#1 2017-06-04

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

W związku z odmową podpisania ustawy o ustroju przestrzennym przez prezydenta i odesłania jej do Senatu z poprawkami, zakłada się niniejszy Ruch w celu walki o dobrą ustawę.

Ruch realizować będzie się w kilku płaszczyznach z największym skoncentrowaniem na edukacji, propagowaniu i zachęcaniu senatorów do głosowania za poprawkami. Wytłumaczymy czym jest ta ustawa i dlaczego jest nam potrzebna.

Członkostwo w Ruchu jest honorowe i wyraża udzielenie wsparcia dla promowanym przez Ruch wartości.

Cele systemu miast

Czego obecnie nam brakuje to sprawnej płaszczyzny za której pomocą moglibyśmy tworzyć (poprzez opisywanie) nasze miasta wspólnymi siłami. Tak, że każdy mógłby dołożyć swoją cegiełkę do całościowego efektu. W ten sposób miasta nie byłby dziełem pojedynczych osób, a samodzielnym organizmem, na byt którego wpływ miałby każdy.

Funkcjonowanie systemu

Na mocy w/w ustawy na forum powstałby odpowiedni dział z poddziałami dla każdego z miast. Generalnie, mechanizm organizacji forum jest sformalizowany w przepisach ustawy, więc ograniczę się do kilku ciekawszych uwag. W dziale miast obywatele za pomocą władz miejskich tworzyć będą tematy poświęcone opisowi zlokalizowanych w mieści budynków. Każdy temat to jeden budynek, a przywilejem właściciela działki (tematu) jest prawo do stworzenia opisu (wybudowania budynku). Oprócz tego w dziale miasta powstaną kolejne poddziały dla m.in. ratusza (gdzie znajdą się miejscowe akty prawne, opis miasta, spis mieszkańców i itp.) oraz placu (będącego miejsce do prowadzenia dyskusji na lokalne tematy).

Dlaczego projekt uchwalony przez Senat jest zły?

Tego problemu dotyczy główny postulat naszego Ruchu. Naszym zdaniem uchwalone przez Senat poprawki do ustawy są kiepskie i doprowadzą do jej uśmiercenia. W miejsce prostych regulacji wprowadzają skomplikowane rozwiązania uniemożliwiając wykonywania postanowień ustawy. Więcej na ten temat poczytać można w załączonych poniżej linkach. Celem Ruchu jest zachęcenie senatorów do uchwalenia ustawy w jej pierwotnym brzmieniu, a nadarzyła się ku temu możliwość.

Fundamentalna ustawa

Nietrudno ukryć, że ustawa o ustroju przestrzennym będzie mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa.
Możemy podzielić wszystkie ustawy na dwie kategorie: ustawy fabularne oraz ustawy regulujące faktyczne stosunki i mechanizmy.
a) Do tej pierwszej kategorii zaliczają się m.in. ustawy o lesie, o kalendarzu itd. W zasadzie w całości mieszczą się w sferze fabularnej. Większość z nich zapewne nie jest znana powszechnie, bo i tak nie reguluje niczego istotnego.
b) Natomiast druga kategoria ma rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie mikronacji. Reguluje jej ustrój, tworzy organy oraz prawa i obowiązki obywateli.
Mam nadzieję, że różnica między tymi kategoriami jest dla każdego do uchwycenia. Bowiem ustawa o ustroju przestrzennym niewątpliwie zalicza się do tej drugiej. Dlatego żądamy uchwalenia przez Senat ustawy w pierwotnym znaczeniu, bowiem zaproponowane poprawki przez senatorów mieszają obie te kategorie z niezwykle negatywnym skutkiem.

Ustawa w pierwotnym brzmieniu

Ruch pozostaje przy uchwaleniu ustawy w poniższym, pierwotnym, brzmieniu:

Ustawa
z dnia
o ustroju przestrzennym państwa

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1.1. Ustawa ma na celu uregulowanie sposobu prezentowania zabudowy przestrzennej miast, a w szczególności istniejących budynków oraz nadanie niektórym z nich funkcji administracyjnych.
     2. W ten sposób informacje dotyczące miast staną się publicznie dostępne i przejrzyste, a także powstaną warunki sprzyjające ich rozwojowi i zwiększeniu aktywności obywateli.
     3. Ponadto ustawa zawiera przepisy związane z systemem podatków i opłat oraz przepisy poświęcone wymogom związanym z przedsięwzięciami budowlanymi.

     Art. 2. W rozumieniu tej ustawy:
     1) miastem jest jakakolwiek organizacja przestrzenna i jednostka osadnicza, bez względu na jej charakter i wielkość. Miastem może być zarówno metropolia i wieś;
     2) władzą miasta jest podmiot wskazany przez ustawę poświęconą podziałowi administracyjnemu.

Rozdział 2
System informatyczny

     Art. 3. Na forum państwowym znajduje się nadrzędny dział przeznaczony na cele związane z funkcjonowaniem miast.

     Art. 4. Wyżej wymieniony dział składa się z poddziałów odpowiadającym każdemu miastu włączonemu do systemu.

     Art. 5. W poddziałach z art. 4 tworzy się:
1) tematy dla każdej z działek;
2) kolejne poddziały dla budynków funkcjonalnych.

Rozdział 3
Miasta i działki

     Art. 6.1. Wprowadzenie miasta do systemu, polegające na utworzeniu odpowiedniego poddziału z art. 4, wykonuje kierownik resortu właściwego do spraw wewnętrznych.
     2. Miasta wprowadza się do systemu w przypadku powstania uzasadnionego zainteresowania danym miastem wśród obywateli.

     Art. 7.1. Tworzeniem działek na terenie miasta zajmuje się władza miasta.
     2. Działki tworzy się w wyniku zaistnienia takiej potrzeby, ale z odpowiednim umiarem.

     Art. 8.1. W temacie działki powinny się znaleźć informacje z nią związane, a w szczególności opisy przedstawiające jej zagospodarowanie i zabudowę.
     2. Temat działki służy wyłącznie do prezentacji jej fizycznego wyglądu.
     3. Zabronione jest wykorzystywanie tematu działki do prowadzenia działalności o charakterze innym niż informacyjnym, a w szczególności gospodarczym lub politycznym.

     Art. 9. Właściciel działki może rozporządzać nią według własnego uznania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

     Art. 10. Poddział o którym mowa w art. 5 pkt. 2 składa się z dwóch elementów:
     1) tematu służącego zaprezentowaniu danego budynku, utworzonego na podobnych zasadach jak te wymienione w art. 8;
     2) tematów utworzonych w celach administracyjnych i funkcjonalnych, pozostających w logicznym związku z charakterem danego budynku.

     Art. 11.1. W każdym mieście powinien znajdować się budynek funkcjonalny będący siedzibą lokalnych władz.
     2. W poddziale mu poświęconym tworzy się w szczególności tematy funkcjonalne przeznaczone dla:
     1) informacji o danym mieście;
     2) publikacji lokalnych aktów prawnych;
     3) prowadzenia spraw meldunkowych.

     Art. 12.1. W każdym mieście tworzy się poddział poświęcony jego centrum. Może to być m.in. plac główny, rynek lub lokal gastronomiczny.
     2. Miejsce to służy prowadzeniu dyskusji na lokalne tematy.

     Art. 13. Pozostałymi budynkami funkcjonalnymi mogą być w szczególności: świątynie, placówki kulturalne, naukowe itp.


Rozdział 4
Opłaty i podatki

     Art. 14. Przy zakupie działki wymagane jest wniesienie odpowiedniej opłaty do kasy miejskiej.

     Art. 15. Posiadanie prawa własności do działki związane jest z obowiązkiem płacenia regularnych podatków do kasy miejskiej.

     Art. 16. Minimalne i maksymalne wartości opłat oraz podatków, a także okres rozliczeniowy dla podatków określa na drodze rozporządzenia kierownik resortu właściwego do spraw wewnętrznych.

     Art. 17. Władze miasta, kierując się rozporządzeniem o którym mowa w art. 16, ustalają lokalne wartości opłat i podatków.

     Art. 18. W przypadku niemożności uregulowania podatków z 3 okresów rozliczeniowych przez właściciela działki, staje się ona własnością władz miasta.

Rozdział 5
Prawo budowlane

     Art. 19. Zabronione jest burzenie, przez co rozumie się usuwanie tematów i działów, jakichkolwiek istniejących już działek i miast.

     Art. 20. 1. Faktyczna zabudowa działki musi być wytłumaczona podjęciem wcześniej realnych działań, przez co w szczególności rozumie się potrzebę przeprowadzenia prac budowlanych.
     2. Ustęp 1 nie dotyczy prac drobnych, niewymagających udziału specjalistów lub fachowców.
     3. Niedopełnienie powyższych formalności skutkuje uznaniem powstałego budynku za nieistniejący.

     Art. 21. Prace budowlane mogą być przeprowadzone jedynie przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia i specjalizującą się w tym rodzaju działalności.

     Art. 22. W temacie działki nie wolno umieszczać relacji z budowy.

Rozdział 6
Przepisy wprowadzające

     Art. 23.1. Ustawa zaczyna w pełni obowiązywać tydzień po jej publikacji.
     2. Do tego czasu:
     1) władze miasta mogą nieodpłatnie nadawać działki obywatelom, którzy wznieśli budynki w przeszłości i potrafią to udowodnić za pomocą wpisów na forum;
     2) nie pobiera się podatków;
     3) kierownik resortu od spraw wewnętrznych ma wydać stosowne rozporządzenie;
     4) tworzenie zabudowanych działek, co do których istnienie tego zabudowania da się udowodnić w postaci wpisów na forum, nie wymaga podejmowania powtórnie żadnych prac budowlanych.

     Art. 24. Włączenie do systemu miasta, które już wcześniej istniało, uprawnia władze miasta do tworzenia działek zabudowanych z pominięciem wymogu ich budowy, których wcześniejsze istnienie da się udowodnić.

Odnośniki
http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1042 - projekt ustawy z senackimi poprawkami, odrzucony przez prezydenta.

http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.p … 5549#p5549 - wypunktowane wady senackich poprawek.

Zapisy

Do Ruchu można zapisywać się i okazać swoje wsparcie w niniejszym temacie.

Offline

 

#2 2017-06-04

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Zapisuję się do Ruchu.

Offline

 

#3 2017-06-05

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Specjalnie dla członków Ruchu zostaje wprowadzona honorowa odznaka:
http://i.imgur.com/Bsdz2b2.png

UWAGA! Wzór odznaki jest zastrzeżony wyłącznie dla honorowych członków Ruchu.

@Edit:
Odznaka jest również dostępna w mniejszej rozdzielczości, aby nie rozciągać podpisów. Poniżej znajduje się jej link:
http://i.imgur.com/NzLBupx.png

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-06-05 )

Offline

 

#4 2017-06-11

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Nasz Ruch dopiął pełnego zwycięstwa!
Prezydent podpisał ustawę w jej pierwotnym brzmieniu.
http://poludnilandia.p2a.pl/viewtopic.php?id=1107

Offline

 

#5 2017-06-11

Kusarigama Zjawa
Zbanowany
Reputacja :  [+ 0/ -0 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Chciałbym się dopisać do ruchu.

 

#6 2017-06-14

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Serdecznie witamy w naszych szeregach.

Aczkolwiek wydawać mogłoby się, że cel Ruchu został osiągnięty i powinien on ulec rozwiązaniu, to powstała nowa inicjatywa i zapewne w ciągu najbliższych dni zostaną zaprezentowane nowe cele Ruchu.

Offline

 

#7 2017-06-18

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Ruch postanowił stanąć w obliczu nowych wyzwań. Poniżej zamieszczamy nowy program:
1) Udało nam się doprowadzić do uchwalenia powyższej ustawy, jednakże teraz trzeba pilnować jej prawidłowego przestrzegania. Zamierzamy prowadzić w tym celu dwutorowe działania. Po pierwsze edukować, tłumaczyć i wyjaśniać jak należy rozumieć tę ustawę. Jesteśmy przy tym otwarci na wszelakie pytania. A po drugie, napominać i reagować w przypadku zauważenia wypaczeń przepisów tej ustawy.
2) Ważny jest również schludny wygląd miast. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzać akcje mające na celu pomoc w samym urządzaniu miast. Radzić, wskazywać na ciekawe pomysły i prowadzić edukację z zakresu urządzania miast, a także pomagać.

Ruch podstawą naszych miast!

Ostatnio edytowany przez Ryszard Maj (2017-06-18 )

Offline

 

#8 2017-07-12

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Oddolny Ruch na Rzecz Odbudowy Miast

Ruch prezentuje zestawienie opłat i podatków w miastach Suderlandu aktualnych w dniu 12 lipca 2017 roku:

http://i.imgur.com/l5x95Uv.png

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo