00] Wojtek: Wiadomość została usunięta
[2016-07-18 04:54:09] Kusarigama: img/smilies/smile
[2016-07-18 04:55:05 | Usunięta przez Zolcior Z, 11:55:14] Kusarigama: Wiadomość została usunięta
[2016-07-18 11:06:16] Zolcior Z: Panie Wicemarszałku proszę się uspokoić
[2016-07-18 16:17:51] Kusarigama: ja spokojny jestem img/smilies/smile
[2016-07-19 14:41:28] Kusarigama: wnosze luzne info a mianowicie trzeba poprawic dzialanie banku w poludniolandii
[2016-07-19 14:41:54] Zolcior Z: Bank w ogóle nie działa
[2016-07-19 14:42:04] Zolcior Z: ale poczekajmy na Quroum
[2016-07-19 14:42:31] Kusarigama: no tak i dlatego hajs sie nie zgadza
[2016-07-19 16:44:32] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: nic się nie zgadza w tym kraju
[2016-07-19 19:33:00] Kusarigama: browar jest piwo jest img/smilies/smile
[2016-07-20 18:34:04] Kusarigama: ktos ma jakies pomysly na usprawnienie banku ?
[2016-07-20 18:37:25] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: likwidacja
[2016-07-20 18:37:34] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: nacjonalizacja
[2016-07-20 18:37:41] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: ustawienie 3 osobowego zarządu
[2016-07-20 18:37:50] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: sklasyfikowanie każdego obywatela
[2016-07-20 18:37:55] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: spis powrzechny dóbr
[2016-07-20 18:38:05] Zolcior Z: dobrze
skoro już mamy Quoroum
[2016-07-20 18:38:14] Zolcior Z: skończmy wreszcie tą Sesje
[2016-07-20 18:38:34] Kusarigama: 1 kto i kiedy spisze dobra obywateli
[2016-07-20 18:38:44] Kusarigama: 2 usprawnienie banku
[2016-07-20 18:39:03] Kusarigama: 3 komisje
[2016-07-20 18:40:30] Zolcior Z: 1 Minister Jeleń miał się tym zająć
2 Do Ministra Jelenia z tym
[2016-07-20 18:40:38] Zolcior Z: a teraz wróćmy do Komisji
[2016-07-20 18:41:02] Fryderyk Marks: Głosujemy w sprawie komisji?
[2016-07-20 18:41:05] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: 1. Minister Jeleń nie istnieje
2. Jest to jakiś żart
3. odmawiam
[2016-07-20 18:41:31] Zolcior Z: tak
[2016-07-20 18:41:50] Kusarigama: Panie jutland co z ta słomą ?
[2016-07-20 18:42:41 | Edytowano 18:43:03] Zolcior Z: podczas dyskusji najbardziej spodobał się Senatorom pomysł na stworzenie kilku Komisji Głównych + możliwość tworzenia przez Senat Komisji Nadzwyczajnych
[2016-07-20 18:43:19] Kusarigama: tez jestem za tym pomyslem
[2016-07-20 18:43:45] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
[2016-07-20 18:44:02] Zolcior Z: znamy już 4 Główne Komisje
[2016-07-20 18:44:46] Zolcior Z: pytanie, czy Senatorowie mają jeszcze pomysł na jakąś Komisje
[2016-07-20 18:45:02] Zolcior Z: czy możemy rozpoczynać głosowanie ?
[2016-07-20 18:45:34] Kusarigama: czy do asw wchodza sprawy dotyczace wojska ?
[2016-07-20 18:53:59] Zolcior Z: tak
[2016-07-20 18:57:07] Zolcior Z: jeśli nie ma żadnych propozycji nowych Komisji, ani zastrzeżeń do obecnych rozpoczynam głosowanie nad powołaniem 4 Komisji Głównych:
[2016-07-20 18:57:14] Zolcior Z: Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
[2016-07-20 18:57:18] Zolcior Z: Za
[2016-07-20 19:00:14] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: za
[2016-07-20 19:01:58] Kusarigama: za
[2016-07-20 19:06:29] Zolcior Z: Wniosek Przyjęty
[2016-07-20 19:07:12] Zolcior Z: teraz trzeba ustalić ile osób będzie wchodziło w skład KG
[2016-07-20 19:07:43] Zolcior Z: Senator Marks wspominał coś o 5
[2016-07-20 19:07:59] Kusarigama: liczba nieparztsta bedzie latwiej
[2016-07-20 19:08:12 | Edytowano 19:09:07] Zolcior Z: 3 po jednym z każdej Partii
[2016-07-20 19:08:48] Zolcior Z: Konsultant wybrany podczas I posiedzenia Komisji
[2016-07-20 19:08:59] Zolcior Z: i brakuje nam 5 osoby
[2016-07-20 19:09:10] Kusarigama: czyli kto
[2016-07-20 19:09:16] Fryderyk Marks: Przedstawiciel rządu
[2016-07-20 19:09:29] Zolcior Z: Dziękuje Senatorze
[2016-07-20 19:16:55] Zolcior Z: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępuje do głosowania nad ustaleniem skladu komisji w ktorej będzie wchodzić 5 osób:
- po jednym przedstawicielu z każdej partii
- 1 konsultant wybrany na I posiedzeniu Komisji
- 1 przedstawiciel rządu
[2016-07-20 19:17:23] Zolcior Z: Za
[2016-07-20 19:17:28] Kusarigama: za
[2016-07-20 19:19:06] Jutland/Rezrok/Szeszek/polskiRobol/Smokorys ...: za
[2016-07-20 19:20:56] Fryderyk Marks: za
[2016-07-20 19:21:12] Zolcior Z: Wniosek Przyjęty
[2016-07-20 19:22:50] Zolcior Z: Proszę teraz przedstawicieli partii by do jutra do godziny 20 zgłosili osoby wchodzące z ich ramienia do KG
[2016-07-20 19:23:15] Zolcior Z: oraz ich Kandydatów na Konsultantów
[2016-07-20 19:23:55] Zolcior Z: Zamykam Sesje


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo