#1 2017-04-16

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

Ustawa
z dnia 16.04.2017
o ustroju przestrzennym państwa

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1.1. Ustawa ma na celu uregulowanie sposobu prezentowania zabudowy przestrzennej miast, a w szczególności istniejących budynków oraz nadanie niektórym z nich funkcji administracyjnych.
     2. W ten sposób informacje dotyczące miast staną się publicznie dostępne i przejrzyste, a także powstaną warunki sprzyjające ich rozwojowi i zwiększeniu aktywności obywateli.
     3. Ponadto ustawa zawiera przepisy związane z systemem podatków i opłat oraz przepisy poświęcone wymogom związanym z przedsięwzięciami budowlanymi.

     Art. 2. W rozumieniu tej ustawy:
     1) miastem jest jakakolwiek organizacja przestrzenna i jednostka osadnicza, bez względu na jej charakter i wielkość. Miastem może być zarówno metropolia i wieś;
     2) władzą miasta jest podmiot wskazany przez ustawę poświęconą podziałowi administracyjnemu.

Rozdział 2
System informatyczny

     Art. 3. Na forum państwowym znajduje się nadrzędny dział przeznaczony na cele związane z funkcjonowaniem miast.

     Art. 4. Wyżej wymieniony dział składa się z poddziałów odpowiadającym każdemu miastu włączonemu do systemu.

     Art. 5. W poddziałach z art. 4 tworzy się:
    1) tematy dla każdej z działek;
    2) kolejne poddziały dla budynków funkcjonalnych.

Rozdział 3
Miasta i działki

     Art. 6.1. Wprowadzenie miasta do systemu, polegające na utworzeniu odpowiedniego poddziału z art. 4, wykonuje kierownik resortu właściwego do spraw wewnętrznych.
     2. Miasta wprowadza się do systemu w przypadku powstania uzasadnianego zainteresowania danym miastem wśród obywateli.

     Art. 7.1. Tworzeniem działek na terenie miasta zajmuje się władza miasta.
     2. Działki tworzy się w wyniku zaistnienia takiej potrzeby, ale z odpowiednim umiarem.

     Art. 8.1. W temacie działki powinny się znaleźć informacje z nią związane, a w szczególności opisy przedstawiające jej zagospodarowanie i zabudowę.
     2. Temat działki służy wyłącznie do prezentacji jej fizycznego wyglądu.
     3. Zabronione jest wykorzystywanie tematu działki do prowadzenia działalności o charakterze innym niż informacyjnym, a w szczególności gospodarczym lub politycznym.

     Art. 9. Właściciel działki może rozporządzać nią według własnego uznania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

     Art. 10. Poddział o którym mowa w art. 5 pkt. 2 składa się z dwóch elementów:
     1) tematu służącego zaprezentowaniu danego budynku, utworzonego na podobnych zasadach jak te wymienione w art. 8;
     2) tematów utworzonych w celach administracyjnych i funkcjonalnych, pozostających w logicznym związku z charakterem danego budynku.

     Art. 11.1. W każdym mieście powinien znajdować się budynek funkcjonalny będący siedzibą lokalnych władz.
     2. W poddziale mu poświęconym tworzy się w szczególności tematy funkcjonalne przeznaczone dla:
     1) informacji o danym mieście;
     2) publikacji lokalnych aktów prawnych;
     3) prowadzanie spraw meldunkowych.

     Art. 12.1. W każdym mieście tworzy się poddział poświęcony jego centrum. Może to być m.in. plac główny, rynek lub lokal gastronomiczny.
     2. Miejsce to służy prowadzeniu dyskusji na lokalne tematy.

     Art. 13. Pozostałymi budynkami funkcjonalnymi mogą być w szczególności: świątynie, placówki kulturalne, naukowe itp.


Rozdział 4
Opłaty od nieruchomości

     Art. 14. Przy zakupie działki wymagane jest wniesienie odpowiedniej opłaty do kasy miejskiej. Opłata ta regulowana jest odgórnie, przez zastosowanie odpowiedniego algorytmu.
M x 1000KS + Z
_____________
          K
Gdzie we wzorze:
M- metry kwadratowe działki
KS-  korony suderlandzkie
Z- kwota zależna od zarządcy miasta możliwy przedział od 500KS do 1200 KS
K- współczynnik inwestycyjny
>dla właściciela firmy ze średnim obrotem za ostatnie 3 miesiące powyżej 50 000 wynosi 3
>dla właściciela firmy ze średnim dochodem za ostatnie 3 miesiące poniżej lub równym 50 000 wynosi 4
>dla właściciela firmy, która dopiero została założona i nie ma dochodów wynosi on 8

     Art. 15. Posiadanie prawa własności do działki związane jest z obowiązkiem płacenia regularnych podatków do kasy miejskiej.

     Art. 16. Władze miasta mają prawo do regulacji opłat w zakresie ustalonym przez kierownictwo resortu- podane w Art.14
     Art. 17.Władze stołeczne mają prawo ustalić podatek ( zgodnie ze wzorem) do 2 000KS.
     Art.18 W przypadku niemożności uregulowania podatków z 3 okresów rozliczeniowych przez właściciela działki, staje się ona własnością władz miasta.
     Art.19 Każdy obywatel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  miesięcznej od posiadanego gruntu.
     Opłata ta jest naliczana w sposób:
Mx10+Z (100 do 800KS  do 900KS w stolicy)
___________________________________
RG

Oznaczenia we wzorze identyczne jak w artykule 14.
RG- Rodzaj gruntu w zależności od tego czy jest na nim infrastruktura czy też nie.
>grunt bez zabudowań: 5
>grunt z zabudowaniem mieszkalnym: 4
>grunt z zabudowaniem gospodarczym lub usługowym: 2


Rozdział 5
Prawo budowlane

     Art. 19. Zabronione jest burzenie, przez co rozumie się usuwanie tematów i działów, jakichkolwiek istniejących już działek i miast.

     Art. 20. 1. Faktyczna zabudowa działki musi być wytłumaczona podjęciem wcześniej realnych działań, przez co w szczególności rozumie się potrzebę przeprowadzenia prac budowlanych.
     2. Ustęp 1 nie dotyczy prac drobnych, niewymagających udziału specjalistów lub fachowców.
     3. Niedopełnienie powyższych formalności skutkuje uznaniem powstałego budynku za nieistniejący.

     Art. 21. Prace budowlane mogą być przeprowadzone jedynie przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia i specjalizującą się w tym rodzaju działalności.

     Art. 22. W temacie działki nie wolno umieszczać relacji z budowy.

Rozdział 6
Przepisy wprowadzające

     Art. 23.1. Ustawa zaczyna w pełni obowiązywać tydzień po jej publikacji.
     2. Do tego czasu:
     1) władze miasta mogą nieodpłatnie nadawać działki obywatelom, którzy wznieśli budynki w przeszłości i potrafią to udowodnić za pomocą wpisów na forum;
     2) nie pobiera się podatków;
     3) kierownik resortu od spraw wewnętrznych ma wydać stosowne rozporządzenie;
     4) tworzenie zabudowanych działek, co do których istnienie tego zabudowania da się udowodnić w postaci wpisów na forum, nie wymaga podejmowania powtórnie żadnych prac budowlanych.

     Art. 24. Włączenie do systemu miasta, które już wcześniej istniało, uprawnia władze miasta do tworzenia działek zabudowanych z pominięciem wymogu ich budowy, których wcześniejsze istnienie da się udowodnić.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#2 2017-05-23

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

Ustawa poprawiona zgodnie z zaleceniami Senatu.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#3 2017-05-30

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

Chciałbym zwrócić uwagę, że zaproponowane poprawki w zasadzie uśmiercają ustawę, która miała stać się jednym z najważniejszych dokumentów w państwie i pełnić rolę filaru na którym opierałaby się część organizacji forum, system kupowania działek i przede wszystkim opisywanie miast. Nie rozumiem jak można takie coś popierać. Chyba senatorowie niedokładnie wczytali się w tekst ustawy...

Wymienię największe mankamenty zaproponowanych poprawek, które aż rzucają się w oczy i skutecznie utrudnią (jak nie całkowicie uniemożliwią) działanie w/w systemu miast:
1) Ceny działek jak i podatki zależne są od wymiaru działki. Jak do licha wyznaczyć metraż niematerialnego tematu na forum? Rozumiem, że jest strefa fabularna, ale przecież po co sobie utrudniać życie. Już widzę masę sporów o wyznaczanie wymiarów budynków przedstawionych w opisach i na zdjęciach...
2) "Współczynnik inwestycyjny" kompletnie nie uwzględnia kupców indywidualnych. Nie wiadomo co zrobić, jeśli działką zainteresowana jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą.
3) Algorytmy służące wyznaczaniu opłat są kompletnie z dupy. Przytoczone wartości nie mają absolutnego sensu i ugruntowania w rzeczywistości. Zostały dobrane bez żadnej refleksji i przemyślenia warunków ekonomicznym.
4) Umieszczanie ścisłych wartości opłat w samej USTAWIE jest bezsensowne. Ustawę ciężko zmienić, a w Suderlandzie pieniądz nie ma jeszcze ustalonej wartości. Pierwotnie proponowane rozwiązanie (gdzie opłaty reguluje się w rozporządzeniu) jest zdecydowanie bardziej elastyczne i dopasowane do naszych warunków.
5) Niemalże brak możliwości wpłynięcia władz miejskich na wysokość opłat (zabicie aspektu polityki zarządzania miastem). Prawda jest taka, że marne 500-1200 KS przy opłacie 1000 KS za każdy metr (sic!) jest niczym.

Tyle w temacie. Szkoda, że ustawa mająca być podwaliną pod sprawnie działający w rzeczywistości system staje się bezużyteczna przez bezrefleksyjną próbę wprowadzenia "aspektów fabularnych" czy innych poprawek dla samego faktu ich wprowadzenia. W zasadzie na siłę...

Offline

 

#4 2017-06-03

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

03.06.2017- Ustawa została przesłana do Kancelarii Prezydenta


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#5 2017-06-03

Fryderyk Marks
Sędzia Sądu Najwyższego/Marszałek Senatu
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Fryderyk Marks
Pracuje w:: Sędzia Sądu Najwyższego i 2. Prezydent Republiki Suderlandu
Reputacja :  [+ 37/ -13 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

Poprawiona wersja ustawy przedstawiona przez Kancelarie Prezydenta:

Ustawa
z dnia 16.04.2017
o ustroju przestrzennym państwa

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1.1. Ustawa ma na celu uregulowanie sposobu prezentowania zabudowy przestrzennej miast, a w szczególności istniejących budynków oraz nadanie niektórym z nich funkcji administracyjnych.
     2. W ten sposób informacje dotyczące miast staną się publicznie dostępne i przejrzyste, a także powstaną warunki sprzyjające ich rozwojowi i zwiększeniu aktywności obywateli.
     3. Ponadto ustawa zawiera przepisy związane z systemem podatków i opłat oraz przepisy poświęcone wymogom związanym z przedsięwzięciami budowlanymi.

     Art. 2. W rozumieniu tej ustawy:
     1) miastem jest jakakolwiek organizacja przestrzenna i jednostka osadnicza, bez względu na jej charakter i wielkość. Miastem może być zarówno metropolia i wieś;
     2) władzą miasta jest podmiot wskazany przez ustawę poświęconą podziałowi administracyjnemu.

Rozdział 2
System informatyczny

     Art. 3. Na forum państwowym znajduje się nadrzędny dział przeznaczony na cele związane z funkcjonowaniem miast.

     Art. 4. Wyżej wymieniony dział składa się z poddziałów odpowiadającym każdemu miastu włączonemu do systemu.

     Art. 5. W poddziałach z art. 4 tworzy się:
1) tematy dla każdej z działek;
2) kolejne poddziały dla budynków funkcjonalnych.

Rozdział 3
Miasta i działki

     Art. 6.1. Wprowadzenie miasta do systemu, polegające na utworzeniu odpowiedniego poddziału z art. 4, wykonuje kierownik resortu właściwego do spraw wewnętrznych.
     2. Miasta wprowadza się do systemu w przypadku powstania uzasadnionego zainteresowania danym miastem wśród obywateli.

     Art. 7.1. Tworzeniem działek na terenie miasta zajmuje się władza miasta.
     2. Działki tworzy się w wyniku zaistnienia takiej potrzeby, ale z odpowiednim umiarem.

     Art. 8.1. W temacie działki powinny się znaleźć informacje z nią związane, a w szczególności opisy przedstawiające jej zagospodarowanie i zabudowę.
     2. Temat działki służy wyłącznie do prezentacji jej fizycznego wyglądu.
     3. Zabronione jest wykorzystywanie tematu działki do prowadzenia działalności o charakterze innym niż informacyjnym, a w szczególności gospodarczym lub politycznym.

     Art. 9. Właściciel działki może rozporządzać nią według własnego uznania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

     Art. 10. Poddział o którym mowa w art. 5 pkt. 2 składa się z dwóch elementów:
     1) tematu służącego zaprezentowaniu danego budynku, utworzonego na podobnych zasadach jak te wymienione w art. 8;
     2) tematów utworzonych w celach administracyjnych i funkcjonalnych, pozostających w logicznym związku z charakterem danego budynku.

     Art. 11.1. W każdym mieście powinien znajdować się budynek funkcjonalny będący siedzibą lokalnych władz.
     2. W poddziale mu poświęconym tworzy się w szczególności tematy funkcjonalne przeznaczone dla:
     1) informacji o danym mieście;
     2) publikacji lokalnych aktów prawnych;
     3) prowadzenia spraw meldunkowych.

     Art. 12.1. W każdym mieście tworzy się poddział poświęcony jego centrum. Może to być m.in. plac główny, rynek lub lokal gastronomiczny.
     2. Miejsce to służy prowadzeniu dyskusji na lokalne tematy.

     Art. 13. Pozostałymi budynkami funkcjonalnymi mogą być w szczególności: świątynie, placówki kulturalne, naukowe itp.


Rozdział 4
Opłaty i podatki

     Art. 14. Przy zakupie działki wymagane jest wniesienie odpowiedniej opłaty do kasy miejskiej.

     Art. 15. Posiadanie prawa własności do działki związane jest z obowiązkiem płacenia regularnych podatków do kasy miejskiej.

     Art. 16. Minimalne i maksymalne wartości opłat oraz podatków, a także okres rozliczeniowy dla podatków określa na drodze rozporządzenia kierownik resortu właściwego do spraw wewnętrznych.

     Art. 17. Władze miasta, kierując się rozporządzeniem o którym mowa w art. 16, ustalają lokalne wartości opłat i podatków.

     Art. 18. W przypadku niemożności uregulowania podatków z 3 okresów rozliczeniowych przez właściciela działki, staje się ona własnością władz miasta.

Rozdział 5
Prawo budowlane

     Art. 19. Zabronione jest burzenie, przez co rozumie się usuwanie tematów i działów, jakichkolwiek istniejących już działek i miast.

     Art. 20. 1. Faktyczna zabudowa działki musi być wytłumaczona podjęciem wcześniej realnych działań, przez co w szczególności rozumie się potrzebę przeprowadzenia prac budowlanych.
     2. Ustęp 1 nie dotyczy prac drobnych, niewymagających udziału specjalistów lub fachowców.
     3. Niedopełnienie powyższych formalności skutkuje uznaniem powstałego budynku za nieistniejący.

     Art. 21. Prace budowlane mogą być przeprowadzone jedynie przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia i specjalizującą się w tym rodzaju działalności.

     Art. 22. W temacie działki nie wolno umieszczać relacji z budowy.

Rozdział 6
Przepisy wprowadzające

     Art. 23.1. Ustawa zaczyna w pełni obowiązywać tydzień po jej publikacji.
     2. Do tego czasu:
     1) władze miasta mogą nieodpłatnie nadawać działki obywatelom, którzy wznieśli budynki w przeszłości i potrafią to udowodnić za pomocą wpisów na forum;
     2) nie pobiera się podatków;
     3) kierownik resortu od spraw wewnętrznych ma wydać stosowne rozporządzenie;
     4) tworzenie zabudowanych działek, co do których istnienie tego zabudowania da się udowodnić w postaci wpisów na forum, nie wymaga podejmowania powtórnie żadnych prac budowlanych.

     Art. 24. Włączenie do systemu miasta, które już wcześniej istniało, uprawnia władze miasta do tworzenia działek zabudowanych z pominięciem wymogu ich budowy, których wcześniejsze istnienie da się udowodnić.


Fryderyk Marks - Sędzia Sądu Najwyższego i Marszałek Senatu Profesor Historii
..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''

Offline

 

#6 2017-06-04

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

04.06.2017- Ustawa zostaje ponownie przesłana do Senatu, w celu jej ponownego rozpatrzenia przez Senat


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#7 2017-06-05

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekt ustawy o ustroju przestrzennym państwa

W celu walki o dobrą ustawę powołany został Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast. Gorąco zachęcam do zapoznania się z naszymi postulatami, dostępnymi pod poniższym linkiem:
http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1048

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo