#1 2017-08-03

Norbert Byfyj
Senator
Imię i nazwisko postaci: Norbert Rajmund Byfyj
Partia: PWS
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej:
Pracuje w:: PZPG, Park Prędkości, BMW
Reputacja :  [+ 11/ -2 ]

Projekt ustawy o obszarach morskich i wodnych

Ustawa o obszarach morskich i wodnych.
1.    Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Republiki Sudrlandu.
2.    Obszarami morskimi i wodnymi są:
a.    Wody morskie wewnętrzne.
b.    Wody śródlądowe
c.    Morza terytorialne
d.    Strefy przyległe
3.    Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Republiki Suderlandu.
4.    Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
a.    Stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa.
b.    Określa sposób rozpowszechnia informacji mając na uwagę zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.
5.    Kierownik Resortu Obrony Narodowej wraz z porozumieniem z Kierownikiem Resortu Spraw Wewnętrznych i Kierownikiem Resortu Gospodarki i Finansów, wyznaczają wyżej wymienione strefy.
6.    Do wód morskich wewnętrznych należą:
a.    Wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałe urządzenie portowe.
b.    Wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego.
c.    Zatoka Królewska
d.    Zatoka Moradores
e.    Zatoka Elivar
f.    Wody pomiędzy wyspami Elladorskimi
7.    Do wód śródlądowych należą:
a.    Naturalne Zbiorniki Wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.
b.    Sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych.
c.    Rzeki na terenie całego kraju.
d.    Kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości.
8.    Morza terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.
9.    Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
a.    Przepłynięcie przez morze terytorialne nie przepływają przez morskie wody wewnętrzne.
b.    Dobijania lub opuszczenie portów w Suderlandzie
10.     Kierownik Resortu Obrony Narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne.
11.    Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki wynoszący co najmniej 3 węzły.
12.    Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.
13.    Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.
14.    Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
a.    Pokojowi
b.    Porządkowi publicznemu
c.    Bezpieczeństwu Suderlandu
15.    Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
a.    Groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu.
b.    Ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju.
c.    Zbieraniu informacji bez pozwolenia KRON
d.    Propagandę
e.    Startowanie lub lądowanie obiektów wojskowych lub powietrznych.
f.    Przemyt towarów
g.    Zanieczyszczenie morza.
h.    Uprawie rybołówstwa
i.    Zakłócenie systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu.
j.    Wszelkie inne działalności nie związane z przepływem.
16.    Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.
17.    Badania morskie mogą być przeprowadzone za otrzymaniem pozwolenia od KRGIF.


Nobert Byfyj - Senator V Kadencji Doktor Chemii

Offline

 

#2 2017-08-20

Jeaherys von Razorin
Burmistrz Urniwande
Tytuł Szlachecki: von Razorin
nick na stronie głównej:
Pracuje w::
Reputacja :  [+ 9/ -9 ]

Re: Projekt ustawy o obszarach morskich i wodnych

Ustawa o obszarach morskich i wodnych.
1.    Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Republiki Sudrlandu.
2.    Obszarami morskimi i wodnymi są:
    a.    Wody morskie wewnętrzne.
    b.    Wody śródlądowe
    c.    Morza terytorialne
    d.    Strefy przyległe
3.    Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Republiki Suderlandu.
4.    Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
    a.    Stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa.
    b.    Określa sposób rozpowszechnia informacji mając na uwagę zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.
5.    Kierownik Resortu Obrony Narodowej wraz z porozumieniem z Kierownikiem Resortu Spraw Wewnętrznych i Kierownikiem Resortu Gospodarki i Finansów, wyznaczają wyżej wymienione strefy.
6.    Do wód morskich wewnętrznych należą:
    a.    Wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałe urządzenie portowe.
    b.    Wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego.
    c.    Zatoka Królewska
    d.    Zatoka Moradores
    e.    Zatoka Elivar
    f.    Wody pomiędzy wyspami Elladorskimi
7.    Do wód śródlądowych należą:
    a.    Naturalne Zbiorniki Wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.
    b.    Sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych.
    c.    Rzeki na terenie całego kraju.
    d.    Kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości.
8.    Morza terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.
9.    Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
    a.    Przepłynięcie przez morze terytorialne nie przepływają przez morskie wody wewnętrzne.
    b.    Dobijania lub opuszczenie portów w Suderlandzie
10.     Kierownik Resortu Obrony Narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne.
11.    Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki wynoszący co najmniej 3 węzły.
12.    Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.
13.    Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.
14.    Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
    a.    Pokojowi
    b.    Porządkowi publicznemu
    c.    Bezpieczeństwu Suderlandu
15.    Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
    a.    Groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu.
    b.    Ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju.
    c.    Zbieraniu informacji bez pozwolenia KRON
    d.    Propagandę
    e.    Startowanie lub lądowanie obiektów wojskowych lub powietrznych.
    f.    Przemyt towarów
    g.    Zanieczyszczenie morza.
    h.    Uprawie rybołówstwa
    i.    Zakłócenie systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu.
    j.    Wszelkie inne działalności nie związane z przepływem.
16.    Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.
17.    Badania morskie mogą być przeprowadzone za otrzymaniem pozwolenia od KRGIF.


Doktor Prawa

Offline

 

#3 2017-08-20

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o obszarach morskich i wodnych

Poprawki Marszałka Senatu, zaproponowane na II sesji Senatu V kadencji:

I

Dodać punkt

Art. 8a. - W skład morza terytorialnego wchodzi wyłączna strefa ekonomiczna w odległości 250 km od linni brzegowej

II

Zmienić zapis

Art. 7d. - Kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości i 3 metrach głębokości

III

Dodać punkt

Art. 18. - Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#4 2017-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o obszarach morskich i wodnych

Poprawki z Kancelarii Prezydenckiej, na II sesję Senatu V kadencji.
Poniżej zawarty jest poprawiony tekst projektu ustawy z pierwszego posta niniejszego tematu. Poprawiono: układ tekstu, oczywiste literówki, rozdziały, kolejność przepisów oraz odesłania do resortów.

USTAWA
z dnia
o obszarach morskich i wodnych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Republiki Suderlandu.

     Art. 2. Obszarami morskimi i wodnymi są:
1) wody morskie wewnętrzne;
2) wody śródlądowe;
3) morza terytorialne;
4) strefy przyległe.

     Art. 3. Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Republiki Suderlandu.

Rozdział 2
Obszary morskie i wodne

     Art. 4. Do wód morskich wewnętrznych należą:
1) wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałych urządzeń portowych;
2) wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego;
3) Zatoka Królewska;
4) Zatoka Moradores;
5) Zatoka Elivar;
6) wody pomiędzy wyspami Elladorskimi.

     Art. 5. Do wód śródlądowych należą:
1) naturalne zbiorniki wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.;
2) sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych;
3) rzeki na terenie całego kraju;
4) kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości.

     Art. 6. Morze terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki

     Art. 7. Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
1) przepłynięcie przez morze terytorialne nie odbywa się przez morskie wody wewnętrzne;
2) dobijają lub opuszczają porty w Suderlandzie.

     Art. 8. Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
1) pokojowi;
2) porządkowi publicznemu;
3) bezpieczeństwu Suderlandu.

     Art. 9. Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
1) groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu;
2) ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju;
3) zbieraniu informacji bez pozwolenia kierownika resortu od spraw obrony narodowej;
4) propagandzie;
5) startowaniu lub lądowaniu obiektów wojskowych lub powietrznych;
6) przemycie towarów;
7) zanieczyszczeniu morza;
8) uprawianiu rybołówstwa;
9) zakłóceniu systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu;
10) wszelkich innych działalnościach, nie związanych z przepływem.

     Art. 10. Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki, wynoszący co najmniej 3 węzły.

     Art. 11. Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.

     Art. 12. Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.

     Art. 13. Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.

     Art. 14. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne na drodze rozporządzenia.

     Art. 15. Badania morskie mogą być przeprowadzone po otrzymaniu pozwolenia od kierownika resortu od spraw gospodarki.

     Art. 16. Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
1) stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa;
2) sposobu rozpowszechnia informacji mając na uwadze zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.

     Art. 17. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej w porozumieniu z kierownikami resortów od spraw wewnętrznych i gospodarki, wyznacza wyżej wymienione strefy na drodze rozporządzenia.

Offline

 

#5 2017-08-26

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o obszarach morskich i wodnych

Poprawiona wersja ustawy zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez Senat

USTAWA
z dnia
o obszarach morskich i wodnych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Republiki Suderlandu.

     Art. 2. Obszarami morskimi i wodnymi są:
1) wody morskie wewnętrzne;
2) wody śródlądowe;
3) morza terytorialne;
4) strefy przyległe.

     Art. 3. Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Republiki Suderlandu.

Rozdział 2
Obszary morskie i wodne

     Art. 4. Do wód morskich wewnętrznych należą:
1) wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałych urządzeń portowych;
2) wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego;
3) Zatoka Królewska;
4) Zatoka Moradores;
5) Zatoka Elivar;
6) wody pomiędzy wyspami Elladorskimi.

     Art. 5. Do wód śródlądowych należą:
1) naturalne zbiorniki wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.;
2) sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych;
3) rzeki na terenie całego kraju;
4) kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości i 3 metrach głębokości

     Art. 6. Morze terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.

     Art. 7. - W skład morza terytorialnego wchodzi wyłączna strefa ekonomiczna w odległości 250 km od linni brzegowej

Rozdział 3
Prawa i obowiązki

     Art. 8. Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
1) przepłynięcie przez morze terytorialne nie odbywa się przez morskie wody wewnętrzne;
2) dobijają lub opuszczają porty w Suderlandzie.

     Art. 9. Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
1) pokojowi;
2) porządkowi publicznemu;
3) bezpieczeństwu Suderlandu.

     Art. 10. Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
1) groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu;
2) ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju;
3) zbieraniu informacji bez pozwolenia kierownika resortu od spraw obrony narodowej;
4) propagandzie;
5) startowaniu lub lądowaniu obiektów wojskowych lub powietrznych;
6) przemycie towarów;
7) zanieczyszczeniu morza;
8) uprawianiu rybołówstwa;
9) zakłóceniu systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu;
10) wszelkich innych działalnościach, nie związanych z przepływem.

     Art. 11. Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki, wynoszący co najmniej 3 węzły.

     Art. 12. Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.

     Art. 13. Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.

     Art. 14. Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.

     Art. 15. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne na drodze rozporządzenia.

     Art. 16. Badania morskie mogą być przeprowadzone po otrzymaniu pozwolenia od kierownika resortu od spraw gospodarki.

     Art. 17. Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
1) stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa;
2) sposobu rozpowszechnia informacji mając na uwadze zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.

     Art. 18. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej w porozumieniu z kierownikami resortów od spraw wewnętrznych i gospodarki, wyznacza wyżej wymienione strefy na drodze rozporządzenia.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

     Art. 19. - Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo