#1 2017-03-06

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Traktat z Garapedią

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
    pomiędzy Republiką Suderlandu a Republiką Garapeńską
    zawarty w dniu ... lutego 2017 roku
    Wysokie Układające się Strony:
    Jego Ekscelencja Grzegorz Brzęczyszykiewicz
    Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
    w imieniu Prezydenta Karakala Stonogi oraz Republiki Suderlandu
    oraz
    Jego Ekscelencja Ahmed Husain al Gerandum,
    Prezydent Republiki Garapeńskiej,
    w imieniu własnym i Republiki Garapeńskiej
    zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:[/center]

    Art. 1.
    1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
    2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

    Art. 2.
    1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
    2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Republiki Suderlandu w Republice Garapeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Garapeńskiej w Republice Suderlandu.

    Art. 3.
    Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

    Art. 4.
    1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
    2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
    (1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
    (2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
    (3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
    (4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
    (5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
    3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

    Art. 5.
    Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

    Art. 6.
    1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
    2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
    3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

    Art. 7.
    Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

    Art. 8.
    1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
    2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

    Art. 9.
    Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
    Podpisali:

    w imieniu Prezydenta Republiki Suderlandu
    (-)Grzegorz Brzęczyszykiewicz
    Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych

    w imieniu Republikii Garapeńskiej
    (-)Ahmed Husain al Gerandum,
    Prezydent Republiki Garapeńskiej


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo