#1 2016-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Projekty ustaw (inicjatywa)

W wyniku pożaru starego gabinetu Marszałka Senatu zagubieniu uległo sporo zgromadzonych tam projektów ustaw pochodzących z inicjatywy ustawodawczej. Poniżej zamieszczać będę ustawy, które udało się odzyskać. Jest to tymczasowe rozwiązanie, do czasu aż Marszałek Senatu nie urządzi swojego nowego gabinetu.

Offline

 

#2 2016-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Ustawa z dnia 01.07.2016 r.
o chacie państwowym.
Cele ustawy
Ustawa ma na celu określenie oficjalnego chatu dla królestwa. Jej celem jest wprowadzenie samorządu chata.

Rozdział 1
Chat państwowy
1. Ustawa określa chat państwowy i organy opiekujące się nim.
2.1. Chatem państwowym są konferencje grupowe na komunikatorze Skype TM będącym własnością koncernu Microsoft.
2.2. Oficjalnymi konferencjami Królestwa Południolandii są: chat dla mieszkańców/obywateli i chat dla gości
Rozdział 2
Samorząd chatowy
3. O porządek na konferencjach dba samorząd chatowy.
4.1. W skład samorządu wchodzą:
a) król lub osoba przez niego wyznaczona
b) przedstawiciel rządu
c) obywatel wybrany przez sejm
4.2. Kadencja przedstawiciela ludu wynosi miesiąc.
4.3. Wszystkie osoby bytujące w samorządzie chata powinny mieć status operatorów.
5. Samorząd chata może:
a) wyprosić z konferencji za:
- spamowanie
-używanie wulgarnych słów
- zapraszanie osób z poza obrębu państwa (nie dotyczy chatu gościnnego)
b) zmieniać nazwę konferencji (jeśli wymaga tego sytuacja)
c) dodawać nowe osoby do konferencji (z  państwa)
6. Samorząd chata nie może:
a) wyprosić osób grzecznych
b) łamać regulaminu konferencji
Postanowienia końcowe
Ustawa wchodzi z dniem podpisania jej przez Króla Południolandii.

Offline

 

#3 2016-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Ustawa o Liście Osób Stanu Szlacheckiego
z dnia 24.06.2016r.

     Art. 1. Ustawa dotyczy powstania, funkcjonowania oraz finansowania instytucji zwanej Listą Osób Stanu Szlacheckiego.
     Art. 2. Ustanawia się powstanie Listy Osób Stanu Szlacheckiego celem szybkiej weryfikacji osób posiadających status szlachectwa.
     Art. 3. Do stanu szlacheckiego należą jedynie osoby wpisane na Listę Osób Stanu Szlacheckiego.
     Art. 4. Wpis do Listy Osób Stanu Szlacheckiego wynosi 500 Koron Królewskich.
     Art. 5. Wpis jest dokonywany na podstawie:
1) wniosku;
2) uiszczenia wszelkich opłat;
3) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o nadanie szlachectwa.
     Art. 6. Aktualizowanie Listy Osób Stanu Szlacheckiego zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a gdy nie jest to możliwe Kanclerz Królestwa Południolandii.
     Art. 7. Wypis jest dokonywany:
1) w wypadku śmierci;
2) w innych wypadkach wymienionych w ustawach dotyczących szlachectwa.
     Art. 8. Lista Osób Stanu Szlacheckiego jest ogólnodostępna.
     Art. 9. Na Liście Osób Stanu Szlacheckiego znajdują się takie dane jak:
1) imię i nazwisko danego szlachcica;
2) ród szlachecki;
3) tytuł szlachecki (jeśli inny niż anobil);
4) herb;
5) akt nadania szlachectwa.

Offline

 

#4 2016-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Ustawa z dnia 16.06.2016r.
o Królewskim Rejestrze Działalności

     Art. 1. Królewski Rejestr Działalności (dalej KRD) jest spisem wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Królestwa Południolandii.
     Art. 2. 1. Wpisowi do KRD podlega każda działalność wymieniona w ustawie o podziale działalności.
2. Wyjątkiem jest:
1) praca związana z transportem, w której liczba pojazdów wynosi 3 i mniej;
2) praca charytatywna;
3) praca jednorazowa (np. jednorazowy artykuł do gazety);
4) w rolnictwie gospodarstwa produkujące na własny użytek o wielkości poniżej jednego łanu (25 hektarów).
     Art. 3. 1. Wpisanie się do KRD jest legalizacją danej działalności.
2. Brak wpisu organizacji lub instytucji która będzie funkcjonować w ramach środków państwowych lub będzie działalnością gospodarczą jest działaniem nielegalnym i ściganym przez prawo.
     Art. 4. 1. Wpis do rejestru jest odpłatny.
2. Zebrane kwoty zasilą budżet państwa oraz kasy ministerstwa właściwego do spraw gospodarki i finansów.
     Art. 5. Rozróżnia się działalność prowadzoną przez indywidualną osobę fizyczną i spółkę.
     Art. 6. 1. Działalność wpisana do rejestru nie może wykraczać poza zaklasyfikowaną jej klasę lub sektor, jeśli sektor nie dzieli się na klasy.
2. Ust. 1 nie dotyczy działalności wykonywanej na potrzebę ostatecznego produktu.
3. Czerpanie bezpośrednich zysków z działalności niemieszczącej się w zarejestrowanej klasie lub sektorze stanowi przestępstwo.
     Art. 7. 1. Na czele KRD stoi Zarządca Rejestru.
2. Zarządca Rejestru otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie.
     Art. 8. Do zadań Zarządcy Rejestru należy:
1) sprawdzanie poprawnego wypełnienia "Wniosku o wpisanie do KRD" oraz pomoc przy jego wypełnianiu;
2) odpowiadanie na wszelkie pytania związane z wnioskiem i prawem dt. działalności gospodarczej;
3) sprawowanie kontroli nad listą organizacji i instytucji oraz aktualizowanie jej;
4) składanie comiesięcznego raportu ze swojej działalności ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i finansów.
     Art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki i finansów:
1) powoła Zarządcę Rejestru;
2) ustali wszelkie opłaty związane z KRD na drodze rozporządzenia;
3) ustali wzór wniosku.

Offline

 

#5 2016-08-20

Ryszard Maj
Gubernator Alacutro
Imię i nazwisko postaci:
Partia:
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Ryszard Maj
Pracuje w:: Suderlandzkiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący), Burmistrz miasta Alacutro, Gubernator hrabstwa Alacutro, Sekretarz Kancelarii Prezydenta, Burmistrz miasta Cassadella, Burmistrz miasta Kioto
Reputacja :  [+ 37/ -33 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Wniosek formalny
z dnia 30.05.2016

Jako członek senatu Południolandii składam wniosek o powołanie komisji śledczej, która rozpatrzy sprawę nieprawomocności wyborów do senatu.

Przytoczę tu słowa Kakala Stonogi, które zostały jak zauważyłem zignorowane.

"[...] Jednak podstawą silnego państwa jest również ustrój oparty na rządach prawa i konstytucji, która broni podstawowych praw obywatelskich i jest przestrzegana przez organy rządzące.
Niestety doszło do złamania konstytucji i to w sposób, który otwiera drzwi do jawnego pomijania demokratycznych wyborów. Chodzi mianowicie o Dekret Królewski nr 11.06.2016 /16, którego punkt 4. oraz punkt 5. Król pominął konstytucję uchylając treść artykułów 13 i 14. [...]"

Również odwołuję się w swym wniosku do oskarżenia wystosowanego przez Ryszarda Maja, pracownika mojej spółki. Obserwując rozwój wydarzeń śmiem wnioskować, iż nie poczyniono żadnych postępów w śledztwie, do tego mogę powiedzieć iż po cichu je umorzono.

Offline

 

#6 2016-08-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

USTAWA
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o reformie rolnej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustrój rolny Połudiolandii oparty będzie na silnym, zdrowym i zdolnym do wydatnej produkcji gospodarstwa różnego typu i wielkości, stanowiącą prywatną własność ich posiadaczy.

    Art. 2. Przeprowadzenie nowego ustroju rolnego obejmie:
1) likwidacje wielkich folwarków należących do rodzin szlacheckich,
2) powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb;
3) tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki;
4) odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu;
5) nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 3. 1. Na cele reformy przeznaczone zostaną:
1) folwarki należące do arystokracji, których wielkość przekracza 500 hektarów;
2) Nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów;
5) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr królewskich;
6) Wszystkie nieruchomości ziemskie należące do dóbr publicznych.
    2. Z wyjątkiem:
1) Nieruchomości ziemskich należących do duchowieństwa, poniżej 3 ha;
2) Nieruchomości ziemskich należących do szlachty, poniżej 5 ha;
3) Nieruchomości ziemskich należące do miast stołecznych;
4) Nieruchomości ziemskich należące do ludności rolniczej poniżej 20 ha w przypadku uprawy zbóż i 15 ha w przypadku uprawy pozostałych roślin hodowlanych.

Rozdział 2
Likwidacje wielkich folwarków należących do rodziny szlacheckich

    Art. 4. Do likwidacji zostaną oddane wszystkie nieruchomości ziemskie mają wielkość powyżej 500 ha.

    Art. 5. 1. Wszystkie własności ziemskie powyżej 500 ha, zostaną przekazane dla Komisji Rolnej.
    2. Komisja Rolna na podstawie wniosków rozdzieli ziemie dla ludności rolniczej i miejskiej.

    Art. 6. 1. Folwarki mające mniej niż 500 ha, zostaną poddane kontroli Komisji Rolniczej, która zbada ich rentowność.
    2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest nierentowna, wówczas folwark zostanie przekazany dla Skarbu Państwa.
    3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że nieruchomość ziemska jest rentowna, wówczas folwark zostanie przy własności właściciela, a własność ziemska zostanie obłożona kontrybucją, którą wysokość ustala art. 22.

    Art. 7. 1. Nieprzewidziane są żadne odszkodowanie, a w szczególności w postaci:
1) zwrotu kosztów utrzymanie folwarków;
2) beneficjantów;
3) zwrotu podatków;
4) nowych nieruchomości.
    2. Jeżeli na obiekcie, znajdować się będzie nieruchomość budynkowa, wówczas Komisja Rolnicza wypłaci odszkodowanie dla poprzednich właścicieli w wysokości 20% wartości domu.
    3. Pozostałe 80% zostanie przekazane dla Skarbu Państwa, który będzie decydować czy środki zostaną przekazane dla innych nieruchomości rolniczych.
   
    Art. 8. 1. Poprzedni właściciele będą mieli miesiąc na wyprowadzenie się lub przeniesienie się z nieruchomości.
    2. Jeżeli właściciele nie opuszczą w wyznaczonym terminie nieruchomości zostaną ukarani zgodnie z Kodeksem Karnym.

Rozdział 3
Powiększenie wszystkich istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiarów wystarczających do zaopatrzenia własnych potrzeb

    Art. 9. 1. Wszystkie karłowate gospodarstwa zostaną powiększone do rozmiarów, które zapewnią stabilną sytuacje gospodarczą.
    2. Do karłowatych gospodarstw należą wszystkie nieruchomości ziemskie poniżej 5 ha.
    3. Wszystkie gospodarstwa zostaną powiększone według roślin uprawianych lub hodowli zwierząt na danej nieruchomości.

    Art. 10. 1. Do roślin uprawnych zaliczają się:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny zbożowe;
5) rośliny strączkowe;
6) rośliny okopowe;
7) rośliny pastewne;
8) rośliny miododajne;
9) rośliny sadownicze;
10) rośliny warzywne;
11) rośliny garbnikodajne;
12) rośliny kauczukodajne;
13) rośliny ozdobne;
14) rośliny zielarskie;
15) rośliny lecznicze;
16) rośliny przyprawowe;
17) rośliny olejkodajne;
18) używki.
    2. Gospodarstwa posiadające daną uprawę zostaną powiększone do:
1) Roślin oleistych do 30 ha;
2) Roślin włóknistych do 40 ha;
3) Roślin cukrodajnych do 30 ha;
4) Roślin zbożowych do 20 ha;
5) Roślin strączkowych do 15 ha;
6) Roślin okopowych do 15 ha;
7) Roślin pastewnych do 10 ha;
8) Roślin miododajnych do 10 ha;
9) Roślin sadowniczych do 50 ha;
10) Roślin warzywnych do 40 ha;
11) Roślin garbnikodajnych do 100 ha;
12) Roślin kauczukodajnych do 200 ha;
13) Roślin ozdobnych do 10 ha;
14) Roślin zielarskich do 10 ha;
15) Roślin leczniczych do 20 ha;
16) Roślin przyprawowych do 15 ha;
17) Roślin olejkodajnych do 10 ha;
18) Używek do 50 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj upraw będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii, przekaże  lub odbierze ziemie.

    Art. 11. 1. Do zwierząt hodowlanych zaliczają się:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe;
   b) trzoda Chlewna;
   c) owce;
   d) kozy;
   e) konie;
   f) muły;
   g) króliki domowe;
   h) renifery;
   i) osioły;
   j) drób;
   k) pszczoły;
   l) zwierzęta futerkowe;
   m) wielbłądy;
   m) lamy;
   o) słonie;
   p) ptactwo;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy;
   b) koty;
   c) myszy;
   d) szczury;
   e) ryby;
   f) chomiki;
   g) papugi;
   h) świnki morskie;
   i) kanarki;
   j) jeże hodowlane.
    2. Gospodarstwa posiadające daną hodowlę zostaną powiększone do:
1) zwierzęta gospodarskie:
   a) bydło domowe do 200 ha;
   b) trzoda Chlewna do 50 ha;
   c) owce do 50 ha;
   d) kozy do 40 ha;
   e) konie do 200 ha;
   f) muły do 100 ha;
   g) króliki domowe do 50 ha;
   h) renifery do 200 ha;
   i) osły do 100 ha;
   j) drób do 20 ha;
   k) pszczoły do 10 ha;
   l) zwierzęta futerkowe do 30 ha;
   m) wielbłądy do 200 ha;
   n) lamy do 200 ha;
   o) słonie do 1000 ha;
   p) ptactwo do 200 ha;
2) zwierzęta domowe:
   a) psy do 20 ha;
   b) koty do 15 ha;
   c) myszy do 10 ha;
   d) szczury do 10 ha;
   e) ryby do 30 ha;
   f) chomiki do 10 ha;
   g) papugi do 10 ha;
   h) świnki morskie do 10 ha;
   i) kanarki do 10 ha;
   j) jeże hodowlane do 10 ha.
    3. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał zmienić rodzaj hodowli będzie, musi złożyć wniosek do Komisji Rolnej, która po wyrażeniu pozytywnej opinii przekażę lub odbierze ziemie.

    Art. 12. 1. Jeżeli na nieruchomości będą uprawiane rośliny jak i hodowane zwierzęta, wówczas Komisja Rolnicza ustali na podstawi wniosku właściciela, jakie mu przysługują ziemie.
    2. Próby oszukania Państwa, poprzez zaniżanie wielkości nieruchomości będzie podlegać pod Kodeks Karny.

Rozdział 4
Tworzenie wielkich plantacji, w których będzie pracować ludność rolnicza, która nie będzie chciała prowadzić własnej, prywatnej gospodarki

    Art. 13. 1. Założone zostaną wielkie plantacje, o których mowa w art. 2 ust. 3, w których będzie pracować ludność rolnicza.
    2. Plantacja powstaje, wówczas kiedy na terenie obejmującym 100000 ha zapisze się 20 właścicieli ziemskich.
    3. Nie ma możliwości założenia plantacji, która miała by mniej niż 10000 ha i mniej niż 20 chętnych właścicieli.
[2016-06-30 17:43:16] Zolcior Z: Art. 14. 1. Do rośliny uprawianych w plantacją należą:
1) rośliny oleiste;
2) rośliny włókniste;
3) rośliny cukrodajne;
4) rośliny miododajne;
5) rośliny sadownicze;
6) rośliny warzywne;
7) rośliny okopowe;
8) używki.
    2. Do zwierząt hodowlanych w plantacji należą:
1) konie;
2) muły;
3) zwierzęta futerkowe;
4) wielbłądy;
5) lamy;
6) słonie;
7) renifery.
    3. Jeżeli plantacja będzie uprawiała lub hodowała coś spoza listy zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

    Art. 15. 1. Członek plantacji otrzymuje swoją strefę, o którą dba.
    2. Prezes Plantacji zostaje wybierany w demokratycznych wyborach większością 2/3 głosów.
    3. Każda plantacja otrzymuje darmową pomoc od Skarbu Państwa w zależności od wielkości.
    4. Okres pomocy obejmuje od lat 2 do lat 10.
    5. Każda plantacja posiada ulgi podatkowe, które zależą do wielkości.
    6. Ulgi są od 15% do 40%.
    7. Każdy członek plantacji otrzymuje darmową pomoc lekarską i darmową edukacje na poziomie szkoły średniej.
    8. Jeżeli Komisja Rolna stwierdzi, że plantacja jest nierentowna lub fałszuje ewidencje, zostanie zlikwidowana, a osoby winne, zostaną pociągnięte od odpowiedzialności karnej.

Rozdział 5
Odebranie wszystkich ziem należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu

    Art. 16. Zostaną odebrane wszystkie ziemie należących do duchowieństwa, szlachty i zagranicznych inwestorów, którzy otrzymali je od Króla, bez zgody demokratycznie wybranego parlamentu.

    Art. 17. Do tych ziemi zaliczają się:
1) nieruchomości ziemskie należące do duchowieństwa, których wielkość przekracza 5 ha;
2) nieruchomości ziemskie należące do szlachty, których wielkość przekracza 3 ha;
4) wszystkie nieruchomości ziemskie należące do zagranicznych inwestorów.

    Art. 18. Lustracja ziem wymienionych w art. 17 dotyczy wszystkich nadań od 1 stycznia 1300 do dziś.

    Art. 19. Za uchylenie się od oddania ziemi, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 20. 1. Ziemie te zostaną oddane dla Komisji Rolnej, która zbada:
1) wysokość strat poniesionych od czasów nielegalnej sprzedaży;
2) ingerencji nielegalnych właścicieli w środowisko;
3) wysokość inwestycji nielegalnych właścicieli;
4) okres posiadania nieruchomości.
    2. Komisja Rolna po stwierdzeniu nieprawidłowości w nadaniu lub sprzedaży ziemi, odda ziemie dla Skarbu Państwa, który zadecyduje co z nią zrobić.
    3. Wszystkie osoby, którę jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 6
Nałożenie nowych kontrybucji dla nieruchomości rolnych.

    Art. 21. 1. Zostaną nałożone nowe kontrybucje dla nieruchomości rolnych.
    2. Kontrybucja dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych.
    3. Za uchylenie się od kontrybucji, właściciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

    Art. 22 1. Wysokości kontrybucji zależy od:
1) wielkości nieruchomości rolnej;
2) uprawy lub hodowli roślin;
3) stanu społecznego.
    2. Kontrybucja od wielkości nieruchomości rolnej wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 8% rocznych dochodów;
2) ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10 ha - 20 ha, 12% rocznych dochodów;
3) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 12% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20 ha - 50 ha, 15% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 15% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 50 ha - 100 ha, 20% rocznych dochodów;
7) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 18% rocznych dochodów;
8) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 100 ha - 200 ha, 24% rocznych dochodów;
9) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 200 ha, 22% rocznych dochodów;
10) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 200 ha, 30% rocznych dochodów.
    3. Kontrybucja od wielkości plantacji, wliczając w to ulgi, wynosi:
1) ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 5% rocznych dochodów;
2) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 10000 ha - 20000 ha, 8% rocznych dochodów;
3) Ziem na których uprawiane są rośliny, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 8% rocznych dochodów;
4) Ziem na których hodowane są zwierzęta, pomiędzy 20000 ha - 50000 ha, 10% rocznych dochodów;
5) Ziem na których uprawiane są rośliny, powyżej 50000 ha, 12% rocznych dochodów;
6) Ziem na których hodowane są zwierzęta, powyżej 50000 ha, 15% rocznych dochodów;
    4. Wszystkie osoby, które jawnie doprowadziły do złamania prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Rozdział 7
Przepis końcowy

    Art. 23. 1. Wszelkie nowelizacje ustawy dopuszczone są rok po jej zatwierdzeniu przez organy wiążące.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#7 2016-08-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Akt utworzenia unii
zawartej pomiędzy Królestwem Wunikunu a Królestwem Południolandii

Podpisaną w Królewskim mieście Casadelli, stolicy Wunikunu dnia xxx xxx xxx.

Jego Królewska Mość Henryk Wespucci
w imieniu Królestwa Wunikunu

Jego Królewska Mość Krzysztof I
w imieniu Królestwa Południolandii
reprezentowany przez:
1. xyz- ktoś coś
2. xyz- ktoś coś
zawierają niniejszą umowę:Artykuł 1
1. Królestwo Wunikunu na czas trwania umowy jednoczy się w unię z Królestwem Południolandii na warunkach określonych w akcie.
2. Obie strony mogą odstąpić od umowy pod pewnymi warunkami:
a) namiestnik Królestwa Wunikunu wystąpi z referendum dt. wyjścia z unii.
b) w wypadku wojny któraś ze stron nie wesprze we wszelki możliwy sposób drugiej strony.
Artykuł 2
1. Na terenie całej unii panują:
-ten sam język,
-ta sama waluta,
-to samo prawo,
-ten sam parlament,
-ta sama polityka zagraniczna,
-to samo wojsko Królestwa Południolandii w tym jeden Korpus z dowództwem obywateli Wunikunu,
-to samo obywatelstwo,
-ta sama strona/forum/chat.
2. W następnych artykułach zostaną szczegółowo określone wszystkie punkty współpracy
Artykuł 3
Językiem urzędowym którym posługiwać się będą urzędnicy na terenie całej unii jest język polski.
Artykuł 4
1. Na terenie całej unii będzie panować ta sama waluta- korona królewska.
2. Nad obiegiem pieniądza na terenie obu państw czuwać będzie Narodowy Bank Południolandii i ministerstwo finansów Południolandii.
Artykuł 5
1. Prawo Południolandii jest prawem obowiązującym na terenie Królestwa Wwunikunu.
2.1. Od art. 5 punktu 1 Wunikun może odejść tylko wtedy gdy:
a) daną ustawę zakwestionuje Rada Królewska Wunikunu,
b) dana kwestia będzie niezgodna z niniejszą umową i/lub będzie naruszać
c) zakwestionuje ją trybunał unijny.
2.2. Artykuł 5 punkt 1 nie dotyczy konstytucji królestwa które działa tylko na terenach danych krajów.
Artykuł 6
1. Organem władzy ustawodawczej na terenie obu królestw jest Senat Królestwa Południolandii.
2. Do senatu może wejść każda osoba szlacheckiego pochodzenia z obywatelstwem Królestwa Południolandii bądź Wunikunu bez względu na pochodzenie.
4. Wyboru dokonują osoby zapisane w spisie mieszkańców danego państwa.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwają niezależne komisje wyborcze.
Artykuł 7
Minister spraw zagranicznych Południolandii jest ministrem spraw zagranicznych Wunikunu i ma za zadanie reprezentować interesy obu królestw.
Artykuł 8
1. Granic unii strzegą wojska Południolandii
2. Armia podlega zwierzchnictwu Króla Królestwa Południolandii.
Artykuł 9a
Obywatele Królestwa Wunikunu są obywatelami Królestwa Południolandii, a obywatele Królestwa Południolandii są obywatelami Królestwa Wunikunu.
Artykuł 9b
Obywatele i mieszkańcy danego państwa są poddanymi danego króla.
Artykuł 10
1. Jedna ze stron zobowiązuje się udostępnić część forum i strony na rzecz drugiej. Tym samym osoby wyznaczone przez drugą stronę mają dostać status moderatora/administratora.
2. Chat królestwa Południolandii jest chatem Wunikunu
Artykuł 11
a) Przestrzegania prawa będzie chronić Trybunał unijny w Kioto. Jego celem będzie sprawdzanie spraw związanych z unią i państwami członkowskimi.
b) Zasiadać w nim będą:
-osoba wybrana przez Radę Stanową Wunikunu,
-osoba wybrana przez króla Południolandii
-osoba wybrana przez senat z poza niego,
c) Prezesem trybunału jest osoba wybrana przez senat.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

#8 2016-08-26

Eberhard von Razorin
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Imię i nazwisko postaci: Eberhard von Razorin
Partia: Demokratyczna Partia Suderlandu
Tytuł Szlachecki:
nick na stronie głównej: Zolcior
Pracuje w:: Marszałek Senatu I Kadencji/Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych/Wicemarszałek Senatu
Reputacja :  [+ 15/ -4 ]

Re: Projekty ustaw (inicjatywa)

Ustawa o tytułach szlacheckich
z dnia 24.06. 2016r.

1. Ustawa dotyczy rodzajów tytułów szlacheckich oraz jej hierarchi.
2. Wyróżnia się 9 rodzajów tytułów szlacheckich podzielonych na 3 grupy:
2.1 Arystokracja:
a) arcyksiąże: tytuł przysługujący jedynie członkom rodziny królewskiej,
b) książe: osoby spokrewnione z rodziną królewską lub osoby będące tego samego rodu co obecnie panujący monarcha, bądź też osoby dawnego rodu królewskiego,
c) margrabia: tytuł nadawany jedynie osobom piastującym najwyższe urzędy takie jak:
Kanclerz Królestwa Południolandii, Marszałek Senatu Królestwa Południolandii, Marszałek Gwardii Królewskiej Południolandii, Marszłek Armii Królestwa Południolandii, oraz osoby piastujące te urzędy w przeszłości,
d) hrabia: osoba piastująca wysokie urzędy państwowe takie jak: Minister, Wiceminister, Wicemarszałek Senatu Królestwa Południolandii, oraz osoby posiadające podczas służby wojskowej rangę Generała,Admirała, Kontradmirała, Generała Broni.
2.2. Szlachta Wyższa:
a) baron: każdy senator (lub osoba pełniąca ten urząd), osoby oficjalnie reprezentujące Królestwo Południolandii poza granicami kraju z rozkaznu/nakazu obecnie panującego monarchy, oficerowie Armii oraz Gwardii Królewskiej ( jednakże począwszy od podporucznika w wypadku Armii [ nie dotyczy Gwardii Królewskiej]) oraz wyżsi urzędnicy,
b) kawaler: osoba pełniąca służbę w wojsku, niżsi urzędnicy oraz osoby z zaslugami dla państwa,
2.3. Szlachta zwykła:
a) szlachta królewska: osoby nobilitowane przez króla do stanu szlacheckiego,
b) szlachta senacka: osoby nobilitowane przez senat do stanu szlacheckiego,
c) anobil: osoby wyróżniające się,które zostały zaakceptowane i przyjęte do stanu szlacheckiego.
3. Każda osoba legitymująca się danym tytułem musi umieszczać go w sygnaturze w każdym dokumencie.
4. Osoba pełniąca wyższy urząd niż wskazany w wymaganiach do otrzymania danego tytułu może wybrać niższy tytuł w ich hierarchi, lecz nie na odwrót.
5. Tytuły z grupy Szlachty Zwykłej są nadawane wraz ze zwyczajnym wnioskiem o nadanie szlachectwa.
5.2.Tytuły o których mowa w pkt. 2.2. oraz pkt.2.1. wymagają złorzenia odpłatnie dodatkowego wniosku o nadanie innego tutyłu niż obecnie posiadany do Kancelarii Królewskiej jednakże dopiero po otrzymaniu potwierdzenia szlachectwa.
6. Otrzymanie tytułu wiąże się ze zwiększeniem bądź zmniejszeniem podatku "szlacheckiego" zależnie od rangi tytułu.
7. W wypadku śmierci monarchy pierwszeństwo do jego tronu należy do osób posiadających tytuły arcyksiążąt bądź książąt z grupy arystrokracji.
8. W wypadkach wyjątkowych takich jak łamanie prawa Królestwa Południolandii, naganne zachowanie nieprzystające osobie z danym tytułem obecnie panujący monarcha bądź Senat Królestwa Południolandii może obniżyć takiej osobie rangę tytułu bądź też go pozbawić co wiąże się z utratą stanu szlacheckiego.
9. Wzór wniosku o nadanie tytułu sporządza Kancelaria Królewska bądź Kanclerz i musi on zostać przyjęty przez obecnie panującego monarchę lub w wypadkach wyjątkowych przez Senat Królestwa Południolandii.
10. Jeżeli dana osoba nie uiszcza wskazanego podatku "szlacheckiego" o którym mowa w pkt. 6. Urząd Skarbowy może obniżyć takiej osobie rangę tytułu za zgodą Kanclerza.


Eberhard von Razorin - Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu i Prezes Suderlandzkiej Agencji Sportowej Profesor Filozofii

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo