Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2016-06-16

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Szkolenie Senatorów

http://bi.gazeta.pl/im/41/0c/10/z16829249Q,Nieprawdopodobny-ogrom-nowego-palacu-uznano-za-sym.jpg
Dziś w budynku Senatu odbyło się oficjalne szkolenie przyszłych senatorów. Przedstawiciele ludu zostali zapoznani z podstawowymi zasadami panującymi w Południolandzkim Senacie:

(PODSTAWOWY SPIS ZASAD DZIAŁANIA SENATU)
1. Sprawy ogólne:
a) Senator zawsze jest schludnie ubrany i szanuje wysokość i dostojność urzędu przez niego pełnionego,
b) Senator musi uczestniczyć w większości obrad w miarę swoich możliwości,
c) po wyborach datę I Sesji Senackiej ogłasza Kanclerz przez wydanie dekretu.
2. Otwarcie I Sesji Senackiej:
a) senat zaczyna swe obrady od wybrania marszałka oraz wicemarszałka,
b) marszałek i wicemarszałek są wybierani z grona senatorów,
c) marszałek i wicemarszałek są wybierani zwykłą wiekszością głosów,
d) marszałek tuż po obraniu ma za zadanie pilnować porządku obrad i zachowań senatorów,
d) po obraniu marszałka i jego zastępcy (wicemarszałek) oficjalnie rozpoczynają I sesja senacka,
e) przed wybraniem marszałka jego funkcje pełni Kanclerz Królewski

3. I Sesja Senacka:
a) I Sesję Senacką podczas danej kadencji otwiera marszałek senatu ogłaszając tenże tekst:
"Otwieram oficjalnie I Sesję Senatu, w roku ......., dnia.... (dzień, miesiąc), za panowania JKM Króla Południolandii ....(imię władcy obecenie panującego).", a następnie zwracając się do króla wypowiada słowa przysięgi:

"Ja ......(imie i nazwisko) obrany na marszałka senatu w kadencji ..... (podaje początek i koniec kadencji) przyrzekam uroczyście przed JKM Królem Południolandii ...(obecnie panujący), Kanclerzem .... (obecny kanclerz), senatorami oraz zebranymi tutaj obywatelami i dyplomatami, iż powierzoną mi funkcję oraz związane z nią zadania będę wykonywał sumiennie, z oddaniem, pilnując porządku podczas obrad, a wszelkie moje działania będą miały na celu polepszania sytuacji Królestwa."

b) po uroczystej przysiędze wicemarszałek składa identyczną przysięgę o treści:

""Ja ......(imie i nazwisko) obrany na wicemarszałka senatu w kadencji ..... (podaje planowaby początek i koniec kadencji) przyrzekam uroczyście przed JKM Królem Południolandii ...(obecnie panujący), Kanclerzem, senatorami oraz zebranymi tutaj obywatelami i dyplomatami, iż powierzoną mi funkcję oraz związane z nią zadania będę wykonywał sumiennie, z oddaniem, pilnując porządku podczas obrad, a wszelkie moje działania będą miały na celu polepszania sytuacji Królestwa."

c) po uroczystej przysiędze obu marszałków, marszałek wzywa zebranych w sali do powstania i przyjęcia pozycji "na baczność", a następnie wzywa sentorów do złożenia przysięgi podnosząc prawą rękę do góry,

d) treść przysięgi odczytuje sam marszałek, a senatorowie powtarzają:

"Ja, wybrany z woli ludu na senatora uroczyście przyrzekam przed Królem, Kanclerzem i Marszałkiem Senatu: przestrzegać prawa Królestwa, nie działać na szkodę Króla oraz Ludu, wszystkie swe siły wykorzystać do odbudowy dawnej świetlności królestwa
(Tak mi dopomóż Bóg)"

e) po złorzeniu przysięgi przez senatorów można zająć miejsca,
f) po tych wydarzeniach każda osoba chcąca przemówić na Sesji Otwarcia ma taką możliwość prosząc wcześniej marszałka o pozwolenie jednak wg. kolejności przedstawionej poniżej:
1) Król,
2) Kancerz Królestwa Południolandii,
3) Członkowie rządu,
4) Marszałkowie,
4) Senatorowie (w tej grupie wg. kolejności zgłoszeń)

g) czas na przemowę nie jest ograniczany,
h) jeżeli króla z ważnych powodów nie może być na Sesji Otwarcia może napisać list i przekazać go Marszałkowi do odczytania,
i) po oficjalnych wystąpieniach obywatelii Południolandii głos może zabrać każdy dyplomata lub ambasador jednak dopiero po uzyskaniu zgody od Marszałka,

4. Uposarzenie Senatorów:
a) każdemu senatorowi przysługuje za jego pracę wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rząd oraz zaakceptowanej przez króla,
b) każdemu senatorowi (jeśli nie jest członkiem rządu lub innych urzędów państwowych) przysługuje biuro, które znajdować się musi w budynku sali obrad gdzie każdy obywatel będzie mógł porozmawiać otwarcie z senatorem,
c) każdemu senatorowi przysługuje miejsce w sali obrad oraz 1.000 koron na uposarzenie swojego gabinetu,

5. Tok złowania zwyczajnych sesji.
a) zwyczajne sesje zwołuje marszałek zgodnie z postanowieniami ustawy,
b) obrady są zwoływane przez oficjalne biuro informacji,
c) każde obrady są jawne (poza tymi, o których mowa w konstytucji i w ustawie regulującej jawność),
d) każdy senator powinien pojawić się na sesji zwyczajnej,
e) każda ustawa od ogłoszenia zwołania sesji senatu musi trafić do Kancelarii Marszałka
gdzie będzie oczekiwać na odczytanie i obrady nad nią,
f) kolejność obradowania nad ustawami określa Marszałek, jednak wg. ustalonej kolejce:
1) ustawy zgłoszone przez Króla,
2) ustawy wydane jako dekrety przez rząd,
3) ustawy zgłoszone przez rząd,
4) ustawy zgłoszone przez Kanclerza będące podpisane przez 3 senatorów lub 8 obywateli,
5) inne,
6. Tok obrad zwyczajnej Sesji:
a)Zwyczajną Sesję Senacką podczas danej kadencji otwiera marszałek senatu ogłaszając tenże tekst:

"Otwieram oficjalnie ...(numer sesji) Sesję Senatu, w roku ......., dnia.... (dzień, miesiąc), za panowania JKM Króla Południolandii ....(imię władcy obecenie panującego) podczas ...(nr kadencji senatu) Kedencji Senatu Królewskiego."

b) po otwarciu marszałek ogłasza listę i kolejność obradowania nad ustawami,
c) po przeczytaniu listy rozpoczyna się 1 czytanie ustawy będącej na pozycji pierwszej,
d) rozpoczynają się obrady nad ustawą,
e) do głosu dopuszczeni są wszyscy senatorowie wg kolejności zgłoszeń do mównicy,
f) podczas obrad można zgłaszać poprawki do danej ustawy,
g) po uznaniu przez marszałka iż każdy senator wypowiedział się na temat danej ustawy, zgłoszono wszelkie możliwe poprawki, marszałek ogłasza głosowanie

7. Głosowanie:
a) głos każdego senatora jest równy,
b) aby ustawa została uchwalona potrzeba więcej głosów niż 51% członków senatu, chyba że sytuacja w ustawie dotyczącej głosowań senatu przewidziano inaczej.
c) po głosowaniu marszałek ogłasza wynik głosowania- jeśli ustawa została uchwalona, i Król ją podpisał jej tekst musi się pojawić w "Archiwum Królewskim".

Po zapoznaniu się z regulaminem przyszli senatorowie udali się na skromny poczęstunek w Pałacu Królewskim. Pierwsze posiedzenie planowane jest na 18.06.2016 r. (sobota), jednak dokładny czas i termin zostanie wyznaczony przez Króla w specjalnym dekrecie.

Eberhard von Razorin


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo