Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net

#1 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Otwarcie Sesji i Punkt nr 1. Wybór Administratora czatu

[2016-09-15 20:04:50] Marszałek Eberhard von Razorin: Otwieram IV Sesje Senatu w okresie bezkrólewia
[2016-09-15 20:05:14] Marszałek Eberhard von Razorin: Podaje Wysokiej Izbie plan dzisiejszych obrad:
[2016-09-15 20:05:25] Marszałek Eberhard von Razorin 1.  Wybór Administratora czatu
2.  Dekret o wprowadzeniu systemu bankowego z dnia 6 września 2016 r.
3.  Dekret o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016
4.  Dekret o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016
5.  Dekret o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.
6.  Dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie
7.  Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r.
[2016-09-15 20:06:15] Marszałek Eberhard von Razorin: Rozpoczynamy Sesje od punktu 1
[2016-09-15 20:07:51] Marszałek Eberhard von Razorin: Zgodnie z Ustawą o Chacie Państwowym ( http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=251) , Senat musi wybrać swojego przedstawiciela do Samorządu Chatowego
[2016-09-15 20:07:58 | Usunięto 20:08:11] Kanclerz Jenerał Sowiński: Wiadomość została usunięta
[2016-09-15 20:08:02 | Usunięto 20:08:08] Kanclerz Jenerał Sowiński: Wiadomość została usunięta
[2016-09-15 20:08:28] Marszałek Eberhard von Razorin: Nie udzieliłem Panu głosu Panie Kanclerzu
[2016-09-15 20:09:02] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby zgłosić jeszcze jakąś kandydaturę ?
[2016-09-15 20:09:13] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Ja mam ważne pytanie
[2016-09-15 20:09:22] Marszałek Eberhard von Razorin: Proszę
[2016-09-15 20:10:12] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Ja mogę głosować czy jestem tylko w sprawie ustawy o KAHD?
[2016-09-15 20:10:32] Marszałek Eberhard von Razorin: Jest pan tu tylko w sprawie KADH
[2016-09-15 20:10:58] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Rozumiem
[2016-09-15 20:11:45] Senator Jakub Jeleń: ja mam pytanie w związku z rozdziałem 3 punktem 7  "Ustawa wchodzi z dniem podpisania jej przez Króla Południolandii." jak zatwierdzić to w sytuacji obecnego Interregnum ?
[2016-09-15 20:12:12] Marszałek Eberhard von Razorin: ustawa już dawno weszła w życie
[2016-09-15 20:12:20] Kanclerz Jenerał Sowiński: .
[2016-09-15 20:14:01] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych innych kandydatur to przechodzimy do głosowania
[2016-09-15 20:16:42] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1509#p1509


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#2 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt nr 2.  Dekret o wprowadzeniu systemu bankowego z dnia 6 września 2016 r.  i 3.Dekret o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016

[2016-09-15 20:16:48] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[2016-09-15 20:17:02] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 20:17:18] Marszałek Eberhard von Razorin: 2.  Dekret o wprowadzeniu systemu bankowego z dnia 6 września 2016 r.
[2016-09-15 20:18:11] Marszałek Eberhard von Razorin: Deliland,
6.09.2016 r.
DEKRET       
z dnia 6 września 2016 r.       
o wprowadzeniu systemu bankowego
Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Bank Państwowy Królestwa Południolandii (dalej Bank Państwowy) jest osobą prawną wykonującą na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa.
Art. 2. Zarząd nad Bankiem Państwowym sprawuje minister właściwy do spraw finansów.
Rozdział 2
Konta
Art. 3. 1. Przechowywaniu depozytów w Banku Państwowym służą prywatne konta.
2. Wyróżnia się 3 rodzaje kont:
1) konto dla osoby fizycznej (KOF);
2) konto dla działalności gospodarczej (KDG);
3) konto dla organu państwowego (KOP).
Art. 4. 1. KOF przysługuje każdemu obywatelowi Królestwa Południolandii.
2. Posiadanie KOF jest obowiązkowe i za jego nieposiadanie może zostać nałożona kara.
Art. 5. 1. KDG przysługuje każdej działalności wpisanej do Królewskiego Rejestru Działalności.
2. KDG nie jest obowiązkowe.
3. KDG zakłada się dla każdej działalności lub tylko wybranych na wniosek właściciela.
Art. 6. 1. KOP przysługuje każdemu organowi państwowemu, któremu jest ono niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.
2. Decyzję o założeniu KOP podejmuje Kanclerz Królestwa Południolandii na wniosek zainteresowanego.
3. KOP jest sprzężone z organem, a nie z urzędnikiem.
Art. 7. Posiadanie konta jest darmowe.
Art. 8. 1. Z wyjątkiem KOF stan konta jest informacją publicznie dostępną.
2. Co tydzień właściciel konta publikuje informację o posiadanych środkach.
3. Nad prawidłowością informacji czuwa zarządca Banku Państwowego.
Art. 9. 1. Każde konto w celu identyfikacji otrzymuje unikalny numer.
2. Numer konta składa się z:
1) skrótu od rodzaju konta;
[2016-09-15 20:18:37] Zolcior Z: 2) ciągu trzech cyfr.
Rozdział 3
Wprowadzenie systemu bankowego
Art. 10. Do obiegu wprowadza się 1 000 000 000 (miliard) Koron Królewskich przy kursie Korony Królewskiej - 9.
Art. 11. Każdemu KOF przysługuje początkowa zapomoga o wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) Koron Królewskich.
Art. 12. Osoby posiadające obywatelstwo przed dniem ogłoszenia dekretu otrzymują zapomogę o wysokości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) Koron
Królewskich.
Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe
Art. 13. Uchyla się wszystkie wcześniejsze akty prawne regulujące sprawy związane z bankowością.
Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj
[2016-09-15 20:19:08] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby wypowiedzieć się na temat powyższego Dekretu ?
[2016-09-15 20:22:55] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępujemy do głosowania
[2016-09-15 20:22:58] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1512#p1512
[2016-09-15 20:23:12] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[2016-09-15 20:23:28] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 20:23:39] Marszałek Eberhard von Razorin: 3.  Dekret o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej z 11.09.2016
[2016-09-15 20:24:19] Marszałek Eberhard von Razorin: Deliland,
11.09.2016 r.
DEKRET       
z dnia 11 września 2016 r.       
o państwowym programie wsparcia dla prasy krajowej
Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Niniejszy dekret wprowadza i reguluje pieniężne dotacje dla wydawnictw działających na terenie Królestwa Południolandii.
Art. 2. 1. Jako wydawnictwo rozumie się każdą działalność polegającą na niejednokrotnym i zorganizowanym w czasie publikowaniu materiału tekstowego.
2. Nieistotne jest czy wydawnictwo ukazuje się regularnie bądź nie.
Art. 3. Warunkiem objęcia programem wsparcia jest zarejestrowanie wydawnictwa w Państwowej Prasie, bądź innej instytucji o podobnym charakterze, utworzonej przez ministra właściwego do spraw związanych z kulturą.
Rozdział 2
Ustalanie wysokości dotacji
Art. 4. Jednokrotna dotacja przysługuje wydawnictwu za każdy wydany numer.
Art. 5. Na potrzeby ustalenia wysokości dotacji za każdym razem bierze się pod uwagę:
1) czas jaki upłynął od ukazania się poprzedniego numeru;
2) ilość artykułów zawartych w numerze.
Art. 6. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło 5 lub mniej dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 2 000 (dwa tysiące) - 6 000 (sześć tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 22 000 (dwadzieścia dwa tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 20 000 (dwadzieścia tysięcy) - 40 000 (czterdzieści tysięcy) Koron Królewskich.
Art. 7. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło od 6 do 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście ty
[2016-09-15 20:25:03] Zolcior Z: 1) do 3 artykułów: 4 000 (cztery tysiące) - 12 000 (dwanaście tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 8 000 (osiem tysięcy) - 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 16 000 (szesnaście tysięcy) - 44 000 (czterdzieści cztery tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) - 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 40 000 (czterdzieści tysięcy) - 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) Koron Królewskich.
Art. 8. Jeżeli od poprzedniego numeru upłynęło więcej niż 8 dni, dotację ustala się według poniższego wzoru:
1) do 3 artykułów: 3 000 (trzy tysiące) - 9 000 (dziewięć tysięcy) Koron Królewskich;
2) do 5 artykułów: 6 000 (sześć tysięcy) - 18 000 (osiemnaście tysięcy) Koron Królewskich;
3) do 8 artykułów: 12 000 (dwanaście tysięcy) - 33 000 (trzydzieści trzy tysiące) Koron Królewskich;
4) do 10 artykułów: 18 000 (osiemnaście tysięcy) - 42 000 (czterdzieści dwa tysiące) Koron Królewskich;
5) powyżej 10 artykułów: 30 000 (trzydzieści tysięcy) - 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) Koron Królewskich.
Art. 9. Stawka dotacji jest jednakowa dla wszystkich wydawnictw.
Art. 10. Dokładne stawki dotacji, mieszczące się w powyższych ramach, ustali na drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
Art. 11. 1. Niniejszy dekret jest wyłączny i kompleksowy w kwestii państwowych wynagrodzeń przysługującym wydawnictwom działającym na terytorium kraju.
2. Wyjątkiem są własne programy wprowadzane przez jednoosobowe organy państwowe, a także programy osób prywatnych, które nie korzystają z funduszy państwowych.
Art. 12. Program finansowany jest ze środków skarbu państwa.
Art. 13. 1. Nad programem czuwa minister właściwy do spraw kultury.
2. Do jego obowiązków zalicza się także obsługa programu, a w szczególności wypłacanie dotacji.
Art. 14. Informacje o wypłacaniu dotacji powinny być publicznie jawne.
Art. 15. Wszystkie zakresy w niniejszym dekrecie interpretuje się włącznie.
Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj
[2016-09-15 20:25:51] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat powyższej ustawy ?
[2016-09-15 20:27:07] Senator Jakub Jeleń: Wnoszę o tymczasową pauzę z powodu problemów technicznych Kanclerza Sowińskiego
[2016-09-15 20:27:30] Marszałek Eberhard von Razorin: Przyjmuje wniosek
[2016-09-15 20:27:47] Marszałek Eberhard von Razorin: Ogłaszam 15 minut przerwy
[2016-09-15 20:42:31] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy Kanclerz Sowiński jest obecny na sali?
[2016-09-15 20:42:41] Kanclerz Jenerał Sowiński: już tak
[2016-09-15 20:43:18] Kanclerz Jenerał Sowiński: jednak prawdopodobnie nie będę mógł wypowiadać się tutaj z powodu problemów z mikrofonem lecz będę głosował
[2016-09-15 20:44:06] Marszałek Eberhard von Razorin: Wznawiam Sesje
[2016-09-15 20:44:38] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępujemy do głosowania
[2016-09-15 20:46:10] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/post.php?action=post&fid=24


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#3 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

4.  Dekret o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016

[2016-09-15 20:46:18] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[2016-09-15 20:46:36] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 20:46:48] Marszałek Eberhard von Razorin: 4.  Dekret o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016
[2016-09-15 20:47:43] Marszałek Eberhard von Razorin: Deliland,
12.09.2016 r.
DEKRET       
z dnia 12 września 2016 r.       
o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych
Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Niniejszy dekret ustala płace dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na korzyść państwa.
Art. 2. Do grona wyżej wymienionych pracowników zaliczą się zarówno urzędników państwowych jak i przedstawicieli społeczeństwa wybranych w legalnych wyborach.
Art. 3. 1. Dekret ustala płace w sposób wyłączny i kompleksowy.
2. Inne akty prawne nie mogą przyznawać dodatkowych wynagrodzeń w szerokim tego słowa znaczeniu.
Art. 4. 1. Wynagrodzenia wypłaca się co tydzień, w niedzielę.
2. W przypadku odwołania ze stanowiska lub dobrowolnej rezygnacji, należy wypłacić odprawę w wysokości normalnego wynagrodzenia za bieżący tydzień.
Art. 5. Wymogiem otrzymania wynagrodzenia jest posiadanie konta dla osoby fizycznej w Banku Państwowym Południolandii.
Art. 6. Wypłacaniem wynagrodzeń zajmuje się minister właściwy do spraw finansów.
Art. 7. Wynagrodzenia wypłaca się z funduszy państwowych.
Rozdział 2
Wynagrodzenia
Art. 8. 1. Każdemu członkowi Rządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) Koron Królewskich za każde pełnione stanowisko.
2. Jako stanowisko rozumie się bycie ministrem lub kanclerzem.
Art. 9. 1. Każdemu senatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6 000 (sześciu tysięcy) Koron Królewskich.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest aktywne uczestnictwo w sesjach senatu.
3. Jako nieaktywnego uznaje się senatora, który nie udzielał się w przynajmniej 3 ostatnich sesjach.
4. Stwierdzić nieaktywność może Marszałek Senatu po porozumieniu się z ministrem właściwym do spraw finansów.
[2016-09-15 20:48:00] kuba / malhit: przepraszam lecz z jakichś powodów nie mogę głosować w poprzedniej sprawie
Art. 10. Będącemu na służbie Namiestnikowi miasta przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 (czterech tysięcy) Koron Królewskich.
Art. 11. 1. Każdemu aktywnemu członkowi samorządu miejskiego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 (czterech tysięcy) Koron Królewskich.
2. Przepisy regulujące aktywność członków samorządu miejskiego wymienione są w dekrecie o organizacji miast i wsi.
Art. 12. Każdy urzędnik niewymieniony w powyższych przepisach, a pożyteczny i powołany przez organ do tego upoważniony może otrzymać wynagrodzenie w wysokości:
1) do 2 000 (dwóch tysięcy) Koron Królewskich, jeśli takie wynagrodzenie nadaje mu na drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów;
2) do 1 000 (jednego tysiąca) Koron Królewskich, jeśli takie wynagrodzenie nadaje mu na drodze rozporządzenia organ powołujący ten urząd.
Rozdział 3
Przepisy dostosowujące i końcowe
Art. 13. Pozbawia się mocy obowiązującej wszystkie wcześniejsze przepisy przyznające lub określające wysokość wynagrodzeń dla pracowników państwowych.
Art. 14. 1. Wszystkie wynagrodzenia nieprzyznane w wyniku nieposiadania konta bankowego ulegają przepadnięciu.
2. Przepadnięciu ulegają również wynagrodzenia, które mogłyby zostać przyznane przed wejście w życie niniejszego dekretu.
Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj
[2016-09-15 20:48:00] Senator Jakub Jeleń: przepraszam lecz z jakichś powodów nie mogę głosować w poprzedniej sprawie
[2016-09-15 20:48:35] Marszałek Eberhard von Razorin: Jest pan przecież Senatorem
[2016-09-15 20:48:44] Marszałek Eberhard von Razorin: może Pan głosować
[2016-09-15 20:49:25] Senator Jakub Jeleń: owszem ale gdy próbuję wejść do panelu głosowania występuję błąd jakobym nie miał takowego zezwolenia
[2016-09-15 20:49:48] Marszałek Eberhard von Razorin: Dziwne
[2016-09-15 20:49:51] Senator Jakub Jeleń: http://prntscr.com/cif43x
[2016-09-15 20:51:14] Marszałek Eberhard von Razorin: Widocznie któryś z Administratorów zablokował dostęp do Panelu głosowania dla osób bez rangi
[2016-09-15 20:51:54] Minister Karakal Stonoga: HAŃBA
[2016-09-15 20:52:26] Marszałek Eberhard von Razorin: też tak uważam
[2016-09-15 20:52:46] Marszałek Eberhard von Razorin: W Sesji Senatu znajdują się nie tylko głosowania
[2016-09-15 20:52:58] Marszałek Eberhard von Razorin: zablowanie dostępu do tego działu to złamanie Konstytucji
[2016-09-15 20:53:39] Marszałek Eberhard von Razorin: mówiącej o jawności Sesji Senatu
[2016-09-15 20:55:40] Marszałek Eberhard von Razorin: Ogłaszam przerwę do naprawienia usterki
[2016-09-15 20:55:48] Kusarigama: witam
[2016-09-15 20:55:57] Marszałek Eberhard von Razorin: lub pojawienia się Quoroum
[2016-09-15 20:56:32] Marszałek Eberhard von Razorin: ok
w takim razie musimy głosować tradycyjnie
[2016-09-15 20:56:50] Marszałek Eberhard von Razorin: Wracamy do Punktu 1.
[2016-09-15 20:56:52] Senator Jakub Jeleń: z całym szacunkiem ale gdy wszedłem do panelu głosowania "ręcznie" nie było żadnego problemu
[2016-09-15 20:57:05] Marszałek Eberhard von Razorin: hmm
[2016-09-15 20:57:08] Marszałek Eberhard von Razorin: dziwne
[2016-09-15 20:57:14] Kanclerz Jenerał Sowiński: przepraszam- czemu jest przerwa?
[2016-09-15 20:57:41] Marszałek Eberhard von Razorin: Były drobne problemy techniczne
[2016-09-15 20:58:11] Marszałek Eberhard von Razorin: skoro już wszystko działa to wróćmy do punktu 4.
[2016-09-15 20:58:23] Marszałek Eberhard von Razorin: 4.  Dekret o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016
[2016-09-15 20:58:48] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat tejże ustawy ?
[2016-09-15 21:02:56] Senator Jakub Jeleń: z mojej strony brak uwag
[2016-09-15 21:04:29] Kanclerz Jenerał Sowiński: Proszę o przyznanie mi głosu
[2016-09-15 21:04:53] Marszałek Eberhard von Razorin: Udzielam głosu Kanclerzowi Sowińskiemu
[2016-09-15 21:06:46] Kanclerz Jenerał Sowiński: Jeśli chodzi o kwoty dla rządu- proszę o zmniejszenie ich do 8 tys. a jeśli dany urzędnik prowadzi swoją działalność z których posiada ponad 8 tys przychodu o obniżenie wypłat o 15%
[2016-09-15 21:07:55] Marszałek Eberhard von Razorin: Czyli jak dobrze rozumiem wnosi Kanclerz o odesłaniu ustawy do KG ?
[2016-09-15 21:09:23] Kanclerz Jenerał Sowiński: jedynie o zmianę pkt dotyczącego wypłat rządu oraz o dodanie punktu:

"Jeśli członek rządu posiada przychód miesięczny ponad 8 tysięcy koron jego wynagrodzenie zostanie obniżone o 15%"
[2016-09-15 21:11:28] Marszałek Eberhard von Razorin: Niestety Panie Kanclerzu ale wszelkie zmiany odbywają się w Komisjach Senackich
[2016-09-15 21:11:45] Marszałek Eberhard von Razorin: chyba, że Ustawa wróci do źródła
[2016-09-15 21:12:49] Kanclerz Jenerał Sowiński: Rozumiem
[2016-09-15 21:13:03 | Edytowano 21:13:16] Jenerał Sowiński: w takim razie tak- proszę o odesłanie ustawy do odpowiedniej komisji
[2016-09-15 21:14:44] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1519#p1519


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#4 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt Nr 5. Dekret o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.

[2016-09-15 21:14:56] Marszałek Eberhard von Razorin: Rozpoczynam głosowanie
[2016-09-15 21:15:17] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 21:15:28] Marszałek Eberhard von Razorin: 5.  Dekret o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk z dnia 13.09.2016 r.
[2016-09-15 21:16:07] Marszałek Eberhard von Razorin: Deliland,
13.09.2016 r.
DEKRET       
z dnia 13 września 2016 r.       
o utworzeniu Suderlandzkiej Akademii Nauk
Na podstawie ogłoszenia Kanclerza Królestwa Południolandii z 1.08.2016 r. (http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=172) oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji Królestwa Południolandii - postanawia się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Suderlandzka Akademia Nauk (dalej Akademia Nauk) jest zarządzaną przez państwo placówką o charakterze badawczo-kulturalno-edukacyjnym funkcjonującą jako działalność gospodarcza.
2. Akademia Nauk podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Królewskim Rejestrem Działalności.
Rozdział 2
Zadania i tryb pracy
Art. 2. Do zadań Akademii Nauk należy:
1) szerzenie kultury narodowej;
2) spisywanie historii państwa;
3) badanie społeczeństwa;
5) promocja kraju za granicą;
6) tworzenie oficjalnych opisów państwa;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, polegające m.in. na pisaniu poradników.
Art. 3. 1. Akademia Nauk posiada uprzywilejowaną rolę w tworzeniu oficjalnej wersji historii, kultury i opisu.
2. Każdy mieszkaniec kraju powinien dostosować się do wytycznych Akademii Nauk.
3. W przypadku konfliktu dotyczącego rozbieżności w historii, kulturze lub opisie, ostateczny głos należy do Akademii Nauk.
Art. 4. Akademia Nauk powinna jednak sugerować się dorobkiem tworzonym przez mieszkańców.
Art. 5. Opisy państwa na zewnętrznych stronach internetowych, a w szczególności: stronach typu wiki i portalach innych v-państw, są całkowicie uzależnione od oficjalnej wersji stworzonej przez Akademię Nauk.
Art. 6. 1. Akademia Nauk pracuje w trybie ciągłym.
2. Pracownicy Akademii Nauk na bieżąco wykonują wszystkie pojawiające się obowiązki i zadania.
Art. 7. 1. Akademia Nauk podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków.
2. Pracownicy nie zgadzający się z przyjętym wnioskiem mają prawo do upublicznienia własnej wersji, jednak powinno być w niej wyraźnie zaznaczone, iż nie jest ona oficjalna i powszechnie obowiązująca.
Rozdział 3
Pracownicy
Art. 8. 1. Nadzór, zarząd i patronat nad Akademią Nauk sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
2. Przyjmuje on i zwalania pracowników według uznania.
3. Przewodniczy on pracom Akademii Nauk.
Art. 9. Pracownicy Akademii Nauk posiadają prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem profesora.
Art. 10. Pracownik Akademii Nauk powinien szczycić się:
1) nieposzlakowaną opinią;
2) bogatą wiedzą związaną z kulturą i historią;
3) obywatelstwem Południolandii;
4) wcześniejszym doświadczeniem w pracy publicystycznej.
Art. 11. 1. Pracownikom Akademii Nauk przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) Koron Królewskich na tydzień.
2. Wynagrodzenia dla pracowników Akademii Nauk podlegają niektórym ogólnym przepisom związanym w wynagrodzeniami dla pracowników państwowych, a w szczególności:
1) wypłacaniu wynagrodzeń w niedzielę;
2) prawie do odprawy.
Rozdział 4
Przepisy dostosowujące i końcowe
Art. 12. Rejestracji Akademii Nauk w Królewskim Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel rządu.
Art. 13. Akademia Nauk rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją.
Zastępca Kanclerza Królestwa Południolandii: Ryszard Maj
[2016-09-15 21:17:23] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat powyższego dekretu ?
[2016-09-15 21:18:59] Minister Kusarigama: http://pl.memgenerator.pl/mem-image/nie … l-ffffff/d
[2016-09-15 21:19:19] Senator Jakub Jeleń: brak uwag
[2016-09-15 21:20:01] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępujemy do głosowania
[2016-09-15 21:20:10] Minister Kusarigama: za
[2016-09-15 21:20:13] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1525#p1525


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#5 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt Nr 6.Dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie

[2016-09-15 21:20:31] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[2016-09-15 21:20:47] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 21:20:59] Marszałek Eberhard von Razorin: 6.  Dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie
[2016-09-15 21:22:06] Marszałek Eberhard von Razorin: Deliland,
13-09-2016r.
DEKRET
Kanclerza Królestwa Suderlandu o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Suderlandu.
 My, Kanclerz Królestwa Suderlandu, Sekretarz Królewski na podstawie władzy nam nadanej przez zm. Króla Krzysztofa I oraz art. 21. ust. 1. Konstytucji Królestwa Suderlandu, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
 Art. 1. Władze naczelne Królestwa Suderlandu funkcjonować będą według poniżej wytłuszczonych przepisów.
 Art. 2. Kanclerz, jako władza zwierzchnia, wydawać będzie dekrety i reskrypty. Wszelkie ustawy wydawane będą według przepisów Konstytucji.
 Art. 3. Dekrety, nie mając charakteru ustaw, będzie musiała przyjąć bądź odrzucić Rada Regencyjna większością głosów.
 Art. 4. Wszelkie zarządzenia Rady Regencyjnej, nie mające charakteru norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów.
 Art. 5. Zarówno dekrety, jak i reskrypty zaopatrzone być winny w podpisy Kanclerza i Marszałka Senatu i zaopatrzone w odcisk pieczęci koronnej. Dekrety i reskrypty Kanclerza są ważne, skoro są zaopatrzone podpisami co najmniej dwóch członków Rady Regencyjnej.
 Art. 6. Rada Regencyjna sprawuje rządy przez Kanclerza, Zastępce Kanclerza oraz poszczególnych Ministrów.
 Art. 7. Kanclerz jest naczelnikiem rządu Państwa Suderlandu i reprezentuje ten rząd na wewnątrz i na zewnątrz; kontrasygnuje wszelkie dekrety i reskrypty Rady Regencyjnej, ogłasza je i czuwa nad ich wykonaniem; przechowuje pieczęć koronną; zwołuje posiedzenia Rady Ministrów i na nich przewodniczy, kieruje jej pracami i czuwa nad wykonaniem jej uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Ministrów, przedstawia Radzie Regencyjnej dekrety, składa Radzie Regencyjnej sprawozdania z działalności rządu; przedstawi Radzie Regencyjnej do zatwierdzenia przyjęty przez Radę Ministrów projekt zwołania Zgromadzenia Narodowego, a po zgromadzeniu się Zgromadzenia Narodowego przedstawi jej ogólne sprawozdanie z działalności rządu od czasu jego powstania.
 Art. 8. Rada Regencyjna, na wniosek Kan
[2016-09-15 21:22:38] Zolcior Z: Art. 9. Rada Ministrów jest naczelnym organem zbiorowym, stanowiącym Rząd Państwa Suderlandu. Zwołuje ją Kanclerz bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie poszczególnych Ministrów. Żądaniu zwołania Rady, zgłoszonemu przez Ministra, Kanclerz zadość uczyni.
 Art. 10. Rada Ministrów składa się z Kanclerza oraz wszystkich Ministrów. W razie nieobecności Ministra, właściwy zastępca Ministra, a jeżeli takiego w danem Ministerstwie niema, jeden z dawnych senatorów, przez Ministra naznaczony, zastępuje go z głosem stanowczym tylko w sprawach dotyczących tegoż Ministerstwa. Minister lub jego zastępca może też powołać do udziału w posiedzeniu dla omówienia poszczególnej sprawy innych urzędników swego Ministerstwa. Urzędnicy ci głosu stanowczego na posiedzeniu Rady Ministrów nie mają. Kanclerz lub Rada Ministrów mogą zawezwać na posiedzenie osoby postronne, jeżeli uznają potrzebę złożenia przez nich wobec Rady wyjaśnień.
 Art. 11. Na Radzie Ministrów przewodniczy Kanclerz, a w jego zastępstwie Wicekanclerz. Posiedzenie Rady jest prawomocne, gdy uczestniczy w niem większość Ministrów. Wszelkie kwestje decydowane będą prostą większością głosów obecnych; w razie równości zdań, głos przewodniczącego przeważa. Protokół prowadzi obecny na posiedzeniu Marszałek Senatu lub też delegowany do tych funkcji przez Kanclerza urzędnik.
 Art. 12. Rada Ministrów rozpoznawać będzie opracowane przez Kanclerza lub poszczególnych Ministrów projekty ustaw, dekretów i reskryptów, które po przyjęciu przez Radę Ministrów będą przedkładane Radzie Regencyjnej.
 Art. 13. Rada Ministrów uchwalać będzie rozporządzenia wykonawcze do dekretów Rady Regencyjnej, a także regulaminy tak samej Rady Ministrów, jak i poszczególnych Ministerstw.
 Art. 14. Budżet Państwa przed przedstawieniem go Radzie Regencyjnej i Zgromadzeniu Narodowemu, gdy ta powołana zostanie, uchwalony będzie przez Radę Ministrów na wniosek Ministra odpowiedniego do spraw Finansów.
 Art. 15. Sposób przejmowania władzy przez dane Minis
[2016-09-15 21:22:55] Zolcior Z: Art. 15. Sposób przejmowania władzy przez dane Ministerstwo, organizacja i zakres kompetencji tegoż Ministerstwa ulegają zatwierdzeniu Rady Ministrów na wniosek odnośnego Ministra.
 Art. 16. Rada Ministrów ustala program rządowy oraz ogólne zasady polityki rządowej.
 Art. 17. Rada Ministrów rozpoznaje sprawozdania poszczególnych Ministrów i uzgadnia ich działalność.
 Art. 18. Wszelkie sprawy, wychodzące poza zakres kompetencji poszczególnych Ministrów, lub też dotyczące kilku Ministerstw, rozstrzygane będą przez Radę Ministrów.
 Art. 19. Poszczególni Ministrowie w przekazanych im zakresach służby publicznej stanowią naczelną władzę rządzącą. Oprócz działalności ściśle rządzącej oraz opracowywania projektów ustawodawczych, Ministrowie opracowują też organizację władz w swoim zakresie. W razie jeżeli Minister z jakichkolwiek bądź powodów czynnym być nie może, zastępuje go we wszystkich jego funkcjach naznaczony przez danego Ministra dawny Senator.
 Art. 20. Pod zwierzchnictwem Kanclerza wydawana będzie gazeta rządowa. Minister odpowiedni do spraw sprawiedliwości będzie publikował ustawy i dekrety w miejscu odpowiednim na forum. Ustawy i dekrety zatwierdzone przez Radę Regencyjną będą obowiązujące z chwilą ogłoszenia ich na forum, o ile w samym dekrecie inna data nie będzie przewidziana.
 Reskrypty oraz postanowienia Rady Ministrów i Kanclerza ogłaszane będą w gazecie rządowej i stają się obowiązującemi od chwili ogłoszenia lub daty w postanowieniu wskazanej.
 Art. 21. Poszczególni Ministrowie mogą wydawać dzienniki urzędowe celem ogłaszania w nich wewnętrznych zarządzeń swoich, dotyczących danego Ministerstwa, oraz przedrukowywania dekretów, reskryptów i postanowień do danego Ministerstwa się odnoszących.
 Art. 22. Rada Regencyjna mianuje wyższych urzędników, a mianowicie: Ministrów i zastępców Ministrów. Mianowania zastępców Ministrów mają miejsce na wniosek właściwego Ministra, uchwalony na Radzie Ministrów i przedstawiony Radzie Regencyjnej przez Kanclerz
Art. 23. Mianowanie urzędników Ministerstwa należy do właściwych Ministrów.
 Art. 24. W zakresie sądownictwa Rada Regencyjna mianuje urzędników, z wyjątkiem sędziów śledczych i sędziów pokoju, których mianowanie należy do Ministra Sprawiedliwości bądź Kanclerza.
 Art. 25. Urzędy państwowe noszą tytuł królewsko-suderlandzkich i działają w imieniu Korony Suderlandu.
 Art. 26. W skład Rady Regencyjnej wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, Marszałek Senatu oraz Ministrowie.
Art. 27. Rada Regencyjna przejmuje uprawnienia Senatu, któryż z wiadomych względów zostaje rozwiązany.
Podpisano:
Kanclerz Królestwa Suderlandu,
Józef Sowiński,
Sekretarz Królewski,
Mortes von Razorin.
[2016-09-15 21:23:59] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat powyższej ustawy ?
[2016-09-15 21:26:09] Senator Jakub Jeleń: [15 września 2016 21:23] Zolcior Z:

<<<  Art. 26. W skład Rady Regencyjnej wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, Marszałek Senatu oraz Ministrowie.
Art. 27. Rada Regencyjna przejmuje uprawnienia Senatu, któryż z wiadomych względów zostaje rozwiązany.

czy to się nie wyklucza ?
[2016-09-15 21:26:57] Marszałek Eberhard von Razorin: W pewnym sensie tak
[2016-09-15 21:27:27] Marszałek Eberhard von Razorin: bo bez Senatu nie ma Marszałka Senatu
[2016-09-15 21:28:02] Minister Kusarigama: o wicemarszałku nikt nie pamieta img/smilies/sad
[2016-09-15 21:28:05] Kanclerz Jenerał Sowiński: Chodzi tutaj o osobę która pełniła funkcję marszałka przed rozwiązaniem
[2016-09-15 21:28:27] Kanclerz Jenerał Sowiński: Panie Ministrze proszę się nie rozczulać nad jednym ze swoich stanowisk
[2016-09-15 21:28:38] Minister Kusarigama: [15 września 2016 21:28] Kusarigama:

<<< o wicemarszałku nikt nie pamietahttp://bi.gazeta.pl/im/9/11052/z11052099Q,Protest-przeciw-ACTA-przy-Stadionie-Narodowym.jpg
[2016-09-15 21:28:43] Marszałek Eberhard von Razorin: Ogółem dekret ten nie posiada podpisu żadnego z ministrów
[2016-09-15 21:29:26] Marszałek Eberhard von Razorin: więc w sensie prawnym nie powinien być w ogóle tutaj omawiany
[2016-09-15 21:29:44] Kanclerz Jenerał Sowiński: Szanowny panie marszałku- racja, ale niektóre dekrety również ich nie posiadają
[2016-09-15 21:30:04] Marszałek Eberhard von Razorin: proszę podać przykład ?
[2016-09-15 21:30:37] Kanclerz Jenerał Sowiński: proszę o minutę
[2016-09-15 21:30:54] Minister Kusarigama: masz minute
[2016-09-15 21:31:05] Minister Kusarigama: takie cos w tv bylo
[2016-09-15 21:31:10] Marszałek Eberhard von Razorin: Proszę o spokój
[2016-09-15 21:34:13] Kanclerz Jenerał Sowiński: Przepraszam- nastąpiła tu pomyłka formalna, otóż chodziło o ustawy nie o dekrety, lecz można przyjąć iż podpis kanclerza jest równy a nawet nadrzędny popisowi Ministra. Poza tym dekret ten wprowadzi udogodnienie- rząd musi się zbierać przed podjęciem decyzji o wydaniu dekretu do obrad i może go parę razy redagować co wpłynie na lepszą jakość prawa
[2016-09-15 21:35:41] Marszałek Eberhard von Razorin: ...
[2016-09-15 21:35:58] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych uwag to przystępujemy do głosowania
http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=279


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#6 2016-09-22

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: IV Sesja Senatu [RAPORT SZCZEGÓŁOWY]

Punkt Nr 7. Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r. i Zamknięcie części dyskusyjnej.


[2016-09-15 21:36:59] Marszałek Eberhard von Razorin: Głosowanie trwa
[2016-09-15 21:37:16] Marszałek Eberhard von Razorin: a my przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad
[2016-09-15 21:37:53] Marszałek Eberhard von Razorin: 7.  Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r.
[2016-09-15 21:38:20] Zolcior Z: Projekt ustawy o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)
z dnia 14.09.2016 r.
Rozdział 1
Informacje porządkowe
Art. 1. KAHD zajmuje się obliczaniem przychodów południolandzkich firm z handlu detalicznego.
Art. 2. KAHD jest własnością państwa.
Rozdział 2
Członkostwo
Art. 3. KAHD liczy 3 członków.
Art. 4. KAHD nie może mieć w składzie 2 przedstawicieli tej samej firmy bądź podmiotów im podległym.
Art. 5. Członków KAHD wybiera Minister Gospodarki i Finansów
Art. 6. Członkowie KAHD wybierani są na 6 miesięczne kadencje
Art. 7. Liczba kadencji członków KAHD może być nieograniczona.
Art. 8. Jeśli Minister Gospodarki i Finansów bądź Kanclerz uzna, iż jeden z członków KAHD nie wywiązuje się odpowiednio z obowiązków może dać sprawę do senatu, gdzie przegłosowany zostanie jego następca bądź jego dalsza kadencja.
Art. 9. Członkiem KAHD nie może być:
1) Król
2) Kanclerz
Art. 10. Poza osobami wspomnianymi w Art. 9. członkiem KAHD może być każdy obywatel Południolandii
Rozdział 3
Zadania członków
Art. 11. Sporządzać comiesięczny raport każdej zarejestrowanej firmie prywatnej.
Art. 12. Być rzetelnym i uczciwym, nie zaniżać, ani nie zawyżać nikomu przychodów
Art. 13. Pensje członków KAHD podlegają Dekretowi o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016.
[2016-09-15 21:38:41] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy wnioskodawca jest obecny na Sali ?
[2016-09-15 21:39:05] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Zgłaszam swoją obecność
[2016-09-15 21:39:47] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy chciałby Pan coś powiedzieć na temat swojego projektu ustawy ?
[2016-09-15 21:43:51] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Otóż złożyłem projekt tej ustawy w celu ochrony interesów naszych firm. Obecnie zarabiają jedynie poprzez zlecenia a w przypadku niektórych firm dochodowe zlecenia nie są praktycznie możliwe. Dlatego chciałbym żeby powołano agencję obliczającą dochody firm z handlu detalicznego
[2016-09-15 21:45:13] Marszałek Eberhard von Razorin: Rozumiem
Jako iż to jest projekt ustawy nie będzie miał Pan nic przeciwko, by ustawa trafiła do Komisji Gospodarki ?
[2016-09-15 21:45:59] Mykko: Oczywiście
[2016-09-15 21:46:45] Marszałek Eberhard von Razorin: Czy któryś z Senatorów chciałby się wypowiedzieć na temat powyższego projektu ustawy ?
[2016-09-15 21:47:20] Minister Kusarigama: Pytanie bym miał
[2016-09-15 21:47:46] Marszałek Eberhard von Razorin: Udzielam głosu Wicemarszałkowi Kusarigamie
[2016-09-15 21:49:23] Minister Kusarigama: Co z firmami które nie handluja detalicznie albo wogole nie sprzedaja swoich dzieł ? Tez otrzymają pieniadze ? pytanie do Mykko img/smilies/smile
[2016-09-15 21:49:34 | Usunięto 21:49:58] Daeron I: Wiadomość została usunięta
[2016-09-15 21:54:40] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Sprzedaż hurtowa to właśnie zlecenia natomiast firmy nie sprzedające swoich dzieł z zasady nie mogą zarabiać gdyż nie prowadzą handlu
[2016-09-15 21:55:51] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Informuję oczywiście iż projekt ten może ulegać ewolucji więc może się to zmienić
[2016-09-15 21:57:03] Kusarigama: Zle ujlam sprawe nie sprzedajace swoich dziel w sensie nie sprzedajace nic na przykładzie firm budowlanych majacych tylko uslugi np wynajem sprzetu i budowa obiektow .
[2016-09-15 21:59:55] Wnioskodawca Grzegorz Brzęczyszczykiewicz: Usługi wliczają się w handel
[2016-09-15 22:00:26] Minister Kusarigama: Ok dziekuje za odpowiedz img/smilies/smile
[2016-09-15 22:01:30] Marszałek Eberhard von Razorin: Jeśli nie ma żadnych innych uwag to przystępujemy do głosowania
[2016-09-15 22:01:52] Marszałek Eberhard von Razorin: http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 1541#p1541
[2016-09-15 22:02:10] Marszałek Eberhard von Razorin: Zamykam część dyskusyjną Sesji
[2016-09-15 22:02:23] Marszałek Eberhard von Razorin: jednak głosowania wciąż trwają


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo